eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Zakup z dostawą materiałów do konserwacji oznakowania poziomego dróg dla potrzeb MPGKiM ZBOgłoszenie z dnia 2023-04-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup z dostawą materiałów do konserwacji oznakowania poziomego dróg dla potrzeb MPGKiM ZB

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZAKŁAD BUDŻETOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450011423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 22

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dat@mpgkim.lomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-lomza.pl/mpgkim/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgkim_lomza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup z dostawą materiałów do konserwacji oznakowania poziomego dróg dla potrzeb MPGKiM ZB

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b445f7d-cd8a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00192480

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00089574/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup z dostawą materiałów do konserwacji oznakowania poziomego dróg dla potrzeb MPGKiM ZB

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154668

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 69667,13 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i rozładunkiem materiałów do konserwacji oznakowania poziomego dróg.: a) farba drogowa rozpuszczalnikowa biała w ilości 1486 kg, b) farba drogowa rozpuszczalnikowa niebieska w ilości 528 kg, c) farba drogowa rozpuszczalnikowa czarna w ilości 198 kg, d) rozcieńczalnik do farb drogowych w ilości 600 kg/l, e) masa termoplastyczna biała w ilości 3600 kg, f) mikrokulki szklane do stosowania z farbami drogowymi w ilości 50 kg, g) mikrokulki szklane do stosowania z masami chemoutwardzalnymi w ilości 50 kg. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami został zawarty w Rozdziale III SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44811000-8 - Farba drogowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44832000-1 - Rozpuszczalniki

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

34922110-0 - Elementy szklane do znakowania dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76718,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76718,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76718,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KON-TUR Sp. z o.o. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5372099859

7.3.4) Miejscowość: Woskrzenice Duże 132

7.3.5) Kod pocztowy: 21-500

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76718,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.