eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina wraz z łącznikiem magazynowym oraz terenem administrowanym przez NIFC w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina wraz z łącznikiem magazynowym oraz terenem administrowanym przez NIFC w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017307171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tamka 43

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-355

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nifc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nifc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina wraz z łącznikiem magazynowym oraz terenem administrowanym przez NIFC w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6aaeef3a-c700-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143959

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107927/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina wraz z łącznikiem magazynowym oraz terenem administrowanym przez NIFC w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6aaeef3a-c700-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkami komunikacji elektronicznej w postępowaniu są:
1) Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl ,
2) poczta elektroniczna: zamowienia@nifc.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu o
komunikacji elektronicznej.
5. Szczegółowe informacje na temat komunikacji i korespondencji elektronicznej przedstawione są w § 7-11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje,że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będzie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Tamka 43, 00-355 w Warszawie.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina pod adresem: ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa lub poprzez e-mail iod@nifc.pl. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 21 ust. 1 i 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przedstawione są w § 21 ust. 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.25.7.2023.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina wraz z łącznikiem magazynowym oraz terenem administrowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie obejmująca następujące zadania:
1) sprzątanie Muzeum Fryderyka Chopina w Zamku Ostrogskich przy ul. Okólnik 1 w Warszawie wraz z Łącznikiem pod dziedzińcem Muzeum, zwanych dalej „Obiektem”,
2) sprzątanie terenu zewnętrznego administrowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, łącznie z pielęgnacją zieleni w obrębie obiektów przy ul. Tamka 43 i ul. Okólnik 1 w Warszawie zwanego dalej „Terenem administrowanym”. Obszar Terenu administrowanego zostanie przedstawiony Wykonawcy podczas wizji lokalnej, z której Strony podpiszą protokół. Termin ww. wizji lokalnej zostanie uzgodniony przez Strony po podpisaniu Umowy,
3) załadunek i wywóz śniegu/nieczystości stałych i sypkich zmieszanych z usuwanym śniegiem (np. piach, liście itp.) z Terenu administrowanego,
4) usługi doraźne na terenie Obiektu oraz na Terenie administrowanym,.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz zasady współpracy przedstawione są w OPZ – Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert podany jest w § 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje co najmniej 1 (jedną) usługę w ramach jednej umowy, polegającą na utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej o powierzchni sprzątania co najmniej 2000 m2 oraz sprzątaniu i odśnieżaniu terenu zewnętrznego o powierzchni co najmniej 1000 m2 o wartości usługi nie mniejszej niż 300 000 zł.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę dwóch usług o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000 zł, realizowanych w ramach odrębnych umów, z których jedna polegała na utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej o powierzchni sprzątania co najmniej 2000 m2 a druga na sprzątaniu i odśnieżaniu terenu zewnętrznego o powierzchni co najmniej 1000 m2, przy czym pierwsza z tych usług powinna być o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku odrębnych usług do wskazanej kwoty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie, przy czym co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się u udzielenie zamówienia powinien wykonać usługę polegającą na utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej o powierzchni sprzątania co najmniej 2000 m2 o wartości tej usługi nie mniejszej 250.000 zł brutto.
Jeżeli Wykonawca nadal wykonuje daną usługę, wartość już zrealizowanej usługi, na dzień składania ofert, musi wynosić odpowiednio co najmniej tę wartość, którą Zamawiający wskazał powyżej, tzn:
 w przypadku wykazywania wymaganej wyżej usługi w ramach jednej umowy co najmniej czyli 300.000 zł brutto,
 w przypadku wykazywania wymaganej wyżej usługi w ramach dwóch umów, łączna wartość obu usług nie mniejsza niż 300.000 zł, w tym usługa polegająca na utrzymaniu czystości w budynku użyteczności publicznej o powierzchni sprzątania co najmniej 2000 m2 i wartości usługi co najmniej 250.000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy/ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w złożonym/ złożonych przez niego wraz z ofertą Oświadczeniu/Oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 3 SWZ. Oświadczenia te należy złożyć na wezwanie, według wzoru wskazanego w Załączniku nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia o dokumentach. Wskazany podmiotowy środek dowodowy należy złożyć na wezwanie, według wzoru podanego w Załączniku nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowaniu ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów podane są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania, w następujących sytuacjach :
1) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron;
2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w tym także zwiększenia bądź zmniejszenia liczby osób sprzątających;
3) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
4) niewykonania części usług, będących przedmiotem zamówienia przez Wykonawcę, również w sytuacji, gdy zajdzie konieczność czasowego ograniczenia dostępu do sprzątanych powierzchni z uwagi na remont lub inne nieprzewidziane zdarzenie;
5) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
6) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania usług, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
7) ograniczenia przedmiotu zamówienia, oraz kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć lub ograniczenie takie jest wynikiem rezygnacji z części usług, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie:
1) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość niewykonanych usług z uwagi na działanie osób trzecich lub podwyższeniu wynagrodzenia o wartość usług niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy a związanych z działaniami osób trzecich), 2 (zwiększenie bądź zmniejszenie wynagrodzenia w zależności od zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy), pkt 4- 7 (zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia o wartość niewykonanych usług),
2) zakresu usług w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmniejszenie zakresu usług w zakresie niewykonanym lub zwiększenie zakresu usług o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a związany z działaniami osób trzecich), 2 (zwiększenie bądź zmniejszenie zakresu usług zależnie od zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy), 4 i 6-7 (zmniejszenie zakresu usług o usługi niewykonane), 5 (zmniejszenie zakresu usług o niewykonane usługi lub zwiększenie zakresu usług o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a wynikający z wystąpienia Siły wyższej),
3) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
4) przedłużenia terminu wykonywania usług czyli terminu obowiązywania Umowy w przypadku niewykorzystania kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy – w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie przedłużony do czasu wykorzystania całkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, każdorazowo nie dłużej niż 2 miesiące.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem interaktywnego Formularza ofertowego na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.