eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Budowa systemu nawodnienia upraw eksperymentalnych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w RadzionkowieOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa systemu nawodnienia upraw eksperymentalnych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT FIZJOLOGII ROŚLIN IM.FRANCISZKA GÓRSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356730850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niezapominajek 21

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-239

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 42518 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ifr@ifr-pan.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ifr-pan.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badania naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa systemu nawodnienia upraw eksperymentalnych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-175de45f-c3f0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00124858/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa systemu nawodnienia upraw eksperymentalnych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Ekstremalne zjawiska klimatyczne a bioróżnorodność - wpływ globalnego ocieplenia na ekosystem traworośli strefy umiarkowanej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-175de45f-c3f0-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej
prowadzonego postępowania), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4
dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie zamawiający
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Z uwagi na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w dziale V SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizjologii Roślin PAN, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków; e-mail: ifr@ifr-pan.edu.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo- podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IFR-271-1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 91000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania: „Budowa systemu nawodnienia upraw eksperymentalnych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie” oraz wykonanie systemu nawadniania w postaci: obudowy studni wraz z urządzeniami do poboru wody i rozprowadzenia wody do istniejącej instalacji wodnej.
Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
- wykonanie koncepcji systemu nawadniania;
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia tak, aby spełniały wymagania aktualnych przepisów prawa związanych z inwestycją;
- wykonanie robót budowlanych;
- wykonanie prac instalacyjnych związane z przebudową i budową instalacji elektrycznych i wodnych;
- wykonanie innych, koniecznych robót i prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową;
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań;
- nadzory branżowe;
- wykonanie dokumentacji odbiorowej;
- uzyskanie decyzji na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu;
Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej (2 egz.) i na nośniku CD w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (1 egz.).
Zadanie swym zakresem obejmuje kompletną budowę systemu nawodnienia w postaci montażu obudowy studni wraz z urządzeniami do poboru wody oraz montażu rur rozprowadzających wodę oraz zabezpieczeniem przed skażeniem sieci wodociągowej.
Cel planowanego do wykonania urządzenia wodnego (studni głębinowej) to ujęcie wód podziemnych. Rodzaj planowanego do wykonania urządzenia wodnego: studnia głębinowa (wykonanie obudowy studni i montaż pompy głębinowej wraz z niezbędna armaturą w otworze eksploatacyjnym ujmującym wody podziemne z otworów triasu dolnego (retu). Woda ze studni wykorzystywana będzie do nawadniania upraw na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie.
W ramach inwestycji należy:
Wykonać projekt techniczny instalacji z uwzględnieniem pompy, falownika, zbiornika przepływowego dostosowanego do zakładanej wydajności i intensywności poboru wody określonych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz zasięgu nawodnienia. W studni zainstalowana będzie pompa głębinowa, która będzie pracować z wydajnością ok. 9 m3/h, opuszczona na rurach ze stali nierdzewnej 50 mm do głębokości 35,0 m. Urządzenia do poboru wody to pompa o mocy co najmniej 4 KW wraz z dobranym do niej falownikiem i zbiornikiem przeponowym (zabudowany w obudowie studni). Urządzenie do poboru wody ma za zadanie rozprowadzić wodę na powierzchni około 1,5 ha upraw (rurociąg 63 mm i 25 mm). Pompa i falownik mają utrzymać ciśnienie 5-6 barów w instalacji (rurociąg 63 mm i 25 mm).
Wykonać przyłącze energii elektrycznej do zasilania pompy i falownika oraz zamontować urządzenia do poboru wody. Kabel atestowany do wody pitnej o długości umożliwiającej zanurzenie pompy na głębokość zanurzenia i montażu pompy, kabel ziemny umożliwiający zasilenie pompy i falownika (istniejący kabel dochodzący do skrzynki elektrycznej to 4x2,5mm2). Hydraulika pompy wykonana ze stali nierdzewnej. Silnik głębinowy 4 kW/400V do pracy ciągłej S1, klasa uzwojeń F, chłodzony wodą, wał na panewkach, 6500N na wale.
Zamontować obudowę studni wraz z niezbędnymi urządzeniami. Studnia wyposażona będzie w szczelną głowicę studzienną i nawierzchniową obudowę termoizolacyjną z laminatu poliestro-szklanego, o wymiarach: długość ok. 1,3 m, szerokość ok. 0,8 m, wysokość ok. 1,3 m. Obudowa ma zapewniać zabezpieczenie ujęcia głębinowego wody oraz zabudowanej w obudowie armatury wodociągowej przed dostępem osób niepowołanych, przed ujemnymi temperaturami oraz przedostaniem się wód powierzchniowych.
Przestrzeń między elementami obudowy ma być wypełniona ocieplającą pianką poliuretanową, grubości co najmniej 60 mm. Powierzchnia obudowy ma być odporna na promieniowanie UV oraz posiadać atest PZH.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ pn. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY wraz z załącznikami do PFU A,B,C,D,E, F, G.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45000000-7 - Roboty budowlane

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
• 4 roboty budowlano/geologiczne polegające na wykonaniu i wierceniu co najmniej jednego otworu o głębokości minimum 50 m na każdym zadaniu inwestycyjnym wraz z podłączeniem urządzeń do poboru wody.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 4 roboty budowlano/geologiczne polegające na wykonaniu i wierceniu co najmniej jednego otworu o głębokości minimum 50 m na każdym zadaniu inwestycyjnym wraz z podłączeniem urządzeń do poboru wody.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem udostępnionym na Platformie e-Zamówienia;
2. Formularz cenowy (stanowiący załącznik nr 4 do SWZ);
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ);
4. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);
5. Zobowiązanie podmiotu załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy);
6. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.