eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łężyce › (04) Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie zużytych opon od pojazdów osobowychOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
(04) Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie zużytych opon od pojazdów osobowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "EKO DOLINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191680713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Parku Krajobrazowego 99

1.5.2.) Miejscowość: Łężyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-207

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 58 672 50 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 58 672 74 74

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ekodolina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ekodolina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

(04) Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie zużytych opon od pojazdów osobowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6952f54-cfaf-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij
wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający z Wykonawcami będzie
przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. 4.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.
5.Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje. c) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja11.0.,d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny
obsługujący format plików .pdf.6. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format:
.pdf.7.Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem
PAdES; b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.8. Wykonawca
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy
Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .xml, .pdf, .doc., .docx, .rtf, .odt. .xls .xlsx .ods .rar .zip.7z(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2247).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): EKO DOLINA Sp. z o.o. przedkłada Państwu poniższe informacje: 1.Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest EKO DOLINA Sp. z o.o., Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Łężyce, NIP: 5881834882,
REGON: 191680713, KRS: 0000030282. 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Michał Filipowski.3. W sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków Administratora danych
osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych osobowych
kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub na adres
e-mail: IOD@ekodolina.pl Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO znajduje się w rozdz. XXXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP-P/04/2023/odbiór opon

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie przez Wykonawcę z terenu prowadzonego przez Zamawiającego zakładu zagospodarowania odpadów w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo, zużytych opon od pojazdów osobowych stanowiących:
a) zgodnie z klasyfikacją odpadów odpad o kodzie 16 01 03 w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 699 ze zm.)
b) zgodnie z klasyfikacją odpadów odpad o kodzie B 3140 – „odpady opon pneumatycznych” zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.)
c) odpad 16 01 03 jest przeznaczony do odbioru i zagospodarowania w jednym z procesów odzysku R1 i/lub R3, zgodnie z posiadanym uprawnieniem Wykonawcy w tym zakresie
Odpad jest przeznaczony do odbioru i zagospodarowania w jednym z procesów odzysku R1 i/lub R3, zgodnie z posiadanym uprawnieniem Wykonawcy w tym zakresie w ilości łącznej nie większej niż 350 Mg (+/-) 10 Mg (różnice ilościowe mogą wynikać z warunków magazynowych oraz z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych systemu wagowego) jednak nie mniejszej niż 30 Mg (dalej jako minimum świadczenia) z zachowaniem warunku, że wszystkie te Odpady zostaną poddane wyłącznie ostatecznemu odzyskowi - wyłącznie w procesie R1 i/lub R3, zgodnie z określeniem oznaczenia tego procesu w Ustawie o odpadach/załączniku VII do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14.06.2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.), przy czym przez „poddanie procesowi odzysku” rozumie się rozpoczęcie i zakończenie tego procesu, a Wykonawca zobowiązuje się wyżej opisane warunki bezwzględnie spełnić dla każdej partii Odpadów odebranej od Zamawiającego na podstawie umowy.

Przekazywane Odpady będą luzem. Zamawiający nie posiada badań przekazywanych Odpadów.
Przekazywane Odpady 16 01 03 pochodzą z odpadów dostarczanych do prowadzonego przez Zamawiającego zakładu zagospodarowania.
Zamawiający zakłada, że odbiór Odpadów przez Wykonawcę samochodami/kontenerami znacznie usprawni proces załadunku i skróci jego czas.
Miejsce magazynowania przekazywanych Odpadów jest wyznaczone i stanowi ono utwardzony plac na terenie zakładu Zamawiającego.
Przekazywane opony mogą zawierać felgi, do 10 sztuk w każdej odbieranej partii.
Wykonawca będzie odbierał Odpady z terenu zakładu prowadzonego przez Zamawiającego, w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, gm. Wejherowo, transportem zorganizowanym przez siebie, na swój koszt (także w zakresie przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku) oraz ryzyko w godzinach pracy zakładu, tj. od poniedziałku do piątku [z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] w godzinach 07:00 -14:00 lub innych terminach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru Odpadów na bieżąco, w sposób ciągły zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem w terminie nieprzekraczalnym 3 dni.
- Wykonawca będzie odbierał Odpady przy zachowaniu następujących wymagań infrastruktury technicznej w zakładzie Zamawiającego:
• waga brutto pojedynczego pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku) na teren zakładu Zamawiającego nie może przekraczać 18 ton
• odległości pomiędzy skrajnymi osiami pojedynczego pojazdu nie mogą przekraczać długości 16 metrów, a długość pojazdu nie przekroczy 18 m
• załadunek odpadów przekazywanych luzem odbywa się „od góry”.
Załadunek Odpadów na podstawione przez Wykonawcę samochody/kontenery jest obowiązkiem Zamawiającego, w ramach usprawnienia działań będzie się odbywał przy pomocy ładowarki.
Konieczność dokonania odbioru będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego.
Odbiór następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku
Odbierany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia będzie ważony na wadze przy wjeździe/wyjeździe z terenu zakładu Zamawiającego. Dla określenia masy odbieranego przedmiotu zamówienia, pojazd Wykonawcy musi być zważony przed załadowaniem oraz niezwłocznie po załadunku Odpadów.
Po zważeniu pojazdu załadowanego Odpadami, Zamawiający wystawiać będzie dokument wydania z magazynu.
W chwili przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi oraz skutki z tego wynikające
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak również za utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów z zakładu i w trakcie rozładunku odpadów, magazynowania odpadów do czasu zakończenia wykonania usługi stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania, zaniechania swojego personelu oraz przewoźników.
- Przekazanie i odbiór Odpadów następować będzie wyłącznie na podstawie i zgodnie z pisemnymi [forma pod rygorem nieważności] zamówieniami jednostkowymi Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy i doręczanymi mu faksem lub pocztą elektroniczną, określającymi ilość Odpadów oraz termin, w którym Zamawiający oczekuje ich odbioru. Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe, gdy zgromadzona przez niego ilość Odpadów, która ma być odebrana w jednym dniu będzie wynosiła minimum 10 Mg.
- Zamawiający sporządzać będzie Kartę Przekazania Odpadów [KPO] dla każdej partii Odpadów odbieranej z prowadzonego przez niego zakładu przez transport Wykonawcy. Karty te będą wystawiane w formie i będą zawierały informacje zgodne z Ustawą o odpadach. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za potwierdzanie zgodnie z Ustawą o odpadach w każdej Karcie Przekazania Odpadów sporządzonej przez Zamawiającego podanej przez Zamawiającego masy i rodzaju danej partii Odpadów oraz za przekazanie tych Odpadów wyłącznie do Instalacji wskazanej w tej karcie przez Zamawiającego. Jeżeli przemieszczenie Odpadów będzie miało charakter międzynarodowy sporządzane będą dokumenty wyszczególnione i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L 190/1 z późn. zm.).

Zobowiązania Wykonawcy
a) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami wraz z przepisami wykonawczymi oraz do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach ww. decyzji
b) Wykonawca zobowiązany jest , na każdym etapie realizacji umowy posiadać ważne decyzje administracyjne oraz niezwłocznie informować Zamawiającego o każdorazowej zmianie, uchyleniu, stwierdzeniu nieważności, wygaśnięciu wcześniej przekazanej decyzji, a także uzyskaniu nowej decyzji
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za transport, zgodny z przepisami prawa, zrealizowany przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia
d) Wykonawca zobowiązany jest, w okresie wykonywania umowy, przestrzegać obowiązujących na terenie zakładu prowadzonego przez Zamawiającego uregulowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, organizacji ruchu, wynikających z dokumentu Instrukcji BHP pobytu na terenie zakładu prowadzonego przez Zamawiającego
e) Wykonawca zobowiązuje się do:
• gotowości do realizacji zobowiązań umownych niezwłocznie po podpisaniu umowy, rozpoczęcie odbiorów nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego
• każdorazowo przed planowanym odbiorem, dokonać awizacji pocztą elektroniczną na adres;…………………@…………, która będzie zawierała numer rejestracyjny pojazdu odbierającego odpady, nr rejestrowy z Bazy danych o Odpadach podmiotu transportującego odpady oraz wskazanie numeru miejsca prowadzenia działalności wykonawcy(nr MPD) w Bazie danych o Odpadach, do którego będą transportowane odpady
• odbierania od Zamawiającego zużytych opon samochodami spełniającymi wymogi opisane powyżej
• zatwierdzania w elektronicznej Karcie Przekazania Odpadów wystawionej przez Zamawiającego w Bazie Danych o Odpadach, masy odpadów w postaci zużytych opon wynikającej z ważenia przeprowadzonego przez Zamawiającego

UWAGA:
W czasie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. jak i regulaminów obowiązujących w miejscu spełnienia świadczenia m.in. wymogów związanych z systemem zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015, które są dostępne w biurze Zamawiającego na terenie jego zakładu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 100%;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) – waga 100%


cena jednostkowa najniższa brutto*
C = ----------------------------------------------- ----------- x 100 pkt x 100%
Cena jednostkowa oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca musi być wpisany do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO),
b) musi posiadać:
• Dla instalacji zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - ważną decyzję administracyjną pozwalającą na przetwarzanie Odpadów w procesie odzysku R1 i/lub R3 w ilości nie mniejszej niż łączna ilość Odpadów na którą Wykonawca składa ofertę;
• Dla instalacji zlokalizowanych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej - uprawnienia do przetwarzania Odpadów w procesie odzysku R1 i/lub R3 równoważne decyzjom wymienionym powyżej, wydane zgodnie z przepisami kraju, w którym znajduje się instalacja;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada numer rejestrowy w BDO oraz wykaże, że posiada odpowiednią, ważną decyzję administracyjną pozwalającą na przetwarzanie Odpadów w procesie odzysku R1 i/lub R3.
Dla instalacji zlokalizowanych poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do przetwarzania Odpadów w procesie odzysku R1 lub R3 równoważne decyzjom wymienionym powyżej, wydane zgodnie z przepisami kraju, w którym znajduje się instalacja.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje instalacją do przetwarzania odpadów w procesie odzysku R1 i/lub R3 o mocy przerobowej [Mg/rok] nie mniejszej niż łączna ilość Odpadów na którą Wykonawca składa ofertę
oraz
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę uwzględniającą odbiór, transport i odzysk Odpadów w ilości minimum 250 Mg (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), powyższe warunki mogą być spełnione przez Wykonawców łącznie, jednakże usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu może świadczyć jedynie firma posiadająca w/w zezwolenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy, i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy, i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Ustala się wadium w wysokości: 2.000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych 00/100,
Wadium: - wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej:
Bank Pekao S.A. III O/ w Gdyni ul. Hutnicza 3a, 81-212 Gdynia nr 28124035231111000043351129
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2020.299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Pekao S.A. III O/ w Gdyni ul. Hutnicza 3a, 81-212 Gdynia nr rachunku 28124035231111000043351129 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP,
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: „EKO DOLINA” Sp. z o. o.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP. zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP. Zasady te zostały dookreślone w ust. 8.
7. Wniesienie wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 uPzp nie może powodować kosztów po stronie Zamawiającego. Jeżeli wadium będzie powodowało koszty po stronie Zamawiającego, to Zamawiający zwolni wadium pomniejszone o te koszty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie miał
umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem
był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę.
Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
(a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
(b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
(c) precyzować zakres umocowania;
(d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania
wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
(e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną Ofertę,
jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi;
Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób wiążący prawnie wszystkich
Wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone
pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla
mocodawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o
których mowa w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 uPzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W
odniesieniu do warunków doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 455 uPzp z dnia 11.09.2019r. i wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 1) uPzp, postanowień zawartej um. w stosunku do treści oferty w zakresie przewidzianym w paragrafie 17 ust. 5 odpowiednio w załączniku nr 3 i 3A.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ekodolina

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, umowa wygasa w przypadku wyczerpania ustalonej w niej kwoty wynagrodzenia lub w przypadku wyczerpania ilości odpadów przewidzianych do odbioru, albo:
1. W przypadku, gdy nie wystąpi transgraniczne przemieszczanie odpadów – do obwiązywania, zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz posiadania wpisu w BDO, wymienionych w §5 ust. 11 umowy (zał. nr 3 do SWZ), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
2. W przypadku, gdy wystąpi transgraniczne przemieszczanie odpadów – do obowiązywania Kontraktu, lub obowiązywania decyzji na odzysk, o których mowa w §5 ust. 12 wzoru umowy (zał. nr 3A do SWZ), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.