eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotów › Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Obiekt: obręby ewidencyjne Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie położone w gminie ZłotówOgłoszenie z dnia 2023-04-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Obiekt: obręby ewidencyjne Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie
położone w gminie Złotów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Złotowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570790928

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Piasta 32

1.5.2.) Miejscowość: Złotów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zlotow-powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zlotow.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3382a6f-c70d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Obiekt: obręby ewidencyjne Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie
położone w gminie Złotów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3382a6f-c70d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00191117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055724/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Obiekt: obręby ewidencyjne Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie położone w gminie Złotów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142616

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ORO.272.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niezbędnych działań administracyjnych, organizacyjnych i technicznych, które należy wykonać celem dostosowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w obszarze objętym niniejszymi warunkami technicznymi do wymogów prawa i obecnych standardów technicznych z uwzględnieniem art. 24a. pkt. 1-12, art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:
1) Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
a) w zakresie danych dotyczących:
- granic działek i ich powierzchni,
- zmienionych użytków gruntowych i ich oznaczeń w szczególności dla działek zabudowanych,
a) przetworzenia pozyskanych danych do wymaganego standardu i formatu, opracowanie projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, zwanych dalej całością prac niezbędnych do opracowania projektu opisowo – kartograficznego oraz jego przedstawienia Zamawiającemu celem kontroli i dopuszczenia do wglądu publicznego,
b) przeprowadzenie procedur związanych z wyłożeniem do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo – kartograficznego,
c) wdrożenie wyników modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów ewidencyjnych: Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie położone w gminie Złotów – obszar wiejski, powiat złotowski, woj. wielkopolskie.
2) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w 3 etapach :
Etap I – prace objęte umową dla obrębów ewidencyjnych : Blękwit i Międzybłocie – termin realizacji 6 miesięcy od podpisania umowy,
Etap II - prace objęte umową dla obrębu ewidencyjnego Dzierzążenko - termin realizacji 11 miesięcy od podpisania umowy,
Etap III – Wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego, przy udziale upoważnionego pracownika Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, do wglądu osób zainteresowanych i rozpatrzenie uwag zgłoszonych do tego projektu dla wszystkich obrębów ewidencyjnych objętych pracami - termin realizacji 70 dni od dnia odbioru II etapu.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określają warunki techniczne, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ oraz projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z załącznikami (załącznik nr 10 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 296772,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 578098,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 296772,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Pryzmat” Sp. z o. o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Pryzmat” – inż. Zenon Kulesza oraz ECO-BART Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242329798

7.3.3) Ulica: Aluzyjna 19 lok. 26

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-149

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 296772,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.