eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotów › Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Obiekt: obręby ewidencyjne Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie położone w gminie ZłotówOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Obiekt: obręby ewidencyjne Blękwit, Dzierzążenko, Międzybłocie
położone w gminie Złotów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Złotowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570790928

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Piasta 32

1.4.2.) Miejscowość: Złotów

1.4.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zlotow-powiat.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zlotow.biuletyn.net

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150148

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00142616

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- min. 1 usługę obejmującą w swoim zakresie przeprowadzenie ewidencji gruntów i budynków.
b) dysponuje lub będzie dysponować dwiema osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2, zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. ze zm.):
Zakres 1: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
Zakres 2: rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunki wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- min. 1 usługę obejmującą w swoim zakresie przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
b) dysponuje lub będzie dysponować dwiema osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2, zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. ze zm.):
Zakres 1: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
Zakres 2: rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunki wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-28 10:00

Po zmianie:
2023-03-29 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-28 11:30

Po zmianie:
2023-03-29 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-26

Po zmianie:
2023-04-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.