eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej w roku 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej w roku 2023"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271518876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tysiąclecia 20

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-303

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/ 260 86 19

1.5.8.) Numer faksu: 032. 264 27 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzbm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej w roku 2023"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e2acff2-c969-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014906/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e2acff2-c969-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@mzbm.com.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. 5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na
Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).15. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mail: przetargi@mzbm.com.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nazwą oraz
numerami postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, opisana została w Dziale I podrozdział 16 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/ZN/MB/002/01/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączniku nr 2a i 2b do SWZ oraz przedmiarze robót załącznik nr 2 do SWZ
1.2. Do zakresu robót objętych zamówieniem należy: miejscowa wymiana pokrycia dachu z papy wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki, uszczelnienie pęknięć masami uszczelniającymi, wymiana pokrycia murów ogniowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki, uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien i rur spustowych, naprawa uszkodzonych kolanek blachą ocynkowaną, wykonanie sztucerów z blachy ocynkowanej, wykonanie koszy z blachy ocynkowanej, montaż nasad kominowych typu H, praca sprzętu (podnośnik koszowy).
1.3. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót - załącznik nr 2 do SWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 3 do SWZ, formularz kalkulacji ceny załącznik nr 2a i 2b do SWZ.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
1.5. Do obowiązków wykonawcy należy:
- wyposażenie brygad roboczych w materiały, narzędzia i sprzęt,
-sprawowanie nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi w ramach zamówienia,
-wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w przedmiotowym zakresie.
-przestrzeganie przepisów bhp w miejscu pracy w stosunku do pracowników jak i osób trzecich,
- powiadomienie lokatorów o ewentualnej konieczności udostępnienia mieszkania na okres prowadzenia prac.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający wymaga natychmiastowego usunięcia powstałej awarii, celem zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem przez czynniki zewnętrzne.
1.6. Najdłuższy możliwy czas usunięcia awarii wymagany przez Zamawiającego: 168 godzin. Najkrótszy czas usunięcia awarii: 48 godzin.
1.7. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 24h od momentu otrzymania pisemnego (e-mailowego) zgłoszenia awarii przez zamawiającego.
1.8. Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z awaryjnym
zabezpieczaniem przecieków z dachów w zasobach gminnych, niemożliwe jest jednoznaczne określenie zakresu, wielkości oraz miejsca wystąpienia awarii. Biorąc pod uwagę, że awarie mogą wystąpić na dachach zasobów obejmujących lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe, dla prawidłowego wyliczenia ceny oferty należy przyjąć założenia procentowe.
Cenę oferty należy wyliczyć przy założeniu, iż:
- 78% awarii wystąpi na dachach lokali mieszkalnych;
- 22% awarii wystąpi na dachach lokali użytkowych.
Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z tym założeniem (rozdz. II podrozdział 12 SWZ).
1.9. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć miejsce wykonywanych robót przez czas usuwania awarii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
I. kryterium Cena: Waga - 60% – C1,
C1 = Cmin / Co * 60 pkt
gdzie:
C1 - ilość punktów za cenę
Cmin - cena oferty z najniższą ceną
Co - cena oferty rozpatrywanej
II kryterium Czas usunięcia awarii: waga 40%
Będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego czasu usunięcia awarii podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca może zadeklarować czas usunięcia awarii w pełnych godzinach w przedziale: 48-168 godzin.
Czas usunięcia awarii oznacza czas w jakim Wykonawca zakończy wykonywanie usługi liczony od momentu otrzymania zgłoszenia Zamawiającego, o którym mowa w postanowieniach umownych. Najdłuższy możliwy czas usunięcia awarii wymagany przez Zamawiającego: 168 godzin. Najkrótszy czas usunięcia awarii uwzględniony do oceny ofert: 48 godzin.
Jeżeli wykonawca zaproponuje czas usunięcia awarii od chwili otrzymania zgłoszenia krótszy niż 48 godzin do oceny ofert zostanie przyjęty czas 48 godzin i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.
Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy czas usunięcia awarii (48 godzin)- otrzymuje 40 punktów, Wykonawca, który zaoferuje mniej korzystny czas usunięcia awarii (168 godzin) – otrzymuje 0 punktów.
Pozostali wykonawcy (tj. którzy zaproponowali wartość pośrednią pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną) otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
H min.
Cus=---------------- x 40
H o

Cus – czas usunięcia awarii
H min. najkrótszy możliwy czas usunięcia awarii (48 godzin)
H o – czas usunięcia awarii zadeklarowany w ofercie ocenianej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Uwaga:
W przypadku nie złożenia informacji dotyczącej „czas usunięcia awarii”, ofercie zostanie przypisany najmniej korzystny czas usunięcia awarii tj. 168 godzin.
9. Łączna ilość punktów przyznana w ofercie stanowi sumę uzyskaną przez dodanie punktów z poszczególnych kryteriów. Suma pkt = Kryterium I + Kryterium II
10. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt .
11. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę punktów.
12. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów wygrywa oferta o najniższej cenie.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Ogólna ilość uzyskanych punktów nie może przekroczyć 100.
2) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, w szczególności dotyczący:
a) osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub im równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 5 do SWZ) oraz załącznik nr 9 jeżeli dotyczy (podmiot trzeci na którego potencjał powołuje się wykonawca w celi potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odnosząc się do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /uwzględnić wymóg rozdz. II pkt 7 podrozdział 2 lit.b)/ - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ, oraz załącznik nr 9 jeżeli dotyczy (podmiot trzeci na którego potencjał powołuje się wykonawca w celi potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu)
Uwagi:
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( tj. Dz. U. z 2020r poz.220).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia warz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty załącznik nr 1 do SWZ (formularz interaktywny),
2) Pełnomocnictwo
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
c) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
-postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
-wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
-ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej)- załącznik nr 10 do SWZ
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ ). Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
4) Kosztorys ofertowy
5) Załącznik nr 2a i 2b formularz kalkulacji ceny
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
-zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
-sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
-czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje Wykonawca/wykonawca ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
-Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
-Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej)- załącznik nr 10 do SWZ
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ ). Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 5 do SWZ) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ) składają odrębnie:
-wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Umowa może ulec zmianie – na pisemny wniosek Wykonawcy - w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:
a) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
b) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;
c) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy;
d) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;
e) wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
f) konieczności wykonania robót nie związanych z inwestycją a niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego
g) wystąpienia „siły wyższej” w rozumieniu orzecznictwa sądowego.
2) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
3) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
4) wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 na podstawie przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu zamiennego, zgodnie z zapisem § 2 ust 2 umowy.
3. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, uprawniający Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia na poziomie zwiększenia tychże kosztów może być dokonana dopiero po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy;
2) jako sposób ustalania zmiany wynagrodzenia przyjmuje się waloryzację wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany kwartalnie w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS na stronie internetowej Urzędu
3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy i nie może być dokonywana częściej niż w okresie o którym mowa w lit. a) powyżej.
4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień na zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia o których mowa w lit a-c) powyżej, ustala się na poziomie 15% całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w §2 ust. 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca przed zawarciem umowy:
a) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego;
b) złoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Rozdziale II Podrozdział 3 w trakcie realizacji zamówienia;
Brak przedłożenia dokumentów i informacji wskazanych w pkt. a), b) w terminie określonym przez Zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy przez Wykonawcę.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.