eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łężyce › (04) Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie zużytych opon od pojazdów osobowychOgłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
(04) Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie zużytych opon od pojazdów osobowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "EKO DOLINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191680713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Parku Krajobrazowego 99

1.5.2.) Miejscowość: Łężyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-207

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 58 672 50 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 58 672 74 74

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ekodolina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ekodolina.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

(04) Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie zużytych opon od pojazdów osobowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6952f54-cfaf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00196803

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159943

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP-P/04/2023/odbiór opon

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 149400 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie przez Wykonawcę z terenu prowadzonego przez Zamawiającego zakładu zagospodarowania odpadów w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo, zużytych opon od pojazdów osobowych stanowiących:
a) zgodnie z klasyfikacją odpadów odpad o kodzie 16 01 03 w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 699 ze zm.)
b) zgodnie z klasyfikacją odpadów odpad o kodzie B 3140 – „odpady opon pneumatycznych” zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.)
c) odpad 16 01 03 jest przeznaczony do odbioru i zagospodarowania w jednym z procesów odzysku R1 i/lub R3, zgodnie z posiadanym uprawnieniem Wykonawcy w tym zakresie
Odpad jest przeznaczony do odbioru i zagospodarowania w jednym z procesów odzysku R1 i/lub R3, zgodnie z posiadanym uprawnieniem Wykonawcy w tym zakresie w ilości łącznej nie większej niż 350 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych systemu wagowego) jednak nie mniejszej niż 30 Mg (dalej jako minimum świadczenia) z zachowaniem warunku, że wszystkie te Odpady zostaną poddane wyłącznie ostatecznemu odzyskowi - wyłącznie w procesie R1 i/lub R3, zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach/załączniku VII do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu, a Wykonawca zobowiązuje się wyżej opisane warunki bezwzględnie spełnić dla każdej partii Odpadów odebranej od Zamawiającego na podstawie umowy.

Przekazywane Odpady będą luzem. Zamawiający nie posiada badań przekazywanych Odpadów.
Przekazywane Odpady 16 01 03 pochodzą z odpadów dostarczanych do prowadzonego przez Zamawiającego zakładu zagospodarowania.
Zamawiający zakłada, że odbiór Odpadów przez Wykonawcę samochodami/kontenerami znacznie usprawni proces załadunku i skróci jego czas.
Miejsce magazynowania przekazywanych Odpadów jest wyznaczone i stanowi ono utwardzony plac na terenie zakładu Zamawiającego.
Przekazywane opony mogą zawierać felgi, do 10 sztuk w każdej odbieranej partii.
Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego, w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo, transportem zorganizowanym przez siebie, na swój koszt (także w zakresie przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku) oraz ryzyko w godzinach pracy zakładu, tj. od poniedziałku do piątku [z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w godzinach 07:00 -14:00 lub innych terminach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru Odpadów na bieżąco, w sposób ciągły zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem w terminie nieprzekraczalnym 3 dni.
- Wykonawca będzie odbierał Odpady przy zachowaniu następujących wymagań infrastruktury technicznej w zakładzie Zamawiającego:
• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton
• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy 18 m
• załadunek odpadów przekazywanych luzem odbywa się „od góry”.
Załadunek Odpadów na podstawione przez Wykonawcę samochody/kontenery jest obowiązkiem Zamawiającego, w ramach usprawnienia działań będzie się odbywał przy pomocy ładowarki.
Konieczność dokonania odbioru będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego.
Odbiór następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku
Odbierany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia będzie ważony na wadze przy wjeździe/wyjeździe z terenu zakładu Zamawiającego. Dla określenia masy odbieranego przedmiotu zamówienia, pojazd Wykonawcy musi być zważony przed załadowaniem oraz niezwłocznie po załadunku Odpadów.
Po zważeniu pojazdu załadowanego Odpadami, Zamawiający wystawiać będzie dokument wydania z magazynu.
W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi oraz skutki z tego wynikające
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak również za utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów z zakładu i w trakcie rozładunku odpadów, magazynowania odpadów do czasu zakończenia wykonania usługi stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania, zaniechania swojego personelu oraz przewoźników.
- Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami jednostkowymi Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi mu faksem lub pocztą elektroniczną, określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru. Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 10 Mg.
- Zamawiający sporządzać będzie Kartę Przekazania Odpadów [KPO] dla każdej partii Odpadów odbieranej z prowadzonego przez niego zakładu przez transport Wykonawcy. Karty te będą wystawiane w formie i będą zawierały informacje zgodne z Ustawą o odpadach. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za potwierdzanie zgodnie z Ustawą o odpadach w każdej Karcie Przekazania Odpadów sporządzonej przez Zamawiającego podanej przez Zamawiającego masy i rodzaju danej partii Odpadów oraz za przekazanie tych Odpadów wyłącznie do Instalacji wskazanej w tej karcie przez Zamawiającego. Jeżeli przemieszczenie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy sporządzane będą dokumenty wyszczególnione i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.).

Zobowiązania Wykonawcy
a) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami wraz z przepisami wykonawczymi oraz do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach ww. decyzji
b) Wykonawca zobowiązany jest , na każdym etapie realizacji umowy posiadać ważne decyzje administracyjne oraz niezwłocznie informować Zamawiającego o każdorazowej zmianie, uchyleniu, stwierdzeniu nieważności, wygaśnięciu wcześniej przekazanej decyzji, a także uzyskaniu nowej decyzji
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za transport, zgodny z przepisami prawa, zrealizowany przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia
d) Wykonawca zobowiązany jest, w okresie wykonywania umowy, przestrzegać obowiązujących na terenie zakładu prowadzonego przez Zamawiającego uregulowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, organizacji ruchu, wynikających z dokumentu Instrukcji BHP pobytu na terenie zakładu prowadzonego przez Zamawiającego
e) Wykonawca zobowiązuje się do:
• gotowości do realizacji zobowiązań umownych niezwłocznie po podpisaniu umowy, rozpoczęcie odbiorów nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego
• każdorazowo przed planowanym odbiorem, dokonać awizacji pocztą elektroniczną na adres;…………………@…………, która będzie zawierała numer rejestracyjny pojazdu odbierającego odpady, nr rejestrowy z Bazy danych o Odpadach podmiotu transportującego odpady oraz wskazanie numeru miejsca prowadzenia działalności wykonawcy(nr MPD) w Bazie danych o Odpadach, do którego będą transportowane odpady
• odbierania od Zamawiającego zużytych opon samochodami spełniającymi wymogi opisane powyżej
• zatwierdzania w elektronicznej Karcie Przekazania Odpadów wystawionej przez Zamawiającego w Bazie Danych o Odpadach, masy odpadów w postaci zużytych opon wynikającej z ważenia przeprowadzonego przez Zamawiającego

UWAGA:
W czasie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. jak i regulaminów obowiązujących w miejscu spełnienia świadczenia m.in. wymogów związanych z systemem zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015, które są dostępne w biurze Zamawiającego na terenie jego zakładu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77371,2 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 190512,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77371,2 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Recykl Organizacja Odzysku S. A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7772791258

7.3.3) Ulica: Ul. Letnia 3

7.3.4) Miejscowość: Śrem

7.3.5) Kod pocztowy: 63-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

W zakresie transportu Firma:
Reco-Trans sp. z o.o. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, NIP 6972139036,

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71640 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.