eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfice › Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn. Budowa nowego budynku SP Specjalnej wraz z salą gimnastyczną w MOS w Waniorowie wraz z zagospodarowaniem terenuOgłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn. Budowa nowego budynku SP Specjalnej wraz z salą gimnastyczną w MOS w Waniorowie wraz z zagospodarowaniem terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GRYFICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Zwycięstwa 37

1.5.2.) Miejscowość: Gryfice

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91/384 64 50

1.5.8.) Numer faksu: 91/384 27 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gryfice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn. Budowa nowego budynku SP Specjalnej wraz z salą gimnastyczną w MOS w Waniorowie wraz z zagospodarowaniem terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c785d02-c4b7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004802/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn. Budowa nowego budynku SP Specjalnej wraz z salą gimnastyczną w MOS w Waniorowie wraz z zagospodarowaniem terenu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_gryfice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_gryfice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR
(UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE.
L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Gryfickiego z siedzibą przy ul. Plac Zwycięstwa 37,72-300
Gryfice, adres e-mail: powiat@gryfice.pl.
• Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u
Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iodo@gryfice.pl.
• Podstawy i cele przetwarzania danych:
a) Dane osobowe wykonawcy, który jest osobą fizyczną: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem
umowy, a także podjęcia czynności niezbędnych przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z obowiązkiem prawnym
ciążącym na administratorze wynikającym z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z realizacją zamówienia,
przepisów o rachunkowości w celu rozliczeń, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem
ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowiącym informację publiczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także
przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
b) Dane osób działających w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie z Wykonawcą: Pani/a dane osobowe będą
przetwarzane w związku z realizacją postanowień zawartej umowy, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym
podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności
niezbędne do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania, tzn. biuro rachunkowe, zewnętrzna firma informatyczna, zewnętrzna
firma obsługująca płatności i rozliczenia, operatorzy pocztowi i kurierzy, bank, firma ubezpieczeniowa, kancelaria prawna.
• Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych ze
względu na przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
• Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u
także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono
jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i
nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO
(uodo.gov.pl).
• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy.
• Pani/a dane mogą być udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
• Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 540/III/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej wraz z salą gimnastyczną w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Waniorowie” wraz z zagospodarowaniem terenu z infrastrukturą terenową i jego uzbrojeniem
nadziemnym i podziemnym.
2. Inwestycja zlokalizowana jest na działce inwestycyjnej nr 1 obręb 0041 Waniorowo.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
2) złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych.
4. Podstawę wykonania ww. zakresu stanowi: koncepcja architektoniczna nowego budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej
w Waniorowie.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: koncepcja architektoniczna nowego budynku Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Waniorowie, stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.
6. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne mają w pełni wykorzystać potencjał terenu i harmonijnie wpisać nowe elementy w
otoczenie, z zachowaniem wysokich standardów estetycznych i użytkowych obiektu oraz jego wyposażenia, a przede
wszystkim wykorzystać rozwiązania wpływające pozytywnie na przyszłą eksploatację obiektu (OZE), jak również
wprowadzać możliwie najlepsze rozwiązania pod względem architektonicznym (ciekawa, funkcjonalna bryła), funkcjonalnym
i eksploatacyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów funkcjonowania). Zaprojektowane materiały do budowy winny
być trwałe i odporne na korozję, urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością w pracy.
Zamawiający oczekuje, że budynek szkoły charakteryzować się będzie możliwie niskim zapotrzebowaniem na energię oraz
niskimi kosztami eksploatacji.
7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) przeniesienia majątkowych praw autorskich,
2) opracowania projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem dla budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w
Waniorowie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. W ramach projektu budowlanego należy opracować i przedstawić do
akceptacji Zamawiającego dokumentację projektową dla wszystkich branż uwzględniającej wymagania zawarte w
obowiązujących przepisach, w formie planów, rysunków, opisów i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne
określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania
przedsięwzięcia, w tym w szczególności m.in.:
a) projekt zagospodarowania działki – 4 egz.
b) projekt architektoniczno – budowlany – 5 egz.
c) projekt techniczny ( wszystkie branże) – 5 egz.
d) projekt wykonawczy (wszystkie branże) – 5 egz.
e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdej z branż - 3 egz.
f) kosztorys inwestorski dla projektu wykonawczego wraz z jednorazową aktualizacją w miarę potrzeb dla każdej z branż - 3
egz.
g) przedmiar dla każdej z branż (kosztorys ślepy) - 3 egz.
h) badania geotechniczne podłoża gruntowego - 1 egz.
i) projekt powinien obejmować również wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła
j) całość dokumentacji, o której mowa w pkt 7 pkt 2 zostanie przygotowana w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie
CD (pdf, oraz w wersji edytowanej);
3) uzyskania (jeśli będzie wymagana) inwentaryzacja zieleni w terenie, złożenie wniosku o wycinkę drzew oraz uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew; uzyskania niezbędnych opinii, badań i opinii geotechnicznych, map,
wtórników, warunków, uzgodnień, decyzji (decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest u Zamawiającego) oraz
zgłoszeń; uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli będzie wymagane), uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia lub opinii o braku konieczności uzyskania decyzji
środowiskowych; opracowania raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagane), opracowania projektu
branżowego dodatkowego układu drenażowego (o ile badania geotechniczne wykażą że drenaż jest wymagany),
opracowania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (jeżeli będzie wymagane) oraz wszelkich innych dokumentów
niezbędnych do poprawnego opracowania dokumentacji projektowej,
4) uzyskania pozwolenia na budowę, po akceptacji projektu przez Zamawiającego,
5) aktualizacji kosztorysu na dzień przekazania kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę Zamawiającemu,
6) jednokrotnej aktualizacji kosztorysu na wniosek Zamawiającego, w ciągu 3 lat od dnia zakończenia zadania. Aktualizacja
kosztorysu powinna zostać wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia wskazania wykonania jej konieczności przez
Zamawiającego,
7) udziału w spotkaniach i naradach zwoływanych przez Zamawiającego,
8) pełnienia nadzoru autorskiego, który obejmuje m.in.:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych,
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
c) wyjaśnianie Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych i usług wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w
dokumentacji powstałych w toku realizacji robót budowlanych i usług,
d) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
e) uzgodnienia z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich
wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej,
f) udziału w odbiorze końcowym i pogwarancyjnym.
8. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia t.j.: nabycie praw
autorskich, wykonanie wszelkich opracowań, czynności oraz przeprowadzenie niezbędnych postępowań koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy, w tym uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień niezależnie od tego, czy działania te zostały
przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty.
9. W zakresie Wykonawcy pozostaje m.in.:
1) uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń,
2) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane,
3) uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw,
4) zbilansowanie potrzeb w zakresie ciepła, wody i energii elektrycznej - wystąpienie o techniczne warunki przyłączenia,
5) uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawców: bhp, p-poż., san.-hig,
6) uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających,
7) wystąpienie o pozwolenie na budowę i jego uzyskanie w imieniu Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. tj. udzielanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem tego zamówienia do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego zwiększone zakresy wykonania: usług projektowych związanych z nowoprojektowanym budynkiem szkoły, w tym w szczególności dotyczących możliwości doprojektowania dodatkowej bryły budynku, rozwiązań drogowych lub innego obiektu służącego obsłudze obiektu szkoły, jak i konieczności zaprojektowania dodatkowego zagospodarowania terenu w rejonie obiektu szkoły. Wysokość wynagrodzenia za realizację zamówień podobnych może zostać ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego (tj. w oparciu o stawki cenowe oferty wybranej w postępowaniu) lub na podstawie negocjacji z Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – waga 60,00 punktów
2) Termin wykonania – waga 40,00 punktów
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu spełnienia warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów, lub inny podmiot, na którego
zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał należycie minimum jedną usługę podobną do usług objętych przedmiotem zamówienia, polegającą
na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy, rozbudowy lub
przebudowy obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej minimum 1 000 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
b) dysponuje lub będzie dysponować:
• minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności architektonicznej bez ograniczeń, uprawniające do projektowania oraz posiadającą doświadczenie w
opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, rozbudowy lub przebudowy podobnego
obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej minimum 1 000 m2 wraz zagospodarowaniem terenu;
• minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń uprawniające do projektowania;
• minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
uprawniające do projektowania;
• minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń uprawniające do projektowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących podmiotowych środków dowodowych (składane na wezwanie Zamawiającego):
1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4).
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa powyżej, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących podmiotowych środków dowodowych (składane na wezwanie Zamawiającego):
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie żąda składania dokumentów.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej- Zamawiający nie żąda składania dokumentów.
3) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie żąda składania dokumentów.
4) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złoży:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane według wzoru stanowiącego załącznik nr 5, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykazane usługi muszą spełniać warunek określony w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4) ppkt a).
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
Wskazane osoby muszą spełniać warunek określony w Rozdziale VI SWZ ust. 2 pkt 4) ppkt b).
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie terminu w przypadku wystąpienia:
1) okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią,
2) siły wyższej, klęski żywiołowej,
3) przyczyn zależnych od Zamawiającego,
4) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy,
5) zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji,
w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
6) konieczności wprowadzenia rozwiązań mających znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności obiektu, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny lub zasadność ekonomiczną nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,
7) wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych nad którymi ma być pełniony nadzór autorski.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie wynagrodzenia:
1) zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,
2) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego,
3) konieczności świadczenia nadzoru autorskiego w okresie dłuższym niż 24 miesiące.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy
w następującym przypadku: zmiany osoby przewidzianej do realizacji zamówienia – projektant branży architektonicznej przez nową osobę wymagań wskazanych w SWZ (dotyczy warunku
i kryterium oceny ofert).
4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać:
1) opis zmiany i jej charakter,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
4) czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_gryfice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.