eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Przebudowa ul. PileckiegoOgłoszenie z dnia 2022-06-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Pileckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Pileckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f22da03b-d5c6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00193715

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018988/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa ul. W. Pileckiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163090/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.31.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa ul. Pileckiego”
2. Planowane w związku realizacją inwestycji zmiany w odniesieniu do stanu istniejącego będą obejmować:
1) Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej (przesunięcie trzech szaf kablowych, budowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych, w tym sieci i przyłączy oraz przeniesienie trzech układów pomiarowych z budynków do złącz pomiarowych).
2) Przebudowy oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie słupów oświetleniowych L2, L3, L4 i L5 na słupy tego samego typu jak słup L1 oraz korektą ich lokalizacji wraz z przedłużeniami kabla YAKXS 4x35 mm2). Słupy z demontażu należy przekazać protokołem do PGE Dystrybucja S.A. magazyn w Mielcu.
3) Wykonanie kanału technologicznego typu ulicznego KTu z rur 1xRO125/7,1, 2xRS40/3,7, 2xWMR (wiązka mikrorur fi40mm).
4) Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej z ruru PEHD lub PP SN8 o średnicy wewnętrznej DN250. Wykonanie wpustów żeliwnych typu ciężkiego D400 na studzienkach osadnikowych betonowych o średnicy D500 z osadnikiem głębokości 50cm. Przykanalik do studzienki rewizyjnej należy wykonać z rur PEHD lub PP SN8 o średnicy DN200 SN8.
5) Wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca gr. 4cm, warstwa ścieralna gr. 4cm) i podstawowej szerokości 3,5 m.
6) Wykonanie ścieku przy krawędzi jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm szerokości 20 cm.
7) Wykonanie odwodnienia liniowego z prefabrykatów żelbetowych z korytkiem o szerokości 20cm i głębokości ok. 30cm oraz przykryte żeliwnym rusztem typu ciężkiego klasy D400.
8) Wykonanie obustronnych utwardzonych opasek o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm (do granicy pasa drogowego).
9) Przebudowa istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm.
10) Przebudowa sieci gazowej (zakres ten zostanie wykonywany zgodnie z porozumieniem nr PSGJA.ZMSM.763A.155P.1034092.2.20.21 z dnia 22.04.2021 przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp z.o.o.).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Opis przedmiotu zamówienia / dokumentacja techniczna (Rozdział III SWZ)
UWAGA: Jeżeli SWZ lub załączniki do SWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust 5 ustawy PZP dopuszcza składania „ produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.
Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności z:
a) Opisem Przedmiotu zamówienia / dokumentacją techniczną (Rozdział III),
b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział IV),
c) Przedmiarami robót (Rozdział II ) – przedmiar ma charakter pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45232452-5 - Roboty odwadniające

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt. 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej zw. ustawą Pzp, Zamawiający tj. Gmina Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Pileckiego”,

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Pileckiego”, ponieważ
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie do dnia 1 czerwca 2022 r., do godziny 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.