eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-WierzbiczanyOgłoszenie z dnia 2022-04-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.5.2.) Miejscowość: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614777734

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bde3956-b4ca-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00112369

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006069/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie - Wierzbiczany

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo
zgodnie z pkt 12 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
zgodnie z pkt 12, 15 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z pkt 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ITz.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie oraz budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany”.
W dwóch zadaniach:
Zadanie 1 Przebudowa ul. Jana Pawła II i Armii Poznań w Witkowie
Zadanie 2 Budowa ul. Różanej w Witkowie i Małachowie-Wierzbiczany.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat ( Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie co najmniej dwóch zadań związanych z budową, przebudową, rozbudową drogi kategorii minimum powiatowej, każde o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto.
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut.
b) Wykonawca musi wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanej przez nich czynności oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobami podając podstawę dysponowania tymi osobami:
- Jednym kierownikiem budowy z uprawnieniami konstrukcyjno - budowlanymi bez ograniczeń, który zrealizował na stanowisku kierownika budowy min. 1 zadanie związane z przebudową, budową drogi kategorii minimum powiatowej doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto,
- Jednym kierownikiem robót branży sanitarnej z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu:
- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) formularz oferty;
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 (dotyczące niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, formularze 3.1. i 3.2);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (formularz 3.3), lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
4) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3 i 10.6 (oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące niepodlegania wykluczeniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu);
5) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.4 (dotyczące robót/usług/dostaw, które wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy także spółek cywilnych);
7) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy (dotyczy także poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) lub osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania;
8) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w ppkt. 7 powyżej;
9) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 37 000,00 PLN (słownie trzydzieści siedem tysięcy złotych: 00/100).
Szczegółowe informacje dotyczące wadium opisano w pkt 13 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 7.5 SWZ, który mówi, że
- warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym musi spełniać każdy z Wykonawców, jeśli dotyczy,
- warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie miał obowiązek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykazywanego doświadczenia (doświadczenie nie podlega sumowaniu),
- warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 1) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast oświadczenie z pkt. 9.1 ppkt. 2) SWZ składane jest w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.
6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, a także innych dokumentów wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, a także innych dokumentów, które ich dotyczą;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udzieli zaliczki na roboty budowlane w wysokości nie mniejszej niż 5 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca ma obowiązek złożyć pisemny wniosek o wypłatę zaliczki, w którym m.in. poda termin wypłacenia zaliczki.
2. Zaliczka nie może obejmować robót dodatkowych realizowanych na podstawie zatwierdzonych protokołów konieczności robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu fakturę zaliczkową zawierającą rozbicie potwierdzonej przez Zamawiającego wysokości zaliczki na kwotę netto i VAT. Fakturę zaliczkową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem zwrotu zaliczki, o którym mowa w ust. 4.
4. W celu uzyskania zaliczki Wykonawca wnosi zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie:
1) gwarancji bankowej;
2) gwarancji ubezpieczeniowej;
3) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
terminie ważności nie krótszym niż do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
5. W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczka nie będzie udzielona. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6. Przewiduje się możliwość zmiany warunków udzielenia i rozliczenia zaliczki pod warunkiem zgodności z wytycznymi Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W przypadku konieczności zmiany warunków udzielenia i rozliczenia zaliczki konieczne jest sporządzenie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem przez zainteresowaną Stronę umowy.

To też będzie zmienione.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

uzupełnię, jak będzie wszystko dograne

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-21 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.