eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-WierzbiczanyOgłoszenie z dnia 2022-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.5.2.) Miejscowość: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614777734

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bde3956-b4ca-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00190948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006069/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie - Wierzbiczany

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00112369/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITz.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4035558,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany”.
W dwóch zadaniach:
Zadanie 1 Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie
Zadanie 2 Budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5486000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6557705,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5486000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA DROGOWA BEGIER SŁAWOMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7891796546

7.3.3) Ulica: POLNA 1A

7.3.4) Miejscowość: NEKLA

7.3.5) Kod pocztowy: 62-330

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. Wykonanie zamontowania znaków D-6 aktywny -animowany, kroczący ludzik- z pulsatorami na istniejących słupach doświetlenia przejść dla pieszych (zestaw na każdym przejściu - obudowa szafki sterowniczej, akumulator 26 Ah, zasilacz buforowy, sterownik pulsarów;
2. Wymiana słupów i opraw ulicznych - rozbiórka i osadzenie nowych (słup aluminiowy wys. 9m z wysięgnikiem 1,5m, oprawa LED o mocy 55W (optyka drogowa) - wg kryterium równoważności wraz z przesunięciem trasowym na odległość do 1m;
3. Wymiana słupów oświetlenia ulicznego na nowe bez opraw - rozbiórka istniejących, przełożenie i osadzenie istniejących opraw, wraz z przesunięciem trasowym na odległość 3m;
4. Wymiana kabla YAKXS 4x25mm (odkopanie i usunięcie istniejącego kabla, ułożenie nowego wraz z podsypką oraz zasypaniem wykopu, obsianiem mieszanką traw, lub odtworzeniem stanu pierwotnego).

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5486000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.