eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 części.Ogłoszenie z dnia 2022-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632003160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarzewska 12

1.5.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 8148020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@opsdopiewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsdopiewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68a77f6f-e809-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00203382

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00172564/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz
Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu
wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Nazwa i adres Zamawiającego” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie
jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej e-mail wskazanej w rozdziale I „Nazwa i adres Zamawiającego” tj. dyrektor@opsdopiewo.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail
wskazany w ust.8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, który reprezentuje Dyrektor, z siedzibą ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, e-mail: iod@opsdopiewo.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne nr OPS.221.03.2022 „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia, w tym dzieci poniżej 16 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością i osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z podziałem na 2 części”, prowadzonym w trybie podstawowym,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa PZP”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP, a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także z zastrzeżeniem przypadku, że żądanie ograniczenia przetwarzania
danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPS.221.03.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opieka we wskazanym ośrodku wsparcia, prowadzonym przez Zamawiającego, w formie dyżuru trwającego do 4 godzin
dziennie dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (lub z orzeczeniem równoważnym) - 20 osób.
2. Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi opieki wytchnieniowej nie może
przekroczyć 40,00 zł.
3. Wykonawca w toku realizacji usługi zobowiązany jest:
1) zatrudnić na podstawie stosunku pracy osoby skierowane do świadczenia usług opieki wytchnieniowej,
2) ubezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w zakresie NNW,
3) zabezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w środki ochrony osobistej.
4. Pobyt dzienny we wskazanym ośrodku wsparcia, prowadzonym przez Zamawiającego powinien obejmować zapewnienie:
1) bezpośredniej, bieżącej opieki i wsparcia osobie niepełnosprawnej zależnej od opiekuna / członka rodziny, w czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności
2) opieki i wsparcia z uwzględnieniem elementów animacji, integracji, terapii ruchowej, manualnej i pamięciowej
3) naukę i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza:
a) naukę umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
b) naukę umiejętności funkcjonowania społecznego
c) motywowanie do aktywności
d) prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych
e) wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych
4) zapewnienie kontaktów ze środowiskiem,
5) umożliwienie spędzania czasu na świeżym powietrzu – spacery
6) zachęcanie i realizacja potrzeb związanych z aktywnością psychofizyczną,
7) czasowego odciążenia opiekuna / członka rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze
sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także załatwienie własnych spraw.
5. W podejmowanych działaniach osoba świadcząca usługę opieki wytchnieniowej ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb
i preferencji uczestnika Programu i osoby niepełnosprawnej, pozostającej pod jego opieką.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów
uzyskanych w powyższych kryteriach wg wzoru:
Pn = Cn+Dn+DWn+Zn
gdzie:
Pn – końcowa ilość punktów przyznana n-tej ofercie
Cn – ilość punktów w kryterium nr 1 – Cena brutto przyznana ofercie n
DWn – ilość punktów w kryterium nr 2 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług bezpośredniej pomocy osobom
niepełnosprawnym przyznana ofercie n.
Dn – ilość punktów w kryterium nr 3 – Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia przyznana ofercie n.
Zn – ilość punktów w kryterium nr 4 – Aspekt społeczny przyznana ofercie n.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (DW)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)*

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny zamówienia w zakresie zatrudnienia osób defaworyzowanych (Z)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opieka w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (lub z orzeczeniem równoważnym)
lub w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu (innym niż ośrodek wsparcia lub miejsce zamieszkania, lecz
zatwierdzonym przez Zamawiającego) – 5 osób.
2. Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi opieki wytchnieniowej nie może
przekroczyć 40,00 zł.
3. Wykonawca w toku realizacji usługi musi :
− zatrudnić na podstawie stosunku pracy osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej,
− ubezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej w zakresie NNW,
− zabezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej
w środki ochrony osobistej.
4. Wymagania formalne dotyczące osób świadczących usługę opieki wytchnieniowej:
1) Osoby świadczące usługę opieki wytchnieniowej powinny posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w
zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227), lub innym, zapewniającym realizację usługi wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do
indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością
lub
2) powinny posiadać co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki
osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie
wolontariatu itp.
5. Usługa opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej musi obejmować zapewnienie:
1) bezpośredniej, bieżącej opieki i wsparcia osobie niepełnosprawnej zależnej od opiekuna / członka rodziny, w czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2) czasowego odciążenia opiekuna/członka rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze
sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także załatwienie własnych spraw.
6. Zamawiający ustala, że zakres usług wynika z potrzeb osób korzystających z pomocy i jest określany indywidualnie w
zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej, natomiast wymagany minimalny zakres czynności w ramach świadczonych
usług określa się jak niżej:
1) towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania, w tym również pod nieobecność opiekuna
faktycznego
2) pomoc w spożywaniu posiłków
3) karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności
4) pomoc w codziennych czynnościach osób niepełnosprawnych, w tym np.:
a) dokonywanie zakupów art. spożywczych i innych niezbędnych do codziennej egzystencji podopiecznego
b) dostarczanie prasy, książek
c) dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania
5) pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, w tym:
a) zaspokojenie potrzeb higienicznych
b) korzystanie z toalety, zmiana pampersa
c) mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie lub rozbieranie
d) zmiana bielizny osobistej oraz pościeli,
6) pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych w zmianie opatrunków, przy użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;
7) inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym:
a) wspieranie procesu leczenia
b) pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej lub zamówienie wizyty domowej
c) realizacja recept
d) przygotowanie, podawanie leków w dawkach zaleconych przez lekarza
e) okazywanie wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach egzystencjalnych typu: samotność, cierpienie, itp.
f) zapewnienie kontaktów ze środowiskiem
g) umożliwienie spędzania czasu na świeżym powietrzu – spacery
h) zachęcanie podopiecznego i realizacja potrzeb związanych z aktywnością psychofizyczną,
i) przestrzeganie zasad dietetyki w zależności od schorzenia,
j) codzienne wietrzenie w używanej części mieszkania,
k) nauka i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza:
nauka umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
nauka umiejętności funkcjonowania społecznego
motywowanie do aktywności
prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych
wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
7. Dni i godziny realizacji usługi opieki wytchnieniowej/limity:
1) usługa opieki wytchnieniowej na rzecz 1 uczestnika Programu może być realizowana w terminie i godzinach
uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a uczestnikiem Programu, mieszczących się w przedziale 6:00 - 22:00 w każdym dniu
tygodnia;
2) limit godzin usługi opieki wytchnieniowej, przypadających na 1 uczestnika Programu w całym okresie realizacji Programu
wynosi nie więcej niż 240 godzin;
3) usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą
niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.
4) w przypadku realizacji usług opieki wytchnieniowej dla więcej niż jednej osoby z niepełnosprawnością zapłata za usługę
przysługuje na drugą i kolejną osobę niepełnosprawną w wysokości do 50% stawki za godzinę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów
uzyskanych w powyższych kryteriach wg wzoru:
Pn = Cn+Dn+DWn+Zn
gdzie:
Pn – końcowa ilość punktów przyznana n-tej ofercie
Cn – ilość punktów w kryterium nr 1 – Cena brutto przyznana ofercie n
DWn – ilość punktów w kryterium nr 2 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług bezpośredniej pomocy osobom
niepełnosprawnym przyznana ofercie n.
Dn – ilość punktów w kryterium nr 3 – Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia przyznana ofercie n.
Zn – ilość punktów w kryterium nr 4 – Aspekt społeczny przyznana ofercie n.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (DW)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)*

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny zamówienia w zakresie zatrudnienia osób defaworyzowanych (Z)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający następująco formułuje warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
(Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w powyższym zakresie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej jedną usługę (1 usługa rozumiana jako 1 zrealizowana umowa) polegające na świadczeniu usług
polegających na udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym w ilości co najmniej 2000 godzin
każda usługa;
b) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w powyższym zakresie, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami skierowanymi do wykonania niniejszego zamówienia:
- posiadającymi dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub innym,
zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby
niepełnosprawnej;
lub
- posiadającymi co najmniej roczne, doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym,
udokumentowane np. umowami, świadectwami pracy, referencjami, zaświadczeniami potwierdzającymi sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
5) Ponadto o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wskażą, że oni sami i/lub osoby skierowane do wykonania
zamówienia:
a) w przypadku opieki nad dzieckiem, nie znajdują się w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.152)
Zgodnie z art. 21 cytowanej wyżej ustawy „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do
innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi
pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby
są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym”;
b) posiadają biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d) dysponują stanem zdrowia pozwalającym na świadczenie ww. usług,
e) posiadają odpowiednie predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje personalne i społeczne tj.: empatia, cierpliwość,
dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi,
f) zapewnią ciągłość realizacji usługi oraz wzajemną zastępowalność w sytuacjach losowych - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej sytuacji i zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego,
g) nie są prawomocnie skazani za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawca wraz z ofertą składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) wykaz usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej usługi, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 4 a) SWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa wyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dokumentów, o których mowa powyżej;
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia wraz z podaniem informacji na temat ich wykształcenia, informacji na temat kwalifikacji zawodowych, informacji na temat niezbędnego doświadczenia oraz informacji o podstawie dysponowania – o którym mowa w Rozdziale V ust.3 pkt 4 b) – wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie (dyplomy uzyskania kwalifikacji, umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby
realizacji zamówienia – dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 8
do SWZ,
2) Oświadczenie (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ;
3) oświadczenie dodatkowe dotyczące aspektu społecznego – załącznik nr 9 do SWZ
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ;
5) Pełnomocnictwo - jeżeli oferta w raz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze oferta musi spełniać wymagania
określone w art. 58 ustawy PZP, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie
dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu
Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;
2) w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do
oferty oświadczenia i przedłożenia dokumentów zgodnie zapisami Rozdziału V dla każdego wspólnie wnioskującego
Wykonawcy oddzielnie oraz żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-20 17:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.