eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakrzew › Zakup ciągnika rolniczegoOgłoszenie z dnia 2022-06-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup ciągnika rolniczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakrzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakrzew 51

1.5.2.) Miejscowość: Zakrzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486105122

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zakrzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zakrzew.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zakrzew

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ciągnika rolniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a6ba2c5-aff8-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00196158

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014132/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup ciagnika rolniczego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00105340/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 259100,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego do Urzędu Gminy w Zakrzewie.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji ciągnika rolniczego o mocy minimum 120 KM, rok produkcji 2022, norma emisji spalin Stage V.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący przedmiotem ekspozycji lub wystaw, wolny od wad fizycznych rzeczy, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich.
Ciągnik musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym m.in. warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 450) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
Minimalny wymagany okres gwarancji na zaoferowany ciągnik wynosi 12 m-cy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, wielkość, zakres, rodzaj określono w załączniku nr 2 do SWZ (zestawienie parametrów technicznych).

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 337267,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 337267,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 337267,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Chmielewski Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8641570356

7.3.4) Miejscowość: Kleczanów

7.3.5) Kod pocztowy: 27-641

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 337267,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.