eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 części.Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632003160

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konarzewska 12

1.5.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 8148020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@opsdopiewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsdopiewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68a77f6f-e809-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233606

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00172564/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Dopiewo sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia z podziałem na 2 części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00203382/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OPS.221.03.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 244800 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opieka we wskazanym ośrodku wsparcia, prowadzonym przez Zamawiającego, w formie dyżuru trwającego do 4 godzin
dziennie dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (lub z orzeczeniem równoważnym) - 20 osób.
2. Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi opieki wytchnieniowej nie może
przekroczyć 40,00 zł.
3. Wykonawca w toku realizacji usługi zobowiązany jest:
1) zatrudnić na podstawie stosunku pracy osoby skierowane do świadczenia usług opieki wytchnieniowej,
2) ubezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w zakresie NNW,
3) zabezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w środki ochrony osobistej.
4. Pobyt dzienny we wskazanym ośrodku wsparcia, prowadzonym przez Zamawiającego powinien obejmować zapewnienie:
1) bezpośredniej, bieżącej opieki i wsparcia osobie niepełnosprawnej zależnej od opiekuna / członka rodziny, w czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności
2) opieki i wsparcia z uwzględnieniem elementów animacji, integracji, terapii ruchowej, manualnej i pamięciowej
3) naukę i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza:
a) naukę umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
b) naukę umiejętności funkcjonowania społecznego
c) motywowanie do aktywności
d) prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych
e) wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych
4) zapewnienie kontaktów ze środowiskiem,
5) umożliwienie spędzania czasu na świeżym powietrzu – spacery
6) zachęcanie i realizacja potrzeb związanych z aktywnością psychofizyczną,
7) czasowego odciążenia opiekuna / członka rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze
sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także załatwienie własnych spraw.
5. W podejmowanych działaniach osoba świadcząca usługę opieki wytchnieniowej ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb
i preferencji uczestnika Programu i osoby niepełnosprawnej, pozostającej pod jego opieką.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.5.5.) Wartość części: 195840 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opieka w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (lub z orzeczeniem równoważnym)
lub w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu (innym niż ośrodek wsparcia lub miejsce zamieszkania, lecz
zatwierdzonym przez Zamawiającego) – 5 osób.
2. Cena ofertowa jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi opieki wytchnieniowej nie może
przekroczyć 40,00 zł.
3. Wykonawca w toku realizacji usługi musi :
− zatrudnić na podstawie stosunku pracy osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej,
− ubezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej w zakresie NNW,
− zabezpieczyć siebie lub osoby skierowane do świadczenia opieki wytchnieniowej
w środki ochrony osobistej.
4. Wymagania formalne dotyczące osób świadczących usługę opieki wytchnieniowej:
1) Osoby świadczące usługę opieki wytchnieniowej powinny posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w
zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227), lub innym, zapewniającym realizację usługi wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do
indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością
lub
2) powinny posiadać co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy / opieki
osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie
wolontariatu itp.
5. Usługa opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej musi obejmować zapewnienie:
1) bezpośredniej, bieżącej opieki i wsparcia osobie niepełnosprawnej zależnej od opiekuna / członka rodziny, w czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2) czasowego odciążenia opiekuna/członka rodziny osoby niepełnosprawnej od codziennych obowiązków związanych ze
sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie mu czasu na odpoczynek i regenerację, a także załatwienie własnych spraw.
6. Zamawiający ustala, że zakres usług wynika z potrzeb osób korzystających z pomocy i jest określany indywidualnie w
zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej, natomiast wymagany minimalny zakres czynności w ramach świadczonych
usług określa się jak niżej:
1) towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania, w tym również pod nieobecność opiekuna
faktycznego
2) pomoc w spożywaniu posiłków
3) karmienie chorego, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności
4) pomoc w codziennych czynnościach osób niepełnosprawnych, w tym np.:
a) dokonywanie zakupów art. spożywczych i innych niezbędnych do codziennej egzystencji podopiecznego
b) dostarczanie prasy, książek
c) dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania
5) pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, w tym:
a) zaspokojenie potrzeb higienicznych
b) korzystanie z toalety, zmiana pampersa
c) mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie lub rozbieranie
d) zmiana bielizny osobistej oraz pościeli,
6) pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych w zmianie opatrunków, przy użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;
7) inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym:
a) wspieranie procesu leczenia
b) pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej lub zamówienie wizyty domowej
c) realizacja recept
d) przygotowanie, podawanie leków w dawkach zaleconych przez lekarza
e) okazywanie wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach egzystencjalnych typu: samotność, cierpienie, itp.
f) zapewnienie kontaktów ze środowiskiem
g) umożliwienie spędzania czasu na świeżym powietrzu – spacery
h) zachęcanie podopiecznego i realizacja potrzeb związanych z aktywnością psychofizyczną,
i) przestrzeganie zasad dietetyki w zależności od schorzenia,
j) codzienne wietrzenie w używanej części mieszkania,
k) nauka i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza:
nauka umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
nauka umiejętności funkcjonowania społecznego
motywowanie do aktywności
prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych
wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
7. Dni i godziny realizacji usługi opieki wytchnieniowej/limity:
1) usługa opieki wytchnieniowej na rzecz 1 uczestnika Programu może być realizowana w terminie i godzinach
uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a uczestnikiem Programu, mieszczących się w przedziale 6:00 - 22:00 w każdym dniu
tygodnia;
2) limit godzin usługi opieki wytchnieniowej, przypadających na 1 uczestnika Programu w całym okresie realizacji Programu
wynosi nie więcej niż 240 godzin;
3) usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą
niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.
4) w przypadku realizacji usług opieki wytchnieniowej dla więcej niż jednej osoby z niepełnosprawnością zapłata za usługę
przysługuje na drugą i kolejną osobę niepełnosprawną w wysokości do 50% stawki za godzinę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.5.5.) Wartość części: 48960 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.
Oferta nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.
Oferta nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.