eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołymin-Ośrodek › Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie - OśrodkuOgłoszenie z dnia 2022-06-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie – Ośrodku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołymin-Ośrodek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szosa Ciechanowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Gołymin-Ośrodek

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-420

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 671 60 93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@golymin-osrodek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.golymin-osrodek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie – Ośrodku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5868d54f-a17a-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00194225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033930/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 "Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00084011/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IOŚ.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w
Gołyminie-Ośrodku”. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.
2) Zakres inwestycji, o której mowa powyżej, obejmuje:
a) Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku – etap I
b) Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku – etap II
c) Instalację fotowoltaiczną – prace projektowe
d) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 923413,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 987426,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 987426,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. Budomur Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 568-159-69-98

7.3.3) Ulica: Ogrodowa 5

7.3.4) Miejscowość: Pułtusk

7.3.5) Kod pocztowy: 06-100

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 987426,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.