eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej w roku 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-05-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej w roku 2023"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271518876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tysiąclecia 20

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-303

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/ 260 86 19

1.5.8.) Numer faksu: 032. 264 27 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzbm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e2acff2-c969-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej w roku 2023"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e2acff2-c969-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00200569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014906/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148324

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/ZN/MB/002/01/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 360388,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączniku nr 2a i 2b do SWZ oraz przedmiarze robót załącznik nr 2 do SWZ
1.2. Do zakresu robót objętych zamówieniem należy: miejscowa wymiana pokrycia dachu z papy wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki, uszczelnienie pęknięć masami uszczelniającymi, wymiana pokrycia murów ogniowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki, uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien i rur spustowych, naprawa uszkodzonych kolanek blachą ocynkowaną, wykonanie sztucerów z blachy ocynkowanej, wykonanie koszy z blachy ocynkowanej, montaż nasad kominowych typu H, praca sprzętu (podnośnik koszowy).
1.3. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót - załącznik nr 2 do SWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 3 do SWZ, formularz kalkulacji ceny załącznik nr 2a i 2b do SWZ.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
1.5. Do obowiązków wykonawcy należy:
- wyposażenie brygad roboczych w materiały, narzędzia i sprzęt,
-sprawowanie nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi w ramach zamówienia,
-wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w przedmiotowym zakresie.
-przestrzeganie przepisów bhp w miejscu pracy w stosunku do pracowników jak i osób trzecich,
- powiadomienie lokatorów o ewentualnej konieczności udostępnienia mieszkania na okres prowadzenia prac.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający wymaga natychmiastowego usunięcia powstałej awarii, celem zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem przez czynniki zewnętrzne.
1.6. Najdłuższy możliwy czas usunięcia awarii wymagany przez Zamawiającego: 168 godzin. Najkrótszy czas usunięcia awarii: 48 godzin.
1.7. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 24h od momentu otrzymania pisemnego (e-mailowego) zgłoszenia awarii przez zamawiającego.
1.8. Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z awaryjnym
zabezpieczaniem przecieków z dachów w zasobach gminnych, niemożliwe jest jednoznaczne określenie zakresu, wielkości oraz miejsca wystąpienia awarii. Biorąc pod uwagę, że awarie mogą wystąpić na dachach zasobów obejmujących lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, dla prawidłowego wyliczenia ceny oferty należy przyjąć założenia procentowe.
Cenę oferty należy wyliczyć przy założeniu, iż:
- 78% awarii wystąpi na dachach lokali mieszkalnych;
- 22% awarii wystąpi na dachach lokali użytkowych.
Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z tym założeniem (rozdz. II podrozdział 12 SWZ).
1.9. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć miejsce wykonywanych robót przez czas usuwania awarii.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 292144,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 292144,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 292144,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KANON NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367212090

7.3.3) Ulica: ul. 11 Listopada 1

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

7.3.5) Kod pocztowy: 41-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 292144,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.