eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dźwierzuty › Dowóz i odwóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dźwierzuty wraz z zapew. opieki podczas dow. w dni nauki szkolnej w okresie 01.05.2023 r. do 21.06.2024 r. na podst. biletów miesięcznychOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz i odwóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dźwierzuty wraz z zapew. opieki podczas dow. w dni nauki szkolnej w okresie 01.05.2023 r. do 21.06.2024 r. na podst. biletów miesięcznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dźwierzuty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 6

1.5.2.) Miejscowość: Dźwierzuty

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-120

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ug-dzwierzuty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminadzwierzuty.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz i odwóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dźwierzuty wraz z zapew. opieki podczas dow. w dni nauki szkolnej w okresie 01.05.2023 r. do 21.06.2024 r. na podst. biletów miesięcznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-144bf28b-c958-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025675/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowożenie uczniów do szkół

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 Ustawy komunikacja w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Strona internetowa na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl. 2. Korzystanie z platformy jest nieodpłatne. Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 3. W celu skrócenia czasu
udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w zakresie: przesyłania
zamawiającemu pytań do treści SWZ; przesyłania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do: złożenia podmiotowych środków
dowodowych; złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1,podmiotowych środków
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; przesyłania odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących: treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; treści przedmiotowych
środków dowodowych; przesłania odpowiedzi na inne wezwania zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień
publicznych; przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy; odwołania odbywa się za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 3.1. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków,zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego. 3.2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 4. Niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne platformazakupowa.pl, tj.: 1). stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s, 2). komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ
lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3).
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4). włączona obsługa
JavaScript, 5). zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 5. Platformazakupowa.pl
działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar. 7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany,wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 6.
Pozostałe wymagania techniczne zostały określone w rozdz. 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dźwierzuty ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, reprezentowana przez Wójta Gminy (tel. 89 621 12 32, e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl); b) administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@ug-dzwierzuty.pl, lub telefonicznie pod nr tel. 89 621 26 66; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z nin. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (numer RO-ZP.271.11.2022), w związku z wymogami, jakie na zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą; d)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązkiem zapewnienia jawności postępowania, w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy. e)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. f)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; g)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: -prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, że gdyby spełnienie tego żądania wymagało niewspółmiernie dużo wysiłku, Administrator ma prawo do zażądania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego żądania takich jak szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu stosownie do treści przepisu art. 8a ust. 2 Ustawy, -prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i)nie przysługuje Państwu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; j) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO-ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dowóz i odwóz uczniów z terenu gminy Dźwierzuty w okresie od 01 maja 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów z miejsca zamieszkania (miejsc przystankowych) do szkoły i z powrotem ze szkoły do miejsca zamieszkania (miejsc przystankowych), w okresie od 01 maja 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. w dni nauki szkolnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.).
Dowożenie i odwożenie dzieci do:
a)Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach – liczba dowożonych dzieci 126, w tym: 102 uczniów i 24 przedszkolaków,
b)Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach – liczba dowożonych dzieci 79, w tym: 64 uczniów i 16 przedszkolaków,
c)Szkoły Podstawowej w Rumach – liczba dowożonych dzieci 30, w tym 26 uczniów i 4 przedszkolaków,
d)Szkoły Podstawowej w Kałęczynie – liczba dowożonych dzieci 34, w tym 30 uczniów i 4 przedszkolaków.
e)Dowóz i odwóz dzieci z klas IV – VII ze Szkoły Podstawowej w Kałęczynie na salę gimnastyczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach w ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego – liczba dowożonych dzieci 23, w tym 1 kurs 12 uczniów, 2 kurs 11 uczniów.
Dowożenie i odwożenie uczniów, w ramach komunikacji regularnej (zakup biletów miesięcznych), dotyczy wszystkich dni nauki szkolnej w terminie od 01 maja 2023 r. do 21 czerwca 2024 r. taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt
22.2 SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, obliczonych zgodnie ze wzorem
określonym w pkt 22.3 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatnośći faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczących zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:
-wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), wykonał minimum 2 usługi odpowiadające swoim charakterem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
- dysponuje pojazdami które zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2010 roku, których liczba jest odpowiednia do wykonania zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), które wykonał bądź wykonuje minimum 2 usługi odpowiadające swoim charakterem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Powyższe okresy liczy się zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych.
Wzór wykazu usług wykonanych w okresie 3 lat stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
- oświadczenie, że dysponuje pojazdami które zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2010 roku, których liczba jest odpowiednia do wykonania zamówienia
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie § 3
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) (dalej Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych), zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę, zwaną dalej „Ofertą” składa się Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. 2. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić Formularz ofertowy. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej – w tym przypadku zamawiający rekomenduje następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx. 3. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza:
a) oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ;
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu
wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 11.1 SWZ.
c) zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, o którym mowa w pkt 8.2.2. SWZ - Załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy).
f) oświadczenie o którym mowa w pkt 8.3 SWZ w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wymagań określonych rozdz. 8 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Szczytnie Oddz. Dźwierzuty nr rachunku 98 8838 1044 2007 0400 0101 0005 z dopiskiem „Wadium – RO-ZP.271.4.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
- musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w Ustawie;
- z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
- powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
- nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta/poręczyciela, o konieczności potwierdzenia podpisów zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek zamawiającego, jak również innych dodatkowych zastrzeżeń i warunków;
- termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
- beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: zamawiający - Gmina Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty;
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 8.1 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z wykonawców składających ofertę wspólną). W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. 2. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Każdy z wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2.1. SWZ składa każdy z wykonawców występujących wspólnie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis pkt 11.3. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w mieniu tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 Ustawy, zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 9 Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik Nr 6 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.