eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 części.Ogłoszenie z dnia 2022-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632003160

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Konarzewska 12

1.4.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.7.) Numer telefonu: 61 8148020

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@opsdopiewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsdopiewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00203446

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00203382/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawca wraz z ofertą składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) wykaz usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej usługi, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 4 a) SWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa wyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dokumentów, o których mowa powyżej;
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia wraz z podaniem informacji na temat ich wykształcenia, informacji na temat kwalifikacji zawodowych, informacji na temat niezbędnego doświadczenia oraz informacji o podstawie dysponowania – o którym mowa w Rozdziale V ust.3 pkt 4 b) – wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie (dyplomy uzyskania kwalifikacji, umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia).

Po zmianie:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Po zmianie:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawca wraz z ofertą składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) wykaz usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej usługi, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 4 a) SWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa wyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dokumentów, o których mowa powyżej;
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia wraz z podaniem informacji na temat ich wykształcenia, informacji na temat kwalifikacji zawodowych, informacji na temat niezbędnego doświadczenia oraz informacji o podstawie dysponowania – o którym mowa w Rozdziale V ust.3 pkt 4 b) – wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie (dyplomy uzyskania kwalifikacji, umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.