eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Buk › "Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce Dobieżyn - Etap II"Ogłoszenie z dnia 2022-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce Dobieżyn - Etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Buk

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258750

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Buk

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-320

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.7.) Numer telefonu: +48 61 888 44 10

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: buk@buk.gmina.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.buk.gmina.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187721

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00170787/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca:
a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni dróg o wartości co najmniej 500 000,00 złotych brutto każda.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji kierownika budowy specjalności drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru robót drogowych.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca:
a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni dróg o wartości co najmniej 5 000 000,00 złotych brutto każda.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji kierownika budowy specjalności drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru robót drogowych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-06-06 10:00

Po zmianie:
2022-06-08 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-06-06 11:00

Po zmianie:
2022-06-08 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-07-05

Po zmianie:
2022-07-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.