eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przytok, z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2022-05-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przytok, z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970201291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Wielkiego 24a

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-001

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 68 4558589

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przytok@zielonagora.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytok.zielonagora.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przytok, z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8cb19a9-e0a6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187493

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00167299/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Przytok w 2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Przytok z/s w Zielonej Górze.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl.
3. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pełna treść klauzuli informacyjnej została zawarta w rozdz. 20 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 470000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1. Remont drogi leśnej, wjazd między m. Niedoradz-Czarna.
Remont dróg obejmujący m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie nawierzchni – mechaniczne i ręczne, uzupełnienie kruszywem i dwukrotne zagęszczenie podbudowy, miałowanie nawierzchni, mechaniczne ścinanie poboczy – obustronne, prace porządkowe po wykonaniu robót drogowych.

4.2.5.) Wartość części: 73000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- CENA brutto (C) - waga 60%,
- Okres GWARANCJI (G) - waga 40%.
2. W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (zał. nr 1 do SWZ).
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = Cn / Co x 60%, gdzie:
- C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
- Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,
- Co - cena oferty ocenianej.
3. W ramach kryterium „Okres Gwarancji” oceniany będzie Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady zawarty w formularzu oferty. Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady należy podać w miesiącach.
Wykonawca nie może zaoferować Okresu Gwarancji krótszego niż 24 miesięcy [minimalny Okres Gwarancji].
Maksymalny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady przyjęty do oceny ofert wyniesie 36 miesiące, co oznacza, że w przypadku zaoferowania Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady na okres dłuższy niż 36 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 36-miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku braku podania w ofercie Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu wymaganą przez Zamawiającego [minimalny Okres gwarancji].
W ramach kryterium „Okres Gwarancji” sposób przyznania punktów będzie dokonany przy zastosowaniu wzoru: G = Go / Gn x 40%, gdzie:
- G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres Gwarancji”,
- Gn – najdłuższy zaoferowany Okres Gwarancji,
- Go – Okres Gwarancji oferty ocenianej.
4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Zadaniu uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty (w danym Zadaniu) z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres GWARANCJI (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2. Remont dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Czarna
Remont dróg obejmujący m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie nawierzchni – mechaniczne i ręczne, uzupełnienie kruszywem i dwukrotne zagęszczenie podbudowy, miałowanie nawierzchni, mechaniczne ścinanie poboczy – obustronne, prace porządkowe po wykonaniu robót drogowych.

4.2.5.) Wartość części: 153000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- CENA brutto (C) - waga 60%,
- Okres GWARANCJI (G) - waga 40%.
2. W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (zał. nr 1 do SWZ).
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = Cn / Co x 60%, gdzie:
- C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
- Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,
- Co - cena oferty ocenianej.
3. W ramach kryterium „Okres Gwarancji” oceniany będzie Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady zawarty w formularzu oferty. Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady należy podać w miesiącach.
Wykonawca nie może zaoferować Okresu Gwarancji krótszego niż 24 miesięcy [minimalny Okres Gwarancji].
Maksymalny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady przyjęty do oceny ofert wyniesie 36 miesiące, co oznacza, że w przypadku zaoferowania Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady na okres dłuższy niż 36 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 36-miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku braku podania w ofercie Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu wymaganą przez Zamawiającego [minimalny Okres gwarancji].
W ramach kryterium „Okres Gwarancji” sposób przyznania punktów będzie dokonany przy zastosowaniu wzoru: G = Go / Gn x 40%, gdzie:
- G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres Gwarancji”,
- Gn – najdłuższy zaoferowany Okres Gwarancji,
- Go – Okres Gwarancji oferty ocenianej.
4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Zadaniu uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty (w danym Zadaniu) z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres GWARANCJI (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3. Remont dojazdu pożarowego nr 10 w leśnictwie Czarna
Remont dróg obejmujący m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie nawierzchni – mechaniczne i ręczne, uzupełnienie kruszywem i dwukrotne zagęszczenie podbudowy, miałowanie nawierzchni, mechaniczne ścinanie poboczy – obustronne, prace porządkowe po wykonaniu robót drogowych. Z wyłączeniem odcinków o łącznej długości ok 200 mb (nawierzchnia twarda ulepszona – bitumiczna), które nie wymagają napraw.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 13 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), na który składają się:
1) uproszczona dokumentacja projektowa obejmująca przedmiar robót z opisem prac remontowych, wraz z dokumentacją graficzną (mapy) i fotograficzną oraz
2) STWiOR (wspólny dla wszystkich zadań).
Wymaganie dot. zastosowanych materiałów (kruszyw) określa pkt 3.3. SWZ. Miejsce realizacji zamówienia określa pkt 3.5. SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 244000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- CENA brutto (C) - waga 60%,
- Okres GWARANCJI (G) - waga 40%.
2. W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (zał. nr 1 do SWZ).
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = Cn / Co x 60%, gdzie:
- C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
- Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,
- Co - cena oferty ocenianej.
3. W ramach kryterium „Okres Gwarancji” oceniany będzie Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady zawarty w formularzu oferty. Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady należy podać w miesiącach.
Wykonawca nie może zaoferować Okresu Gwarancji krótszego niż 24 miesięcy [minimalny Okres Gwarancji].
Maksymalny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady przyjęty do oceny ofert wyniesie 36 miesiące, co oznacza, że w przypadku zaoferowania Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady na okres dłuższy niż 36 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 36-miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku braku podania w ofercie Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu wymaganą przez Zamawiającego [minimalny Okres gwarancji].
W ramach kryterium „Okres Gwarancji” sposób przyznania punktów będzie dokonany przy zastosowaniu wzoru: G = Go / Gn x 40%, gdzie:
- G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres Gwarancji”,
- Gn – najdłuższy zaoferowany Okres Gwarancji,
- Go – Okres Gwarancji oferty ocenianej.
4. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Zadaniu uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty (w danym Zadaniu) z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres GWARANCJI (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
(1) Warunek w zakresie DOŚWIADCZENIA zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodny z zasadami sztuki budowlanej, co najmniej jedną robotę budowlaną (przy czym przez jedną robotę należy rozumieć roboty wykonane na podstawie jednej umowy) polegającą na remoncie, przebudowie lub budowie obiektów drogowych, o wartości co najmniej:
1) dla Zadania nr 1. - 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
2) dla Zadania nr 2. - 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
3) dla Zadania nr 3. - 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wartość wykazanych zrealizowanych robót budowlanych będzie co najmniej równa lub wyższa od sumy wartości wymaganych na poszczególne Zadania, na które Wykonawca składa oferty (rozwinięcie - vide pkt 4.1. SWZ).
(2) Warunek w zakresie POTENCJAŁU KADROWEGO, tj. osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, niezależnie od liczby części zamówienia, na które składane są oferty*, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy.
Niniejsza osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Ponadto osoba ta winna legitymować się minimum 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych).
*Biorąc pod uwagę zakres i rozmiar przedmiotowy Zadań, w przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wykonawcę tej samej osobę na stanowisku Kierownika Budowy, na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu (rozwinięcie opisu warunku - vide pkt 4.2. SWZ).
(3) Warunek w zakresie POTENCJAŁU TECHNICZNEGO Wykonawcy skierowanego do realizacji zamówienia, niezależnie od liczby części zamówienia*, na które składane są oferty, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującym sprzętem:
1) jedną maszyną drogową typu recykler lub inną równoważną maszyną budowlaną, umożliwiającą mechaniczne frezowanie (zmieszanie) istniejącej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego na głębokość co najmniej 10 cm;
2) dwoma samochodami ciężarowym samowyładowczym posiadającymi możliwość jednorazowego przewozu ładunku sypkiego (kruszywo) o ciężarze min. 15 ton;
3) jedną równiarką do dróg, oraz
4) jednym walcem drogowym wibracyjnym stalowym samojezdnym o ciężarze min. 10 ton.
*Biorąc pod uwagę zakres i rozmiar przedmiotowy Zadań, w przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wykonawcę tego samego sprzętu i urządzeń, na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru - zał. 2 do SWZ).
Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia n.w. podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia - zał. 9 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z KRS lub z CEDiG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP - sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem zdania następnego.
Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby nie są zobowiązani do ponownego złożenia ww. odpisu / informacji, jeżeli załączyli je do oferty;
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (wzór - zał. 4 do SWZ), o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP - dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP - dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
5) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP - odnośnie naruszenia obowiązków dot. płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.),
6) art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP,
7) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( zał. nr 3 do SWZ).
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu robót - zał. 5 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
* okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
b) dowodów określających, czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób - zał. 6. do SWZ),
d) wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w którym należy podać informacje nt. rodzaju urządzenia, jego opisu, tj. marka, model, numer seryjny oraz podstawy dysponowania (wzór wykazu urządzeń - zał. 7. do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Sposób przygotowania oferty oraz wymagania dot. składanych oświadczeń i dokumentów określa SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w terminie składania ofert:
- formularza oferty (zał. 1 do SWZ) wraz z uproszczonym kosztorysem ofertowym (zał. 1.1.-1.3. do SWZ),
- oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
- odpisu lub informacji z KRS, CEDiG lub innego właściwego rejestru,
- pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy / Podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 w związku z art. 266 PZP, jeżeli w jego/jej imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4 SWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów trzecich, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
(1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;
(2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
(3) czy i w jakim zakresie Podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - zał. 8. do SWZ.
2) oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał), sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2a i 3a do SWZ. (pełna treść wymagań - pkt 8.4. SWZ).
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach techn. lub zawod. (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ) na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP, zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 8.3 lit. b)-c) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 lit. b)-c) SWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego.
5. Do Podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, w związku z art. 266 PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt. Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia zawarte w pkt 8.5.-8.7 SWZ stosuje się odpowiednio.
6. Opis wymogów stawianych Wykonawcy mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zawiera pkt. 8.5. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
1) dla Zadania nr 1. - 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
2) dla Zadania nr 2. - 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
3) dla Zadania nr 3. - 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas nr rachunku: 87 2030 0045 1110 0000 0050 5170 z dopiskiem o treści: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przytok – dot. Zadania nr …” (należy podać nr Zadania).
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa wyżej należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP, w związku z art. 266 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. 3 do SWZ) oraz o braku podstaw do wykluczenia (zał. 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. lit. a, c i d SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt 8.2 lit. b SWZ składa ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dla którego wykazania służy dany dokument;
6) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
8) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
9) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wzór ww. oświadczenia został zawarty w formularzu ofertowym (stanowiącym zał. 1. do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych, z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia (vide § 18. ust. 1-2 wzoru umowy - zał. 10 do SWZ).
2. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności zmiany terminu realizacji zamówienia (w przypadkach opisanych w § 18. ust. 1 pkt 1 lit. a-i umowy), zmiany materiałów ( w przypadkach opisanych w § 18. ust. 1 pkt 2 umowy), zmian sposobu wykonania przedmiotu umowy, tj. przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych ( w okolicznościach określonych w § 18. ust. 1 pkt 3 lit. a-f umowy), dopuszczalności zmiany wysokości wynagrodzenia ( na skutek okoliczności opisanych w § 18. ust. 1 pkt 4 lit. a-c, z uwzgl. ust. 2 umowy).
2. Inicjatorem wprowadzenia zmian do umowie może być każda ze Stron umowy, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie wniosku o zmianę umowy, który powinien zawierać co najmniej:
(a) zakres proponowanej zmiany;
(b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
(c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z postanowień umowy;
(d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
4. Niezależnie od postanowień § 18. ust. 1-2 umowy, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, niestanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-15 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Sposób złożenia oferty oraz wymagania dot. oferty określa SWZ, w szczególności pkt 9.8.-9.9. oraz pkt 12.1.-12.6. SWZ.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.07.2022 r.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (Zadania) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa, Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu robót budowlanych związanych z drogownictwem, w szczególności na wykonywaniu wszelkich prac ręcznych (stanowiska robotnicze), czynności wykonywane przez operatorów maszyn budowlanych oraz operatorów środków transportowych, o ile wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy związane z ww. wymogiem zostały określone we Wzorze Umowy (zał. 10 do SWZ).
5. Uszczegółowienie warunków udziału w postępowaniu oraz warunków realizacji zamówienia zawiera SWZ, w tym także projekt umowy oraz opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
6. Opis formalności, jakie będą musiały zostać spełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy określa rozdz. 16 SWZ.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić 5 % ceny całkowitej (zł brutto) podanej w ofercie. Formy wniesienia zabezpieczenia oraz warunku wnoszenia i zwrotu określa rozdz. 19 SWZ.
8. W pkt 4.1.5 ogłoszenia wskazano łączną przybliżoną szacunkową wartość zamówienia (zł netto), stanowiącą sumę wartości trzech planowanych do realizacji Zadań, opisanych dalej w pkt 4.2. W pkt. 4.2. 5) ogłoszenia podano wartość przybliżoną szacunkową zamówienia, odrębnie dla każdego z Zadań.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.