eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kaliska › "Dostawa serwera IT" w ramach zadania: "Zakupy inwestycyjne - w ramach realizacji programu pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)Ogłoszenie z dnia 2022-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa serwera IT” w ramach zadania: „Zakupy inwestycyjne – w ramach
realizacji programu pn. „Cyfrowa Gmina”
w ramach EFRR, Program
Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kaliska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kaliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-260

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585889201

1.5.8.) Numer faksu: 585889206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kaliska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa serwera IT” w ramach zadania: „Zakupy inwestycyjne – w ramach
realizacji programu pn. „Cyfrowa Gmina”
w ramach EFRR, Program
Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54693874-e7c8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00201191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000624/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa serwera IT w ramach zadania: „Zakupy inwestycyjne – w ramach realizacji programu pn. „Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/kaliskaW celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania
preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska (po wyszukaniu odpowiedniego postępowania) poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w niniejszym
ogłoszeniu Szczegółowe warunki opisane zostały w SWZ !!Zamawiający będzie kontaktował się z
Wykonawcami za pomocą : https://www.platformazakupowa.pl/pn/kaliska

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za
pośrednictwemhttps://platformazakupowa.pl/pn/kaliska. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska do konkretnego Wykonawcy.Wykonawca jako podmiot
profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe
środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
procesie
składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany
podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.W przypadku wykorzystania formatu podpisu
XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych
plików z
danymi oraz plików XAdES.Zgodnie z art. 18 ust. 3 PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje
się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa.Wykonawca, za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska może przed
upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub
wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną
ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie
odrzuceniu.Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na
.pdf.W
celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
rozszerzeń:.zip,.7Z.Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI
występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za
złożone nieskutecznie.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych
profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi
maksymalnie 5MB.Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w niniejszym ogłoszeniu Szczegółowe
warunki opisane zostały w SWZ !!

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych)
(Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Kaliska reprezentowana przez Wójta
Gminy Kaliska z siedzibą w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
pod adresem e – mail: iod@kaliska.pl,
3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy PZP),
4) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 74 ustawy PZP,
5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy,
6) obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,7) w odniesieniu do Pani / Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani / Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani / Pan zobowiązania do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy
RODO,
9) nie przysługuje Pani / Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
10) przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych
przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera IT w ramach realizacji zadania
„Zakupy inwestycyjne - w ramach realizacji programu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa
(POPC).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 – Opis
przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %
2) Termin dostawy (Td)– waga kryterium 30 %
3) Termin płatności faktury (T) – waga kryterium 10 %
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = --------------------------------------------------- x 100 x 60 %
cena oferty ocenianej brutto
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa
brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca
poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin dostawy – waga 30%
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 30 pkt, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać termin
dostawy, w jakim zamierza dostarczyć zamówienie do Zamawiającego, tj.
skala punktowa:
• 10 – 14 dni = 30 %
• 15 – 21 dni = 15 %
• 21 – 25 dni = 5 %
• powyżej 25 dni (lecz nie dłużej niż 30 dni) – 0 %
b) Wskazany termin dostawy nie może być krótszy niż 10 dni, ani dłuższy niż
30 dni.
3) Termin płatności faktury
Termin płatności badanej oferty*
T = ----------------------------------------------------------- x 100 x 10 %
Oferta z najdłuższym terminem płatności
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Oferta zostanie oceniona w zakresie tego kryterium w skali punktowej
do 10%, na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym, w którym jest zobowiązany wskazać termin
płatności faktury. W przypadku braku wskazania ww. terminu w formularzu
ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca określił termin płatności
faktury na maksymalny termin 30 dni.
b) Wskazany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy
niż 30 dni.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowego
warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowego
warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zdolność zawodowa – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym
zakresie;
b) doświadczenie Wykonawcy – Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o
wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto (potwierdzone dowodami, że
dostawy te zostały wykonane w sposób należyty) o podobnym charakterze i
złożoności co przedmiot niniejszego postępowania;3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywne
wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w rozdziale VII
ust. 2 SWZ - zgodnie z treścią Formularza ofertowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofertoświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstawdo wykluczenia z postępowania – zgodnie z zał nr2 do SWZ.2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa wyżej stanowią wstępnepotwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziałuw postępowaniu.3.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5dni od dnia wezwania,podmiotowych środków dowodowych–tj.aktualnych na dzień złożenia następującychoświadczeń lub dokumentów:
1)oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.108 ust.1pkt5 PZP o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16lutego2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz.U.2021r.,
poz.275z późn.zm.) z innym Wykonawcą,który złożył odrębną ofertę,ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert,oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuniezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupykapitałowej–zał nr4doSWZ;2)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG w zakresie art.109ust.1pkt4PZP,sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,jeżeliodrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3)wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie,porównywalnych zdostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju,wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy tezostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawyzostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencjebądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy byływykonywane,a jeżeli z uzasadnionejprzyczyny o obiektywnymcharakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–inne odpowiednie
dokumenty–załnr5 do SWZ;4)wykaz oferowanego sprzętu,karty katalogowe lub inną dokumentację technicznązzaznaczeniem na nich wyspecyfikowanych parametrów; dokumentacjatechniczna w języku polskim lub angielskim.4.W przypadku,gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziałuw postępowaniu,powołuje się na podmiot, o którym mowa w art.118 ust.1PZP, musi wykazać,że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia,o których mowa w rozdziale VIIIw SWZ.5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.3pkt 2powyżej,składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokument,o którym mowa powyżej,powinien być wystawionyniewcześniej niż3miesiące przed upływemterminuskładaniaofert.6.Jeżeliwkraju,wktórymWykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się dokumentów,o którychmowa w ust.3pkt2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osobyalbo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organemsamorząduzawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lubmiejscezamieszkania Wykonawcy.
7.Wykonawcaniejest zobowiązanydozłożenia podmiotowych środków
dowodowych,które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość,aktualność.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełna treść SWZ dostępna jest w rozdziale IX SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofertoświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstawdo wykluczenia z postępowania – zgodnie z zał nr2 do SWZ.2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa wyżej stanowią wstępnepotwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziałuw postępowaniu.3.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5dni od dnia wezwania,podmiotowych środków dowodowych–tj.aktualnych na dzień złożenia następującychoświadczeń lub dokumentów:
1)oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.108 ust.1pkt5 PZP o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16lutego2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz.U.2021r.,
poz.275z późn.zm.) z innym Wykonawcą,który złożył odrębną ofertę,ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert,oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuniezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupykapitałowej–zał nr4doSWZ;2)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG w zakresie art.109ust.1pkt4PZP,sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,jeżeliodrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3)wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie,porównywalnych zdostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju,wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy tezostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawyzostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencjebądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy byływykonywane,a jeżeli z uzasadnionejprzyczyny o obiektywnymcharakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–inne odpowiednie
dokumenty–załnr5 do SWZ;4)wykaz oferowanego sprzętu,karty katalogowe lub inną dokumentację technicznązzaznaczeniem na nich wyspecyfikowanych parametrów; dokumentacjatechniczna w języku polskim lub angielskim.4.W przypadku,gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziałuw postępowaniu,powołuje się na podmiot, o którym mowa w art.118 ust.1PZP, musi wykazać,że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia,o których mowa w rozdziale VIIIw SWZ.5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.3pkt 2powyżej,składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokument,o którym mowa powyżej,powinien być wystawionyniewcześniej niż3miesiące przed upływemterminuskładaniaofert.6.Jeżeliwkraju,wktórymWykonawcama siedzibę lub miejsce zamieszkania,nie wydaje się dokumentów,o którychmowa w ust.3pkt2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osobyalbo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organemsamorząduzawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lubmiejscezamieszkania Wykonawcy.
7.Wykonawcaniejest zobowiązanydozłożenia podmiotowych środków
dowodowych,które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość,aktualność.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków pełna treść SWZ dostępna jest w rozdziale IX SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym
Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 PZP oraz wskazanym
we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych
postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kaliska

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-17 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.