eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Budowa systemu nawodnienia upraw eksperymentalnych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w RadzionkowieOgłoszenie z dnia 2023-05-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa systemu nawodnienia upraw eksperymentalnych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT FIZJOLOGII ROŚLIN IM.FRANCISZKA GÓRSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356730850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niezapominajek 21

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-239

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 42518 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ifr@ifr-pan.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ifr-pan.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-175de45f-c3f0-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


badania naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa systemu nawodnienia upraw eksperymentalnych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-175de45f-c3f0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00200999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00124858/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa systemu nawodnienia upraw eksperymentalnych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Ekstremalne zjawiska klimatyczne a bioróżnorodność - wpływ globalnego ocieplenia na ekosystem traworośli strefy umiarkowanej

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143613

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IFR-271-1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 91000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania: „Budowa systemu nawodnienia upraw eksperymentalnych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie” oraz wykonanie systemu nawadniania w postaci: obudowy studni wraz z urządzeniami do poboru wody i rozprowadzenia wody do istniejącej instalacji wodnej.
Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
- wykonanie koncepcji systemu nawadniania;
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia tak, aby spełniały wymagania aktualnych przepisów prawa związanych z inwestycją;
- wykonanie robót budowlanych;
- wykonanie prac instalacyjnych związane z przebudową i budową instalacji elektrycznych i wodnych;
- wykonanie innych, koniecznych robót i prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową;
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań;
- nadzory branżowe;
- wykonanie dokumentacji odbiorowej;
- uzyskanie decyzji na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu;
Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej (2 egz.) i na nośniku CD w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (1 egz.).
Zadanie swym zakresem obejmuje kompletną budowę systemu nawodnienia w postaci montażu obudowy studni wraz z urządzeniami do poboru wody oraz montażu rur rozprowadzających wodę oraz zabezpieczeniem przed skażeniem sieci wodociągowej.
Cel planowanego do wykonania urządzenia wodnego (studni głębinowej) to ujęcie wód podziemnych. Rodzaj planowanego do wykonania urządzenia wodnego: studnia głębinowa (wykonanie obudowy studni i montaż pompy głębinowej wraz z niezbędna armaturą w otworze eksploatacyjnym ujmującym wody podziemne z otworów triasu dolnego (retu). Woda ze studni wykorzystywana będzie do nawadniania upraw na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.
W ramach inwestycji należy:
Wykonać projekt techniczny instalacji z uwzględnieniem pompy, falownika, zbiornika przepływowego dostosowanego do zakładanej wydajności i intensywności poboru wody określonych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz zasięgu nawodnienia. W studni zainstalowana będzie pompa głębinowa, która będzie pracować z wydajnością ok. 9 m3/h, opuszczona na rurach ze stali nierdzewnej 50 mm do głębokości 35,0 m. Urządzenia do poboru wody to pompa o mocy co najmniej 4 KW wraz z dobranym do niej falownikiem i zbiornikiem przeponowym (zabudowany w obudowie studni). Urządzenie do poboru wody ma za zadanie rozprowadzić wodę na powierzchni około 1,5 ha upraw (rurociąg 63 mm i 25 mm). Pompa i falownik mają utrzymać ciśnienie 5-6 barów w instalacji (rurociąg 63 mm i 25 mm).
Wykonać przyłącze energii elektrycznej do zasilania pompy i falownika oraz zamontować urządzenia do poboru wody. Kabel atestowany do wody pitnej o długości umożliwiającej zanurzenie pompy na głębokość zanurzenia i montażu pompy, kabel ziemny umożliwiający zasilenie pompy i falownika (istniejący kabel dochodzący do skrzynki elektrycznej to 4x2,5mm2). Hydraulika pompy wykonana ze stali nierdzewnej. Silnik głębinowy 4 kW/400V do pracy ciągłej S1, klasa uzwojeń F, chłodzony wodą, wał na panewkach, 6500N na wale.
Zamontować obudowę studni wraz z niezbędnymi urządzeniami. Studnia wyposażona będzie w szczelną głowicę studzienną i nawierzchniową obudowę termoizolacyjną z laminatu poliestro-szklanego, o wymiarach: długość ok. 1,3 m, szerokość ok. 0,8 m, wysokość ok. 1,3 m. Obudowa ma zapewniać zabezpieczenie ujęcia głębinowego wody oraz zabudowanej w obudowie armatury wodociągowej przed dostępem osób niepowołanych, przed ujemnymi temperaturami oraz przedostaniem się wód powierzchniowych.
Przestrzeń między elementami obudowy ma być wypełniona ocieplającą pianką poliuretanową, grubości co najmniej 60 mm. Powierzchnia obudowy ma być odporna na promieniowanie UV oraz posiadać atest PZH.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ pn. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY wraz z załącznikami do PFU A,B,C,D,E, F, G.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45000000-7 - Roboty budowlane

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Drillpol Dominik Staniczek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271080581

7.3.3) Ulica: Objazdowa 19

7.3.4) Miejscowość: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.