eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dźwierzuty › Dowóz i odwóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dźwierzuty wraz z zapew. opieki podczas dow. w dni nauki szkolnej w okresie 01.05.2023 r. do 21.06.2024 r. na podst. biletów miesięcznychOgłoszenie z dnia 2023-04-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz i odwóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dźwierzuty wraz z zapew. opieki podczas dow. w dni nauki szkolnej w okresie 01.05.2023 r. do 21.06.2024 r. na podst. biletów miesięcznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dźwierzuty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 6

1.5.2.) Miejscowość: Dźwierzuty

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-120

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ug-dzwierzuty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminadzwierzuty.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz i odwóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dźwierzuty wraz z zapew. opieki podczas dow. w dni nauki szkolnej w okresie 01.05.2023 r. do 21.06.2024 r. na podst. biletów miesięcznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-144bf28b-c958-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00192683

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025675/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowożenie uczniów do szkół

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147907

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RO-ZP.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 618429,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dowóz i odwóz uczniów z terenu gminy Dźwierzuty w okresie od 01 maja 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów z miejsca zamieszkania (miejsc przystankowych) do szkoły i z powrotem ze szkoły do miejsca zamieszkania (miejsc przystankowych), w okresie od 01 maja 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. w dni nauki szkolnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.).
Dowożenie i odwożenie dzieci do:
a)Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach – liczba dowożonych dzieci 126, w tym: 102 uczniów i 24 przedszkolaków,
b)Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach – liczba dowożonych dzieci 79, w tym: 64 uczniów i 16 przedszkolaków,
c)Szkoły Podstawowej w Rumach – liczba dowożonych dzieci 30, w tym 26 uczniów i 4 przedszkolaków,
d)Szkoły Podstawowej w Kałęczynie – liczba dowożonych dzieci 34, w tym 30 uczniów i 4 przedszkolaków.
e)Dowóz i odwóz dzieci z klas IV – VII ze Szkoły Podstawowej w Kałęczynie na salę gimnastyczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach w ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego – liczba dowożonych dzieci 23, w tym 1 kurs 12 uczniów, 2 kurs 11 uczniów.
Dowożenie i odwożenie uczniów, w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych), dotyczy wszystkich dni nauki szkolnej w terminie od 01 maja 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 131,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 285,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU Arkadiusz Tłoczkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280359362

7.3.3) Ulica: Wadowskiego 6

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-761

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 446332,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-01 do 2024-06-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.