eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.Ogłoszenie z dnia 2023-04-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002010882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Bema 91

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-233

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 571 50 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-wola.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a35e93d4-cc8e-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a35e93d4-cc8e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00189869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032018/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi cateringowe na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153936

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKiA.26.2.1.2023.MBS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I przedmiotu zamówienia - realizacja usługi polega na przygotowaniu i dostarczaniu gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola.
Realizacja przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, a dotyczącymi działalności ośrodków wsparcia oraz gastronomii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 4A do SWZ.
Zamówienie musi być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 213 z późn. zm.).
Ogólna liczba obiadów w skali całego zamówienia wyniesie w stosunku do Części I -18 190 obiadów.
Liczba gorących posiłków będzie ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy społecznej. Przewiduje się, iż zamówienie zostanie zrealizowane na poziomie nie mniejszym niż 90% całkowitej wartości zamówienia.
Uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte w Wzorze Umowy, stanowiących Załącznik nr 5A do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 659640,14 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II przedmiotu zamówienia - realizacja usługi polega na przygotowaniu i dostarczaniu gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do siedzib ośrodków wsparcia: przy ul. Żytniej 75/77 dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przy ul. Zawiszy 5 dla uczestników Ośrodka Wsparcia Seniorów.
Realizacja przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, a dotyczącymi działalności ośrodków wsparcia oraz gastronomii.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 4B do SWZ.
Zamówienie musi być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 213 z późn. zm.).
Ogólna liczba obiadów w skali całego zamówienia wyniesie w stosunku do Części II - 5 185 obiadów.
Liczba gorących posiłków będzie ulegać zmianie w zależności od bieżących potrzeb osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy społecznej. Przewiduje się, iż zamówienie zostanie zrealizowane na poziomie nie mniejszym niż 90% całkowitej wartości zamówienia.
Uzupełnienie Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte w Wzorze Umowy, stanowiących Załącznik nr 5B do SWZ.
Szczegóły w Rozdziale IV do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 123863,90 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 472940,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 472940,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 472940,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Socjalna "Kto rano wstaje"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146912334

7.3.3) Ulica: Sosnkowskiego 29

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-495

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 472940,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88663,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88663,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88663,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Socjalna "Kto rano wstaje"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146912334

7.3.3) Ulica: Sosnkowskiego 29

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-495

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88663,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.