eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfice › Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn. Budowa nowego budynku SP Specjalnej wraz z salą gimnastyczną w MOS w Waniorowie wraz z zagospodarowaniem terenuOgłoszenie z dnia 2023-04-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn. Budowa nowego budynku SP Specjalnej wraz z salą gimnastyczną w MOS w Waniorowie wraz z zagospodarowaniem terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GRYFICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Zwycięstwa 37

1.5.2.) Miejscowość: Gryfice

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91/384 64 50

1.5.8.) Numer faksu: 91/384 27 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gryfice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_gryfice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn. Budowa nowego budynku SP Specjalnej wraz z salą gimnastyczną w MOS w Waniorowie wraz z zagospodarowaniem terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c785d02-c4b7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00193097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004802/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn. Budowa nowego budynku SP Specjalnej wraz z salą gimnastyczną w MOS w Waniorowie wraz z zagospodarowaniem terenu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141222

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 540/III/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 178861,79 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej wraz z salą gimnastyczną w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Waniorowie” wraz z zagospodarowaniem terenu z infrastrukturą terenową i jego uzbrojeniem
nadziemnym i podziemnym.
2. Inwestycja zlokalizowana jest na działce inwestycyjnej nr 1 obręb 0041 Waniorowo.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
2) złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych.
4. Podstawę wykonania ww. zakresu stanowi: koncepcja architektoniczna nowego budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej
w Waniorowie.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: koncepcja architektoniczna nowego budynku Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Waniorowie, stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.
6. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne mają w pełni wykorzystać potencjał terenu i harmonijnie wpisać nowe elementy w
otoczenie, z zachowaniem wysokich standardów estetycznych i użytkowych obiektu oraz jego wyposażenia, a przede
wszystkim wykorzystać rozwiązania wpływające pozytywnie na przyszłą eksploatację obiektu (OZE), jak również
wprowadzać możliwie najlepsze rozwiązania pod względem architektonicznym (ciekawa, funkcjonalna bryła), funkcjonalnym
i eksploatacyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów funkcjonowania). Zaprojektowane materiały do budowy winny
być trwałe i odporne na korozję, urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością w pracy.
Zamawiający oczekuje, że budynek szkoły charakteryzować się będzie możliwie niskim zapotrzebowaniem na energię oraz
niskimi kosztami eksploatacji.
7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) przeniesienia majątkowych praw autorskich,
2) opracowania projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem dla budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w
Waniorowie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. W ramach projektu budowlanego należy opracować i przedstawić do
akceptacji Zamawiającego dokumentację projektową dla wszystkich branż uwzględniającej wymagania zawarte w
obowiązujących przepisach, w formie planów, rysunków, opisów i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne
określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania
przedsięwzięcia, w tym w szczególności m.in.:
a) projekt zagospodarowania działki – 4 egz.
b) projekt architektoniczno – budowlany – 5 egz.
c) projekt techniczny ( wszystkie branże) – 5 egz.
d) projekt wykonawczy (wszystkie branże) – 5 egz.
e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdej z branż - 3 egz.
f) kosztorys inwestorski dla projektu wykonawczego wraz z jednorazową aktualizacją w miarę potrzeb dla każdej z branż - 3
egz.
g) przedmiar dla każdej z branż (kosztorys ślepy) - 3 egz.
h) badania geotechniczne podłoża gruntowego - 1 egz.
i) projekt powinien obejmować również wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła
j) całość dokumentacji, o której mowa w pkt 7 pkt 2 zostanie przygotowana w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie
CD (pdf, oraz w wersji edytowanej);
3) uzyskania (jeśli będzie wymagana) inwentaryzacja zieleni w terenie, złożenie wniosku o wycinkę drzew oraz uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew; uzyskania niezbędnych opinii, badań i opinii geotechnicznych, map,
wtórników, warunków, uzgodnień, decyzji (decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest u Zamawiającego) oraz
zgłoszeń; uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli będzie wymagane), uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia lub opinii o braku konieczności uzyskania decyzji
środowiskowych; opracowania raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagane), opracowania projektu
branżowego dodatkowego układu drenażowego (o ile badania geotechniczne wykażą że drenaż jest wymagany),
opracowania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (jeżeli będzie wymagane) oraz wszelkich innych dokumentów
niezbędnych do poprawnego opracowania dokumentacji projektowej,
4) uzyskania pozwolenia na budowę, po akceptacji projektu przez Zamawiającego,
5) aktualizacji kosztorysu na dzień przekazania kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę Zamawiającemu,
6) jednokrotnej aktualizacji kosztorysu na wniosek Zamawiającego, w ciągu 3 lat od dnia zakończenia zadania. Aktualizacja
kosztorysu powinna zostać wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia wskazania wykonania jej konieczności przez
Zamawiającego,
7) udziału w spotkaniach i naradach zwoływanych przez Zamawiającego,
8) pełnienia nadzoru autorskiego, który obejmuje m.in.:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych,
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
c) wyjaśnianie Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych i usług wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w
dokumentacji powstałych w toku realizacji robót budowlanych i usług,
d) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
e) uzgodnienia z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich
wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej,
f) udziału w odbiorze końcowym i pogwarancyjnym.
8. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia t.j.: nabycie praw
autorskich, wykonanie wszelkich opracowań, czynności oraz przeprowadzenie niezbędnych postępowań koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy, w tym uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień niezależnie od tego, czy działania te zostały
przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty.
9. W zakresie Wykonawcy pozostaje m.in.:
1) uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń,
2) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane,
3) uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw,
4) zbilansowanie potrzeb w zakresie ciepła, wody i energii elektrycznej - wystąpienie o techniczne warunki przyłączenia,
5) uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawców: bhp, p-poż., san.-hig,
6) uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających,
7) wystąpienie o pozwolenie na budowę i jego uzyskanie w imieniu Zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 21

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 21

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86346,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 368856,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109101,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAATProject Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792411572

7.3.3) Ulica: ul. Smardzewska 22/4

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-161

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109101,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.