eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Więcbork › Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie KrajeńskimOgłoszenie z dnia 2022-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU

1.3.) Oddział zamawiającego: CKZIU w Więcborku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000333368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pocztowa 14B

1.5.2.) Miejscowość: Więcbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-410

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523897055

1.5.8.) Numer faksu: 523897055

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckziu-wiecbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckziu-wiecbork.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1baf7e0c-c6c7-11ec-aa46-6a814e8de928

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1baf7e0c-c6c7-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002704/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie jest finansowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Mój start w życie zawodowe 2021-2023 ” w ramach umowy RPKP.10.02.03-04-0040/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 – 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140051/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/PN/CKZiU/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 181850 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Komputer stacjonarny ucznia - 38 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.5.5.) Wartość części: 110200 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dodatkowe oprogramowanie (dostawa do Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Sępólnie Kraj. 30 szt. i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku ) – 39 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 27600 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Router – 8 szt., Urządzenia drukujące laserowe wielofunkcyjne monochromatyczne szt. 1, Przełącznik zarządzalny – 8 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32413100-2 - Rutery sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 13800 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- karta graficzna ( zgodna z płytą główną) - 12 szt.
- dysk HDD 500GB, SATA III - 6 szt.
- klawiatura + mysz - 6 szt.
- pamięć RAM DDR4 4GB - 12 szt.
- zasilacz PC 500W, 80+ - 6 szt.
- dysk SSD M.2 500GB - 6 szt,
- oprogramowanie Windows - 6 szt.
- płyta główna Socket 1151 - 6 szt.
- napęd CD/DVD - 6 szt.
- karta sieciowa PCI-Ekspress 1x - 6 szt.
- karta sieciowa Wi-Fi USB - 6 szt.
- karta dźwiękowa PCI-Ekspress 1x - 6 szt.
- obudowa midi-tower - 6 szt.
- procesor INTEL. Min. i5 - 6 szt.
- zasilacz awaryjny UPS 600 W - 2 szt.
- urządzenie wskazujące – tablet graficzny - 2 szt.
- projektor - 1 szt.
- laptop - 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.5.5.) Wartość części: 30250 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 81700 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 81700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU Horyzont Krzysztof Lech

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 370426330

7.3.3) Ulica: 11 Listopada 21

7.3.4) Miejscowość: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 81700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie wpłynęła żadna oferta

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie wpłynęła żadna oferta

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.