eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przytok, z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przytok, z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970201291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Wielkiego 24a

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-001

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 68 4558589

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przytok@zielonagora.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytok.zielonagora.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przytok, z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8cb19a9-e0a6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00167299/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Przytok w 2022 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187493/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 470000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1. Remont drogi leśnej, wjazd między m. Niedoradz-Czarna.
Remont dróg obejmujący m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie nawierzchni – mechaniczne i ręczne, uzupełnienie kruszywem i dwukrotne zagęszczenie podbudowy, miałowanie nawierzchni, mechaniczne ścinanie poboczy – obustronne, prace porządkowe po wykonaniu robót drogowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 73000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2. Remont dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Czarna
Remont dróg obejmujący m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie nawierzchni – mechaniczne i ręczne, uzupełnienie kruszywem i dwukrotne zagęszczenie podbudowy, miałowanie nawierzchni, mechaniczne ścinanie poboczy – obustronne, prace porządkowe po wykonaniu robót drogowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 153000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3. Remont dojazdu pożarowego nr 10 w leśnictwie Czarna
Remont dróg obejmujący m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie nawierzchni – mechaniczne i ręczne, uzupełnienie kruszywem i dwukrotne zagęszczenie podbudowy, miałowanie nawierzchni, mechaniczne ścinanie poboczy – obustronne, prace porządkowe po wykonaniu robót drogowych. Z wyłączeniem odcinków o łącznej długości ok 200 mb (nawierzchnia twarda ulepszona – bitumiczna), które nie wymagają napraw.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 13 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), na który składają się:
1) uproszczona dokumentacja projektowa obejmująca przedmiar robót z opisem prac remontowych, wraz z dokumentacją graficzną (mapy) i fotograficzną oraz
2) STWiOR (wspólny dla wszystkich zadań).
Wymaganie dot. zastosowanych materiałów (kruszyw) określa pkt 3.3. SWZ. Miejsce realizacji zamówienia określa pkt 3.5. SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 244000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 3

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85841,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91629,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85841,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zako Trade Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010504763

7.3.3) Ulica: Wasznika 5

7.3.4) Miejscowość: Czaplinek

7.3.5) Kod pocztowy: 78-550

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 85841,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 3

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 184213,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 195361,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 184213,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zako Trade Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010504763

7.3.3) Ulica: Wasznika 5

7.3.4) Miejscowość: Czaplinek

7.3.5) Kod pocztowy: 78-550

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 184213,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 3

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 292571,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 315504,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 292571,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zako Trade Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010504763

7.3.3) Ulica: Wasznika 5

7.3.4) Miejscowość: Czaplinek

7.3.5) Kod pocztowy: 78-550

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 292571,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.