eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolno › Dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w KolnieOgłoszenie z dnia 2023-04-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOLNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369492572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 69 C

1.5.2.) Miejscowość: Kolno

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-500

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sds@powiatkolno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sdskolno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4dee2e65-bda2-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dee2e65-bda2-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00196019

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00125963/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz osób do środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00144380

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz osób – uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy z miejsca zamieszkania do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie i odwóz z powrotem do miejsca zamieszkania.
2. Uczestnicy zajęć zamieszkują m.in. następujące miejscowości:
Grabowo, Bagińskie, Konopki Monety, Glinki, Lachowo, Czerwone, Kozioł, Popiołki, Ptaki, Samule, Cieciory, Lisy, Skroda Wielka.
3. Przewóz osób odbywa się od poniedziałku do piątku, zgodnie z ustalonym z Kierownikiem jednostki harmonogramem, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się również dodatkowe wyjazdy na wycieczki, występy, odbiór żywności itp. Informacje o godzinach przywozu i odwozu uczestników, Kierownik będzie dostarczał kierowcy na jeden dzień przed planowanym świadczeniem usługi.
4. Dowóz osób do Środowiskowego Domu odbywa się w godzinach od 6.30 do 8.40, natomiast odwóz z powrotem do miejsca zamieszkania w godzinach od 13.30 do 15.00 i może on nieznacznie ulec zmianie.
5. Planowana liczba dni w których będzie wykonywany przewóz wynosi 473 i może ona ulec zmianie.
6. Średni przebieg wynosi 300 km dziennie i może on ulec zmianie.
7. W zajęciach średnio uczestniczy 25 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich, które są przewożone pod nadzorem opiekunów.
8. Przewoźnik ma zapewnić przewożonym osobom odpowiednie warunki bezpieczeństwa oraz wygody przejazdu.
9. Ze względu na ekonomikę przejazdów Wykonawca będzie dysponował i zapewni przewóz osób dwoma samochodami typu BUS, w tym jeden z windą, o liczbie miejsc nie mniejszej niż 9.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60140000-1 - Nieregularny transport osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 534963,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1072764,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 534963,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU AGATOR Agata Ciszewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 200319592

7.3.3) Ulica: Stanisława Krupki 25

7.3.4) Miejscowość: Kolno

7.3.5) Kod pocztowy: 18-500

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 534963,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.