eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakrzew › Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew X etapOgłoszenie z dnia 2022-06-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew X etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakrzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakrzew 51

1.5.2.) Miejscowość: Zakrzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486105122

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zakrzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zakrzew.bip.gmina.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Zakrzew X etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2c92bd4-d4dc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00200883

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014132/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa wodociągoów na terenie Gminy Zakrzew X etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159894/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie faktyczne : Przepis art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in-house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki, pod warunkiem zajścia odpowiednich okoliczności. Gmina Zakrzew jest Zamawiającym, o którym mowa w art. 4 oraz w art 5 ust. 1. pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe możliwe jest powierzenie wykonywania zamówienia Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Zakrzewie Sp. z o.o. Zakrzew 51a , 26-652 Zakrzew , ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki: c.d. w sekcji IX

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 298863,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa 5 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 828m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 395813,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 395813,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 395813,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962994042

7.3.3) Ulica: Zakrzew

7.3.4) Miejscowość: Zakrzew

7.3.5) Kod pocztowy: 26-652

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 395813,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

c.d. pkt 3.1.1.)
1. Zamawiający sprawuje kontrolę nad spółką, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki.
2. Ponad 90% działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, tj. Gminę Zakrzew sprawującego nad spółką bezpośrednią kontrolę; Spółka została utworzona w dniu 12 czerwca 2019 r., a rozpoczęcie działalności Spółki określono w §19 umowy spółki na 1 stycznia 2020 r.
Ponad 90% przychodów pochodzi z działalności wykonywanej na rzecz Gminy z tytułu wykonywania umowy nr 171/2020 oraz innych wykonywanych na rzecz Gminy zamówień. Jednocześnie cel powołania Spółki określony w uchwale Rady Gminy zastrzega, że Spółka jest powołana w celu wykonywania zadań własnych Gminy, stąd też nie prognozuje się
uzyskiwania przez nią korzyści pochodzących z działalności na rzecz podmiotów innych niż jedyny wspólnik.
3. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Mając na uwadze powyższe
regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadań wyżej wymienionej spółce, gdyż spełnia ona przytoczone
okoliczności umożliwiające udzielenie tego zamówienia w trybie in-house.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.