eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni im. Leonida TeligiOgłoszenie z dnia 2022-06-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni im. Leonida Teligi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. LEONIDA TELIGI

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000216065

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lucjana Cylkowskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-465

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 058 622-14-34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp34gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sp34gdynia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni im. Leonida Teligi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fed01a86-a451-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00194228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00086222/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni im. Leonida Teligi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00086947/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 320156,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
do siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni - część 1 - MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15112100-7 - Świeży drób

15112120-3 - Indyki

15131130-5 - Wędliny

4.5.5.) Wartość części: 54983,78 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
do siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni - część 2 - PRODUKTY MROŻONE

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15332100-5 - Przetworzone owoce

4.5.5.) Wartość części: 13477,07 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
do siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni - część 3 - PIECZYWO

4.5.3.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.5.5.) Wartość części: 9614,54 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
do siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni - część 4 - MLEKO I JEGO PRZETWORY

4.5.3.) Główny kod CPV: 15511000-3 - Mleko

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15510000-6 - Mleko i śmietana

15530000-2 - Masło

15551300-8 - Jogurt

4.5.5.) Wartość części: 7312,94 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
do siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni - część 5 - WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE ORAZ PRZETWORZONE I KISZONE

4.5.3.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.5.5.) Wartość części: 67060,46 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
do siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni - część 6 - ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.5.5.) Wartość części: 55747,81 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
do siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni - część 7 - JAJA

4.5.3.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 2331,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
do siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni - część 8 - WYROBY GARMAŻERYJNE

4.5.3.) Główny kod CPV: 15894300-4 - Dania gotowe

4.5.5.) Wartość części: 64666,19 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
do siedziby Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni - część 9 - RYBY MROŻONE

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 44962,27 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak ofert

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8979,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10302,50 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5727,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6234,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA "MARIT" JULITA LAGA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871238931

7.3.3) Ulica: Jana Karwasza 19

7.3.4) Miejscowość: Puck

7.3.5) Kod pocztowy: 84-107

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6234,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47727,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48865,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47727,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA "MARIT" JULITA LAGA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871238931

7.3.3) Ulica: Jana Karwasza 19

7.3.4) Miejscowość: Puck

7.3.5) Kod pocztowy: 84-107

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47727,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40052,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45944,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40052,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Marit Julita Laga

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871238931

7.3.3) Ulica: Jana Karwasza 19

7.3.4) Miejscowość: Puck

7.3.5) Kod pocztowy: 84-107

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40052,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2960,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2960,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Marit Julita Laga

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871238931

7.3.3) Ulica: Jana Karwasza 19

7.3.4) Miejscowość: Puck

7.3.5) Kod pocztowy: 84-107

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2960,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56290,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62558,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 62558,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ULA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6040209241

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 40

7.3.4) Miejscowość: Pruszcz Gdański

7.3.5) Kod pocztowy: 83-000

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 62558,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca uchylił się od podpisania umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42630,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42630,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42630,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.