eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gietrzwałd › Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.Ogłoszenie z dnia 2023-04-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gietrzwałd

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olsztyńska 2

1.5.2.) Miejscowość: Gietrzwałd

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-036

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gietrzwald.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gietrzwald.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gmina-gietrzwald.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46bbbc80-a3b5-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00187488

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028263/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa z rozbuodwą budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080504

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4564401,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
OPCJA PODSTAWOWA
Inwestycja:
Element 1:
- przebudowa ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Szkolnej 8 wraz
z dachem w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni, jaką daje poddasze szkoły na sale lekcyjne.
- umożliwienie komunikacji pomiędzy kondygnacjami i bryłami budynku poprzez zadaszenie tarasu.
- likwidacja barier architektonicznych szkoły poprzez budowę windy.
- w ramach termomodernizacji wymiana stolarki okienno-drzwiowej (w tym witryn stalowych wejścia głównego) na stolarkę aluminiową spełniającą wymogi normy cieplnej.
- przebudowa na wszystkich kondygnacjach budynku związana z ulokowaniem strefy przeciwpożarowej oraz przebudowa części pomieszczeń w związku z nowym układem sal
- rewitalizacja elewacji budynku i łącznika
- roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne oraz teletechnika

Element 2:
- rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział.

Element 3:
przebudowa i rewitalizacja obiektów zewnętrznych:
- przeniesienie i ogrodzenie placu zabaw
- wykonanie toru „Pumptrack”

Lokalizacja inwestycji
- Dz. nr 533 obr. Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd

Do poszczególnych elementów należy wykonanie:
AD1. element 1
a) przebudowa ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Szkolnej 8 wraz
z dachem w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni, jaką daje poddasze szkoły na sale lekcyjne.
- demontaż istniejącego dachu wraz z pokryciem i konstrukcją
- roboty rozbiórkowe i demontaże instalacji wewnętrznych, ścianek i pokrycia posadzki ostatniej kondygnacji
- wykonanie rozbudowy ostatniej kondygnacji wraz z konstrukcja dachową , pokryciem i wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym
- nowe instalacje elektryczne i sanitarne na ostatniej kondygnacji
- odbudowa instalacji teletechnicznej (internetowej) w minimalnym zakresie, tj. w każdej z sal i pomieszczeniu biurowym musi być zlokalizowany minimum jedno gniazdo internetowe z gniazdem sieci zasilającej
Ponadto wszystkie zlokalizowane w pomieszczeniach skrzynki zbiorcze i urządzenia należy odbudować lub przenieść w najbliższe miejsce.

b) umożliwienie komunikacji pomiędzy kondygnacjami i bryłami budynku poprzez zadaszenie tarasu.
- roboty rozbiórkowe na tarasie i części budynku łącznika miedzy bryłami
- zabudowa tarasu wraz z pokryciem dachowym
- roboty wykończeniowe

c) likwidacja barier architektonicznych szkoły poprzez budowę windy.
- roboty rozbiórkowe w konstrukcyjne przy dobudowie szybu windowego
- montaż windy w szybie
- roboty wykończeniowe dobudowy
- instalacje wewnętrzne

d) w ramach termomodernizacji wymiana stolarki okienno-drzwiowej (w tym witryn stalowych wejścia głównego) na stolarkę spełniającą wymogi normy cieplnej.
- demontaże istniejącej stolarki okienno-drzwiowej i ślusarki (materiał do dyspozycji Inwestora)
- montaże nowej stolarki i ślusarki
- wymiany parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- obróbki i wykończenia ościeży a w przypadku uszkodzeń, remonty ścian przyległych
UWAGA: Inwestor zrezygnował z części okien do wymiany. Rysunki pomocnicze w załączeniu w celu określenia zakresu robót.

e) przebudowa na wszystkich kondygnacjach budynku związana z ulokowaniem strefy przeciwpożarowej oraz przebudowa części pomieszczeń w związku z nowym układem sal
- demontaże i rozbiórki w pomieszczeniach przebudowywanych
- nowy układ ścian wraz z wykończeniem sal i pomieszczeń
- przebudowy instalacji wewnętrznych w celu dostosowania do nowego układu

f) rewitalizacja elewacji budynku i łącznika
- umycie i wzmocnienie istniejącej elewacji budynku
- docieplenie wg projektu technicznego (wyłączone z postepowania)
- wykonanie nowej elewacji budynku w nowej kolorystyce (Inwestor wymaga oprócz wykonania elewacji w pełnym zakresie w częściach gdzie będzie to wymagane, tj. rozbudowy, dobudowy i przeróbki w elewacji, wyłącznie na oczyszczeniu, wzmocnieniu, dezynfekcji i przemalowaniu istniejącej wyprawy elewacyjnej z dodatkami przeciw mchom i grzybom)

g) roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne oraz teletechnika
- instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne zgodnie z PT
- instalacja hydrantowa
UWAGA: Inwestor zamienia wykonanie instalacji hydrantowej z rur ze stali nierdzewnej na stal ocynkowaną
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacje elektryczne wewnętrzne
- instalacja piorunochronna
- odbudowa instalacji teletechnicznej (internetowej) w minimalnym zakresie, tj. w każdej z sal i pomieszczeniu biurowym musi być zlokalizowany minimum jedno gniazdo internetowe z gniazdem sieci zasilającej
Ponadto wszystkie zlokalizowane w pomieszczeniach skrzynki zbiorcze i urządzenia należy odbudować lub przenieść w najbliższe miejsce

AD2. element 2
a) rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział.
- zgodnie z dokumentacją techniczną i zamienną
Temat:
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIETRZWAŁDZIE O ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Adres: dz. nr 533, Gietrzwałd, gm. Gietrzwałd
Przedmiotem wykonania jest rozbudowa istniejącego przedszkola o dodatkowy oddział przedszkolny przy budynku Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie.

Szczegółowy zakres wykonania przedstawia dokumentacja techniczna sporządzona przez
Archerezja Zwolińska+Projektanci Magdalena Zwolińska, ul. Zielona Dolina 28, 11-036 Gronity

W zakres wykonania wchodzi:
Roboty budowlane:
- konstrukcyjne
- architektoniczne
(wg w/w dokumentacji projektowej)
Roboty instalacyjne:
- Instalacja ogrzewania i wentylacji mechanicznej wykonać na podstawie rysunków zamiennych
Należy przystosować lub wykonać alternatywnie wentylację w formie grawitacyjnej z zastosowaniem nawiewników higroskopijnych w stolarce i wentylatorami niskoszumowymi w przewodach grawitacyjnych wyprowadzonych w połaci dachowej.
- Instalacja elektryczna
- Instalacja wodno – kanalizacyjna
- Instalacja centralnego ogrzewania
- Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjne oraz domofonowa
Zagospodarowanie terenu:
- przebudowy sieci i przyłączy
- nawierzchnie komunikacji
- ściany oporowe
Powyższe roboty wykonać wg w/w dokumentacji projektowej
Zamawiający powołał już kierownika rozbudowy przedszkola, wymagana będzie zmiana.

AD3. element 3
a) przeniesienie placu zabaw
- demontaż ostrożny istniejącego placu zabaw i zamontowanie w nowej lokalizacji na tej samej działce
- przygotowanie podłoża placu
- ogrodzenie terenu

b) wykonanie toru „Pumptrack”
Temat: PUMPTRACK w Gietrzwałdzie
Adres: dz. nr 533, Gietrzwałd, gm. Gietrzwałd
Przedmiotem wykonania jest tor „Pumptrack” w Gietrzwałdzie.
Szczegółowy zakres wykonania przedstawia dokumentacja techniczna sporządzona przez
Archerezja Zwolińska+Projektanci Magdalena Zwolińska,ul. Zielona Dolina 28, 11-036 Gronity

W zakres wykonania wchodzi:
Roboty budowlane:
- nawierzchnia z masy asfaltowej (nawierzchnia maksymalnie gładka), warstwa gr min 5 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej ażurowej
- ławka do odpoczynku
- kosz na śmieci
- tablica informacyjna
- stojaki na rowery
(wg w/w dokumentacji projektowej)

Poza zakresem wykonania:
Roboty instalacyjne: oświetlenie terenu istniejące
Wycinka drzew
Roboty ziemne-Zamawiający wykona nasypy we własnym zakresie

Powyższe roboty należy wykonać wg w/w dokumentacji projektowej

Prawo opcji
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na podjęciu przez Zamawiającego po otwarciu ofert decyzji czy realizowany będzie jedynie zakres podstawowy zamówienia czy zakres podstawowy i „Opcja dodatkowa” rozszerzająca zakres podstawowy. Wybór Zamawiającego będzie podyktowany stosunkiem cen przedstawionych w ofertach do środków jakie Zamawiający Zamierza przeznaczyć na realizację zadania.
Zamawiający określa, poniżej zakres rzeczowy „opcji dodatkowej”. Zamawiający skorzysta z prawa opcji jeżeli pozwolą mu na to posiadane środki finansowe.
W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
Przedmiotem opcji jest:
OPCJA DODATKOWA
Element 3:
przebudowa i rewitalizacja obiektów zewnętrznych
- rozbudowa placu zabaw o nowe zabawki
- wykonanie ogrodu dla dzieci przedszkolnych
- przebudowa/przełożenie lub wymiana nawierzchni placu przed budynkiem głównym w celu likwidacji nierówności

Lokalizacja inwestycji
- Dz. nr 533 obr. Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd

Do poszczególnych elementów należy wykonanie:

AD3. element 3

a) rozbudowa placu zabaw
- dodatkowe wyposażenie placu zabaw w nowe zabawki

b) wykonanie ogrodu dla dzieci przedszkolnych
- likwidacja podłoża z mączki ceglanej
- zgodnie z dokumentacją techniczną
Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa sporządzona przez GREENEA Iwona Michalewicz-Schilling

c) przebudowa/przełożenie lub wymiana nawierzchni placu przed budynkiem głównym w celu likwidacji nierówności
- demontaż istniejącego pokrycia z kostki betonowej
- demontaże krawężników i obrzeży
- uzupełnienia podbudowy i wyrównanie podkładów
- regulacja studzienek i zaworów
- nowa nawierzchnia i krawężniki, obrzeża.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa , specyfikacje, rysunki techniczne oraz pomocnicze przedmiary.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5746268,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7437048,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5746268,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Niebieskie Migdały Bartłomiej Kraweć

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 744-164-67-52

7.3.3) Ulica: Kościuszki 14/1a

7.3.4) Miejscowość: Iława

7.3.5) Kod pocztowy: 14-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5746268,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.