eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont posadzki w garażach Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.Ogłoszenie z dnia 2021-09-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont posadzki w garażach Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351567031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Westerplatte 19

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-033

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126168360

1.5.8.) Numer faksu: 126168309

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@psp.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-krakow/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont posadzki w garażach Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e29e6c8d-1b8b-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00191386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001260/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont posadzki w garażu JRG 1 KM PSP Kraków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy są dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje2. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem telefonu: 22 101 02 02 oraz adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 26.1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków;
• W KM PSP w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Pana(i) danych korzystając z adresu mailowego dpo@psp.krakow.pl
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr MT.2370.9.2021 prowadzonym w trybie podstawowym;
• Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”,
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• Posiadają Państwo:
- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ¹);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ²);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
• w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MT.2370.9.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 283429,01 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie posadzki w garażach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Krakowie mieszczącej się w zabytkowym kompleksie budynków przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie. Zakres robót przewiduje skucie starej posadzki, przygotowanie podłoża gruntowego i podbudowy oraz wykonanie odwodnienia liniowego wraz z płytą betonową wykończoną powierzchnią antypoślizgową.

Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji projektowej. UWAGA: Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia prowadzenia robót przez pracownika posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca we własnym zakresie zapewni dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert nastąpi na podstawie następujących kryteriów:
a) Cena (C) – max. 60 pkt.
b) Gwarancja jakości wykonania (G) – max. 40 pkt.


Ad. a) Punktowa ocena C zostanie dokonana na podstawie wzoru:

C=Cn/Cb x 60 punktów, przy czym 1 pkt odpowiada 1%

gdzie: C – liczba punktów badanej oferty,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nie odrzuconych,
Cb – cena ofertowa oferty badanej

Za kryterium „cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Ad. b) Ocena złożonych ofert w kryterium „gwarancja jakości wykonania” nastąpi w następujący sposób:
24 miesiące – 36 pkt
Od 25 do 36 miesięcy – 37 pkt
Od 37 do 48 miesięcy – 38 pkt
Od 49 do 59 miesięcy – 39 pkt
60 miesięcy i więcej - 40 pkt


Za kryterium „ gwarancja jakości wykonania” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

18.2. Łączna ilość punktów będzie liczona na podstawie następującego wzoru:

P = C + G

gdzie: P – ostateczna ilość punktów badanej oferty,
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium „cena”,
G – ilość punktów badanej oferty w kryterium „ gwarancja jakości wykonania”,18.3. Uwaga:
1) W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu „Formularz ofertowy”, ani w żadnym innym dokumencie w złożonej ofercie, Zamawiający przyjmie okres gwarancji 24 miesięcy.
2) W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy, jako niezgodna z SWZ.
3) Cenę należy podać w formularzu: „formularz ofertowy” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zaokrąglenia do większej ilości miejsc po przecinku.
4) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5) Oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i wg metodyki oceny ofert dokona komisja powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
6) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zaokrąglenia do większej ilości miejsc po przecinku.
7) Komisja wybierze ofertę najkorzystniejszą tzn. która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.
8) W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, jako najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiadania zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia
a) zamawiający wymaga wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną realizację polegającą na robotach remontowo – budowlanych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000, 00 zł brutto – w sumie; wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oświadczył, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi i niezbędnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane prawem uprawnienia do wykonania zamówienia, tj.:

 Kierownik robót budowlanych - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń; oraz posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do każdej faktury przekazywać Zamawiającemu wykaz pracowników pracujących w okresie, w którym wykonywany był przedmiot umowy. Wykaz winien być podpisany przez Wykonawcę a właściwość zawartych w nim danych potwierdzona w sposób czytelny z datą przez Zamawiającego.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania żądania potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie umów o pracę wskazanych przez Zamawiającego osób spośród objętych wykazem, potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
8.8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.9. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środku dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8.10. Zamawiający wezwie do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych (o ile żądał ich w wraz z ofertą) chyba że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.11. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (o ile żądał ich wraz z ofertą).
8.12. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych o których mowa w roz.7 pkt 7.2. ppkt 4 lit.a
8.13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży szczegółowy kosztorys na wezwanie Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie (poza wskazanymi w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych), w przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

24.1. Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy u użytkowników lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu:
a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub,
b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.
24.2. Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie może ulec zmianie w przypadkach, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż z przyczyn od niego nie zależnych nie może zrealizować przedmiotu umowy w terminie.
24.3. Zmiany określone w pkt 1-3 są dopuszczalne przy założeniu, że cena ofertowa nie ulegnie zwiększeniu.
24.4. Zmiany umowy są dopuszczalne, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
24.5. W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, zamawiający podejmie decyzję o zakresie ewentualnej zmiany umowy pod warunkiem, iż zaproponowana zmiana nie zmienia ogólnego charakteru umowy oraz nie narusza równowagi ekonomicznej zawartej umowy.
24.6. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.