eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Utrzymanie i kompleksowa obsługa Systemu Centralnego Wydruku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie i kompleksowa obsługa Systemu Centralnego Wydruku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364895762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Barona 30

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@cuw.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cuw.tychy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Miasta Tychy

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460013450

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Al. Niepodległości 49

1.11.4.) Miejscowość: Tychy

1.11.5.) Kod pocztowy: 43-100

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.umtychy.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie i kompleksowa obsługa Systemu Centralnego Wydruku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91bcb725-c998-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00191315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00027124/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie i kompleksowa obsługa Systemu Centralnego Wydruku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej (https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html), z zastrzeżeniem pkt 6.
2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej - dostępnymi pod adresem https://tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
3.Wykonawcy zamierzającemu wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaleca się posiadanie konta na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
5.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę Przetargową lub odpowiednio na pocztę elektroniczną.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
6.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej.
6.2 Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl.
7.We wszelkiej korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy: ZZP.261.7.2024
8.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
9.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, zam. informuje, że: 1.Administratorem danych osobowych jest: Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tychach, al. Niepodległości 49 oraz Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy reprezentowane przez Dyrektora Jednostki, ul. Barona 30, 43-100 Tychy.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
1)pod adresem poczty elekt: iod@umtychy.pl (w zakr. UM);
2)pod adresem poczty elekt: iod@cuw.tychy.pl (w zakr. CUW);
3)pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.Dane osobowe przetw. będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związ. z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zam. publ.
4.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5.Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
6.Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporz. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7.Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy/podwykonawcy/podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8.W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9.Osoba udostępniająca dane posiada:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
10.Osobie udostępniającej dane nie przysługuje:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11.Wykonawca/podwykonawca/podmiot, udostępniający zasoby składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 1/2/2a do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.261.7.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego utrzymania i świadczenie pełnego wsparcia technicznego oraz serwisu systemu centralnego wydruku Zamawiającego (SCW) przez okres 18 miesięcy, w którego skład wchodzi:
• oprogramowanie zarządzające centralnym systemem wydruku zainstalowane w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego
oraz
• połączone z nim poprzez sieć, wielofunkcyjne urządzenia drukujące RICOH IM C300 w liczbie 24 sztuk oraz RICOH IM C2000 w liczbie 13 sztuk, rozlokowane w jednostkach obsługiwanych przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 2a do SWZ).
4 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca wykazuje równoważność przy użyciu dowolnych (wiarygodnych) środków. Niewykazanie równoważności skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy przez okres 18 miesięcy, jednak nie wcześniej niż od dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497 ze zm.)

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy w zakresie świadczenia wsparcia technicznego i serwisu urządzeń Systemu Centralnego Wydruku.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób, a także sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w projektowanych postanowieniach umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42961000-0 - System sterowania i kontroli

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

48773000-7 - Pakiety oprogramowania użytkowego do drukowania

48773100-8 - Pakiety oprogramowania buforującego dane do wydruku

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP o wartości nie większej niż 30 % zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętym niniejszym postępowaniem.
3. Warunkiem udzielenia zamówień, będzie przeprowadzenie negocjacji z wybranym wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy awarii krytycznej oprogramowania systemu centralnego wydruku

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy usterki lub awarii urządzenia lub/i usterki oprogramowania

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rodzaj zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – NIE DOTYCZY;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – ZAMAWIAJĄCY UZNA NINIEJSZY WARUNEK ZA SPEŁNIONY, JEŻELI WYKONAWCA PRZEDSTAWI:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Wymagane jest wykonanie/wykonywanie z należytą starannością minimum jednej usługi w ramach jednej umowy, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, przez okres co najmniej 12 miesięcy obejmującej swym zakresem:
- świadczenie usług centralnego wydruku wraz ze wsparciem technicznym oraz serwisem
lub
- wsparcie techniczne oraz serwis systemu centralnego wydruku.

W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi.

UWAGA:
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415) zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane jest dysponowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
• minimum jedną osobą posiadającą certyfikat lub poświadczenie wystawione przez producenta lub podmiot upoważniony do wystawiania dokumentów, potwierdzający kompetencje w zakresie konfiguracji i obsługi wielofunkcyjnych urządzeń drukujących (MFP), które są przedmiotem zamówienia;
oraz
• minimum jedną osobą posiadającą certyfikat autoryzacji serwisowej producenta oprogramowania SafeQ.

Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby w celu wykazania spełnienia więcej niż jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu.
Wskazane powyżej osoby muszą być dostępne dla zamawiającego na każdym etapie realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – NIE DOTYCZY;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – ZAMAWIAJĄCY UZNA NINIEJSZY WARUNEK ZA SPEŁNIONY, JEŻELI WYKONAWCA PRZEDSTAWI:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Wymagane jest wykonanie/wykonywanie z należytą starannością minimum jednej usługi w ramach jednej umowy, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, przez okres co najmniej 12 miesięcy obejmującej swym zakresem:
- świadczenie usług centralnego wydruku wraz ze wsparciem technicznym oraz serwisem
lub
- wsparcie techniczne oraz serwis systemu centralnego wydruku.

W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi.

UWAGA:
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415) zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane jest dysponowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
• minimum jedną osobą posiadającą certyfikat lub poświadczenie wystawione przez producenta lub podmiot upoważniony do wystawiania dokumentów, potwierdzający kompetencje w zakresie konfiguracji i obsługi wielofunkcyjnych urządzeń drukujących (MFP), które są przedmiotem zamówienia;
oraz
• minimum jedną osobą posiadającą certyfikat autoryzacji serwisowej producenta oprogramowania SafeQ.

Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby w celu wykazania spełnienia więcej niż jednego z powyższych warunków udziału w postępowaniu.
Wskazane powyżej osoby muszą być dostępne dla zamawiającego na każdym etapie realizacji zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
2. Oświadczenie (załącznik nr 2/2a do SWZ);
3. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy,
• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
• Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. nr NIP).
4. JEŻELI DOTYCZY – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 2b do SWZ),
5. JEŻELI DOTYCZY – Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia — dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6..W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy jedynie w następujących sytuacjach:
1.Zgodnie z treścią art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Strony przewidują możliwość dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy zmiany:
1)stawki podatku od towarów i usług - o różnicę w wysokości stawki VAT;
2)wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia lub stawki a nową wysokością wynagrodzenia lub stawki;
3)zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością odprowadzanych składek, a nową wysokością odprowadzanych składek;
4)zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - o różnicę w wypłatach wynikającą z tych zmian;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2.Zmiany mogą obejmować jedną lub więcej okoliczności, o których mowa w ust. 1 i wpływać na wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie poniesionego przez niego kosztu działań, o których mowa w ust. 1 oraz racjonalnego zysku, którego zasadny poziom zostanie ustalony podczas negocjacji.
3.Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego.
4.Strona zainteresowana zmianą postanowień umowy przedstawia drugiej Stronie na piśmie udokumentowany wniosek wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, stanowiącym podstawy do negocjacji.
5.Zgodnie z treścią art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Strony przewidują możliwość dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wskaźnika cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy innych niż wskazanych w ust. 1. Przez zmianę wskaźnika ceny materiałów lub kosztów rozumie się jego podwyższenie jak i obniżenie. Wynagrodzenie może ulec zwiększeniu jak i zmniejszeniu.
6.Jeśli zmiana wskaźnika ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 5, względem wskaźnika ceny materiał lub kosztów obowiązującego w miesiącu, w którym była składana oferta, zmieni się o co najmniej 5%, każda ze Stron uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem. Waloryzacji podlegać będzie zakres usług niewykonanych na dzień złożenia wniosku waloryzacyjnego. Stopień zaawansowania realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego.
7.Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, ustalona będzie na podstawie wskaźnika cen towarów i Główny Urząd Statystyczny, narastająco w okresie od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia wniosku. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi o połowę obliczonej w ten sposób różnicy cen.
8.Strona może wystąpić z pierwszym wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kolejne wnioski mogą być składane nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
9.W przypadku, o którym mowa w ust. 5-7 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania umowy, nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy) określonego w § 6 ust. 1 umowy.
10.Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 5 wprowadzone zostaną w formie stosownego aneksu do umowy.
CIĄG D. W SEKCJI IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem: https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w instrukcjach użytkowników Platformy Przetargowej - dostępnymi pod adresem https://tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

11.Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 5–10 zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiającym, do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.
12.Wykonawca, w sytuacji, o której mowa w ust. 11, zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie Podwykonawcy potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.
13.Zmiana umowy, o której mowa w ust. 11 skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.
14.Zamawiający przewiduje ponadto: możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w następujących przypadkach:
1)wystąpią działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie lub inne zdarzenia mogące negatywnie wpłynąć na termin i jakość przedmiotu umowy, w tym zdarzenia o charakterze prawnym, ekonomicznym, organizacyjnym lub technicznym mogących mieć wpływ na sposób realizacji umowy, zakres obowiązków Stron lub termin realizacji umowy;
2)powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, niepowodująca zmiany przedmiotu umowy;
3)zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec;
4)niezbędna jest zmiana sposobu realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
5)zaistniała zmiana wymagań przedmiotu umowy spowodowana zmianą obowiązujących przepisów;
6)ograniczenia lub rozszerzenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
7)wystąpią działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub inne zdarzenia mogące negatywnie wpłynąć na termin i jakość przedmiotu zamówienia;
8)zaistniały nieprzewidziane okoliczności, w wyniku których Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy wynikających z umowy;
9)w przypadku istotnego wydłużenia toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wydłużenie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, o ile wydłużenie to miało wpływ na wykonanie terminu realizacji umowy;
10)zmiany osoby lub osób wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1) przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
15.Zmiany, o których mowa w ust. 14 pkt 1)-10) powyżej, wprowadzone zostaną w formie stosownego aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
16.Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa w ust. 14 pkt 1)-10) powyżej, będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze Stron umowy.
17.W przypadku zmian przepisów bezwzględnie obowiązujących, na które umowa się powołuje, a w szczególności przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług, postanowienia niniejszej umowy ulegają automatycznie zmianie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.