eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sicienko › Remont odcinka drogi gminnej G50301C od km 0+000 do km 0+600 w WierzchucinkuOgłoszenie z dnia 2023-04-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont odcinka drogi gminnej G50301C od km 0+000 do km 0+600 w Wierzchucinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SICIENKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mrotecka

1.5.2.) Miejscowość: Sicienko

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-014

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 31 17 431/432

1.5.8.) Numer faksu: 52 31 17 400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@sicienko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sicienko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-22d8e2d9-be7a-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont odcinka drogi gminnej G50301C od km 0+000 do km 0+600 w Wierzchucinku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22d8e2d9-be7a-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00190376

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060156/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont odcinka drogi gminnej G50301C od km 0+000 do km 0+600 (Wierzchucinek)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128745

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.27.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont odcinka drogi gminnej G50301C od km 0+000 do km 0+345,72 w Wierzchucinku poprzez wykonanie na jezdni i zjazdach nakładki z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 4 cm ze wzmocnieniem miejsc słabych i zdeformowanych warstwą wyrównawczą. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:
1) wykonanie warstwy wyrównawczej śr. gr. 3 cm z betonu asfaltowego AC11W,
2) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC8S,
3) wykonanie poboczy gr. 8 cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3,
4) wykonanie podbudowy na zjazdach.
Konstrukcja jezdni:
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S,
- 3 cm warstwa wyrównawcza z betonu z betonu asfaltowego AC11W.
Konstrukcja zjazdów:
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S,
- 3 cm warstwa wyrównawcza z betonu z betonu asfaltowego AC11W,
- 12 cm podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3.
oraz na zjazdach istniejących
- 8 cm warstwa z kostki brukowej betonowej,
- 3-10 cm podsypki cementowo piaskowej 1:4.
- obramowanie zjazdów krawężnikiem betonowym 12*25

W ramach zamówienia należy wykonać nowy próg zwalniający w miejscu istniejącego (km 0+205,7), który jest w bardzo złym stanie technicznym. Nowy próg należy wykonać w konstrukcji z kostki brukowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 276742,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 302358,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 276742,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Juliusz Marcin Pilarski Zakład Usług Komunalnych , Olga Agnieszka Pilarska Zakład Usług Komunalnych , Roman Franciszek Pilarski Zakład Usług Komunalnych

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581823207

7.3.3) Ulica: Młyńska 22

7.3.4) Miejscowość: Nakło nad Notecią

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 276742,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.