eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janów › "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie - etap I"Ogłoszenie z dnia 2022-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie – etap I”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Janów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659326

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Janów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-130

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 85 7216288

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@janow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.janow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://janow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie – etap I”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f4b2aad-d53b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00196287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049908/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie – etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163289/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 671755,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie – etap I”.
2. Zakres prac remontowych przewidzianych w etapie I obejmuje hol wejściowy, łącznik z salą gimnastyczną, zaplecze sali gimnastycznej, a także obejmuje częściowo piętro pierwsze i drugie budynku, w zakresie wykonanie remontu klatek schodowych, korytarzy i przebudowy łazienek na tych kondygnacjach. Na kondygnacji piwnicznej do wykonania jest remont korytarza i pomieszczeń szatni. Projektowane prace remontowo-budowlane mają na celu poprawę warunków higieniczno-sanitarnych z uwagi na zastosowanie materiałów o powłokach antybakteryjnych i antywirusowych. Zakres prac obejmuje wykonanie ścianek działowych mających za zadanie wydzielenie nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń, wymiany części stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej, przeprowadzeniem prac remontowych ścian, podsadzek i sufitów, wykonaniu nowych podejść wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i nowego rozkładu instalacji elektrycznej. Zachowano istniejące tablice rozdzielcze instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wykorzystano istniejące piony i podejścia instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej. Zachowano istniejący układ oraz wielkość otworów okiennych i drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych. Nie zmieniono istotnych charakterystycznych parametrów budynku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45431200-9 - Kładzenie glazury

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 850 000,00 zł.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość wynosi 1 279 776,21 zł, więc znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
Zamawiający, po zbadaniu swoich możliwości finansowych, nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną. W związku z powyższym konieczne jest unieważnienie postępowania

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.