eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Przeprowadzenie usługi szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu "Dotacje dla młodych" w ramach Programu POWER na lata 2014 - 2020Ogłoszenie z dnia 2021-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie usługi szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Dotacje dla młodych” w ramach Programu POWER na lata 2014 – 2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020795886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 52-326

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agata.janicka@dpin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie usługi szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Dotacje dla młodych” w ramach Programu POWER na lata 2014 – 2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-226917d0-205e-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Tak

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Dotacje dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/dpin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/dpin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/dpin - zwanej dalej „Platformą” lub „Systemem”. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
4.2 W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy. Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia, etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. System powiadamia Wykonawcę, na adres e-mail podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dot. czynności podejmowanych w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy (np. na adres e-mail).
4.3 W celu podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów Wykonawca musi pobrać pliki z miejsca „Dokumentacja zamówienia”, podpisać je poza Platformą, a następnie załączyć podpisane pliki do oferty.
4.4 W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) za pośrednictwem Platformy w formie elektronicznej,
4.5 Zgłoszenie do postepowania wymaga zalogowania Wykonawcy na stronie https://platformazakupowa.pl/
4.6 Zalecenia odnośnie podpisu elektronicznego:
4.6.1 Dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem pdf.
4.6.2 W przypadku dokumentów w formacie innym niż .pdf wymagany będzie oddzielny plik
z podpisem elektronicznym. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
4.6.3 Jeżeli Wykonawca nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym to zgodnie z ustawą może podpisać ofertę podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).
4.7 Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje.
- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
- Włączona obsługa JavaScript.
- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

4.8 Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

4.9 Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
- 9.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

4.10 System zapewnia autentyczność źródła danych i niezmienność danych po ich kompresji do pliku zawierającego skompresowane dane.
4.11 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/dpin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.z siedzibą przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-360 Wrocław (dalej jako ADO).
2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: sekretariat@dpin.pl, za pomocą telefonu: 71 725 42 44, drogą pocztową: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-360 Wrocław.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia w ramach zamówienia publicznego nr 01/ZP/1.2/DPIN/2021 dotyczącego przeprowadzenia szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Dotacje dla młodych”, ogłoszonego przez DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, w szczególności w celu obsługi zamówienia publicznego, pozyskania Wykonawcy.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
4.1 realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w związku z zamówieniem publicznym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
4.2 w przypadku zawarcia umowy, ciążący na ADO obowiązek prawny, zwłaszcza związany
z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4.3 prawnie uzasadniony interes ADO, w celu realizacji relacji biznesowych łączących strony bądź w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania (w oparciu o art. 18 i 74 Pzp), podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz instytucja pośrednicząca, tj. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Minister właściwy do spraw Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
6. Pana/Pani dane osobowe będą̨ przechowywane, przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień́ publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają̨ z ustawy Pzp.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
z zastrzeżeniem, że przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tych praw (zgodnie z art 15, 16, 17, 18 , 20 i 21 RODO).
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
12. Zachodzi dobrowolność podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że podanie danych jest konieczne do realizacji celu opisanego w punkcie 3. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia i jego realizacji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Nie przysługuje Panu/Pani:
10.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
10.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
10.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż̇ podstawą prawną przetwarzania Pana/pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/ZP/1.2/DPIN/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Dotacje dla młodych”. Zamawiający przewiduje zorganizowanie szkoleń dla około 110 osób w ramach 10 grup około 11-sto osobowych w trakcie zajęć szkoleniowych i 20 grup około 5-6-ścio osobowych w trakcie zajęć warsztatowych. Docelowa liczba uczestników szkoleń i warsztatów, liczba oraz liczebność poszczególnych grup, zostaną ustalone z wyłonionym Wykonawcą przed realizacją danej części zamówienia. Celem zamówienia jest nabycie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia:
1) ABC przedsiębiorczości (18h) – 3 dni (działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawa, księgowość, przepisy podatkowe i ZUS) – 10 grup;
2) Biznesplan (18h) – 3 dni (reklama i promocja, źródła finansowania działalności, sporządzanie biznesplanu i jego realizacja) – 10 grup;
3) Warsztaty szkoleniowe (12h) – celem omówienia indywidualnych przypadków działalności gospodarczej, dopracowania biznesplanu, poruszenia zagadnień związanych z negocjacjami
w biznesie, pozyskiwaniem i obsługą klienta, radzeniem sobie ze stresem i konfliktami, korzystaniem z BUR – 20 grup.
Zakłada się realizację 360h szkoleniowych oraz 240h warsztatowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-11 do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

12.1.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
12.1.2 Zamawiający wybierze ofertę w oparciu o:
- kryterium A dotyczące ceny [60% punktów] ,
- kryterium B dotyczące poziomu doświadczenia trenera w realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej [25% punktów]
- kryterium C dotyczące skrócenia terminu poinformowania przez Zamawiającego o terminie i miejscu szkolenia dla danej grupy [15% punktów];
12.1.3 Oferent z najwyższą liczbą punktów zostanie wybrany do realizacji Zamówienia, o ile spełnia warunki i kryteria określone w pkt IV i VII ust. 1 SWZ.
12.1.4 Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Liczba przyznanych punktów = liczba przyznanych punktów za spełnienie kryterium A + liczba przyznanych punktów za spełnienie kryterium B + liczba przyznanych punktów za spełnienie kryterium C

gdzie:

Ad. A.
Kryterium zostanie ocenione według następującego wzoru:

A = (Najniższa zaproponowana cena/cena badanej oferty; wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku) x 80 pkt;

Ad. B

Kryterium zostanie ocenione według następującego wzoru:

B = (liczba punktów przyznana za doświadczenie trenera, który zrealizował najmniejszą liczbę godzin szkoleń pośród trenerów zgłoszonych przez danego Oferenta, w przedziale od 0 do 2 pkt/maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia) x 25 pkt (wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku);

gdzie poprzez doświadczenie oceniane będzie doświadczenie trenera w realizacji szkoleń
z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Przy ocenie doświadczenia przyznanych zostanie:
- 0 pkt – przy zrealizowaniu w ciągu ostatnich 5 lat do 50h szkoleniowych;
- 1 pkt – przy zrealizowaniu w ciągu ostatnich 5 lat od 51 do 200h szkoleniowych;
- 2 pkt – przy zrealizowaniu w ciągu ostatnich 5 lat powyżej 200h szkoleniowych.

Kryterium zostanie ocenione według następującego wzoru:

C = (liczba punktów przyznana za skrócenie terminu poinformowania przez Zamawiającego o terminie i miejscu szkolenia dla danej grupy, w przedziale od 0 do 2 pkt/maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia) x 15 pkt (wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku);

Przy ocenie tego kryterium przyznanych zostanie:
- 0 pkt – przy terminie poinformowania przez Zamawiającego o terminie i miejscu szkolenia na min. 3 dni robocze przed szkoleniem;
- 1 pkt – przy terminie poinformowania przez Zamawiającego o terminie i miejscu szkolenia na 2 dni robocze przed szkoleniem;
- 2 pkt – przy terminie poinformowania przez Zamawiającego o terminie i miejscu szkolenia na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Termin liczony jest od dnia następującego po dniu poinformowania do dnia rozpoczęcia realizacji usługi.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia = 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001
z późn. zm.) - jeśli Oferentem jest podmiot,
1.2 Uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym (załącznik nr 1),
1.3 Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (załącznik nr 1),
1.4 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 1),
1.5 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 1).
1.6 Wykonawca powinien wykazać doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń/doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze min. 200h zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
1.7 Zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić wyłącznie wykładowcy i instruktorzy (należy wskazać minimum jednego prowadzącego), z których każdy posiada łącznie:
- wykształcenie wyższe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, oraz
- doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata, oraz
- kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750h,
1.8 W przypadku Oferenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamówienie należy wykonać osobiście,
1.9 Zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić wyłącznie wykładowcy i instruktorzy wskazani do realizacji zamówienia w Ofercie lub za zgodą Zamawiającego inne osoby, spełniające minimalne wymagania. Osoba taka musi osiągnąć minimum tyle punktów w ocenie doświadczenia, ile osoba wskazana
w pierwotnej ofercie podlegająca ocenie w ramach porównania ofert.
2. Podstawy wykluczenia

2.1 Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2-3 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne),
2.2 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp,
2.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zał nr 2 do SWZ oświadczenie wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć Formularz ofertowo-cenowy (pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub podpisem osobistym), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowo-cenowy.
3.2 Wraz z Formularzem ofertowo-cenowym Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
3.2.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania, będące potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wypełnia je i podpisuje Wykonawca. Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu). Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. Składa je oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o zamówienie, w zakresie w jakim dany Wykonawca wykazuje jego spełnienie. Dokument musi zostać złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
3.2.2. Dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów w przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument musi zostać złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub podpisem osobistym. Dopuszczalne jest również złożenie kopii dokumentu elektronicznie poświadczonej przez notariusza.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Formularz ofertowo-cenowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ,
2. Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowi załącznik nr 2 do SWZ,
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 14 RODO stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów)

8.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się̨ o zamówienie muszą ustanowić́ pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej,
o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej
do oferty umowy spółki bądź́ wszyscy wspólnicy podpiszą̨ ofertę̨.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać́ albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo
z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę̨.
8.2 Oferta musi być́ podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają̨ spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

15.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, tylko na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj.:

15.1.1 Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i ustawy Pzp.
15.1.2 Strony uprawnione są do zmiany treści umowy na warunkach i zasadach wynikających
z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) na warunkach i zasadach wynikających z w/w ustawy lub innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących dotyczących udzielania i realizacji zamówień publicznych w związku z wystąpieniem COVID - 19.
15.2 Wszystkie wymienione warunki stanowią jedynie katalog warunków umożliwiających zmianę postanowień niniejszej umowy i nie stanowią jednocześnie zobowiązania Stron do wyrażenia zgody
na taką zmianę.
15.3 Zmiany treści umowy mogą zostać wprowadzone pod warunkiem przedłożenia przez jedną ze stron pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez drugą ze stron na taką zmianę.
15.4 Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego) – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
15.5 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany pierwotnie zakładanej łącznej wartości zamówienia w związku z realną liczbą przeprowadzonych godzin szkoleniowych i/lub kursów (grup) szkoleniowych, co związane będzie z realnym zapotrzebowaniem wynikającym z toku realizacji projektu. W tym wypadku zmiana wartości zamówienia nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnie zakładanego zamówienia i wymagać będzie pisemnej zgody obu stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-06 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/dpin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-06 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.