eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina wraz z łącznikiem magazynowym oraz terenem administrowanym przez NIFC w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-04-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina wraz z łącznikiem magazynowym oraz terenem administrowanym przez NIFC w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017307171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tamka 43

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-355

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nifc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nifc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6aaeef3a-c700-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina wraz z łącznikiem magazynowym oraz terenem administrowanym przez NIFC w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6aaeef3a-c700-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00194907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107927/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina wraz z łącznikiem magazynowym oraz terenem administrowanym przez NIFC w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143959

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.25.7.2023.1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 730355 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina wraz z łącznikiem magazynowym oraz terenem administrowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie obejmująca następujące zadania:
1) sprzątanie Muzeum Fryderyka Chopina w Zamku Ostrogskich przy ul. Okólnik 1 w Warszawie wraz z Łącznikiem pod dziedzińcem Muzeum, zwanych dalej „Obiektem”,
2) sprzątanie terenu zewnętrznego administrowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, łącznie z pielęgnacją zieleni w obrębie obiektów przy ul. Tamka 43 i ul. Okólnik 1 w Warszawie zwanego dalej „Terenem administrowanym”. Obszar Terenu administrowanego zostanie przedstawiony Wykonawcy podczas wizji lokalnej, z której Strony podpiszą protokół. Termin ww. wizji lokalnej zostanie uzgodniony przez Strony po podpisaniu Umowy,
3) załadunek i wywóz śniegu/nieczystości stałych i sypkich zmieszanych z usuwanym śniegiem (np. piach, liście itp.) z Terenu administrowanego,
4) usługi doraźne na terenie Obiektu oraz na Terenie administrowanym,.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz zasady współpracy przedstawione są w OPZ – Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 562799,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 905804,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 562799,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Seris Konsalnet Cleaning Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6652649882

7.3.3) Ulica: ul. Jana Kazimierza 55

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-267

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

mycie okien

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 562799,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.