eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrówka › ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ IZBY TRADYCJI RYBACKICHOgłoszenie z dnia 2021-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ IZBY TRADYCJI RYBACKICH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNE CENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017477163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 14A

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-252

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dabrowka.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gckdabrowka.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ IZBY TRADYCJI RYBACKICH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad0487b7-0c8d-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00065984/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zagospodarowanie terenu wokół Izby Tradycji Rybackich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny " Rybactwo i Morze"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169002/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GCK271.1.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 498535,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: zagospodarowanie terenu wokół Izby Tradycji Rybackich.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Na przedmiotowych częściach działki nr ew. 305 i 304 projektowane jest następujące zagospodarowanie terenu: zadaszona scena plenerowa o wymiarach 7,0m x 7,50m. Poziom posadowienia sceny – 0,65m p.p.t Od strony zachodniej znajdować się będzie wejście na scenę. ogrodzenia terenu od strony północnej – ogrodzenie ażurowe, słupki murowane z przęsłami drewnianymi lub metalowymi, wzdłuż pozostałych granic działki Inwestor nie przewiduje ogrodzenia.– Kolorystyka ogrodzenia zharmonizowana z istniejącym budynkiem dawnej Kuźni. utwardzenie terenu – parking i dojazd do parkingu: kostka betonowa typu Bauma, projektowane są miejsca parkingowe o wymiarach 2,50 x 5,0m – 10mp, 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,0 x 5,0m , wydzielone miejsce utwardzone na rowery ( 8szt.), parking i dojazd utwardzone będą kostką betonową gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
Utwardzenie terenu – alejki, chodniki – kostka betonowa gr.6cm na podsypce piaskowo-cementowej w stosunku 1:3 gr. 5-10cm, Przed projektowaną sceną powstanie placyk utwardzony z miejscem na krzesła plenerowe składane. Cały teren uzupełniony będzie zielenią niską i wysoką – trawniki, drzewa ozdobne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający stosownie do art. 222 ust. 4 ww. cyt. ustawy udostępnił na stronie internetowej prowadzonego kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 306 984,00 złotych brutto.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
1 WALVI Sp. z o.o., Romanówka 32, 17-300 Siemiatycze -676 500,00 brutto,
2 SORTED Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno- 637 000,00 brutto.
W związku z powyższym zamawiający po przeanalizowaniu możliwości finansowych stwierdza, iż w chwili obecnej nie jest w stanie zwiększyć kwoty wstępnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisem art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, co stanowi podstawę do unieważnienia przedmiotowego postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 637000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 676500,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.