eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gietrzwałd › Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gietrzwałd

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olsztyńska 2

1.5.2.) Miejscowość: Gietrzwałd

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-036

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gietrzwald.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gietrzwald.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46bbbc80-a3b5-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080504

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028263/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa z rozbuodwą budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-gietrzwald.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-gietrzwald.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określono w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gietrzwałd, adres:
ul. Olsztyńska 2 11-036 Gietrzwałd, tel /89/ 524 19 00, fax: /89/ 650 03 24, adres e-mail: gmina@gietrzwald.pl,
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gietrzwałd jest jest Maciej Żołnowski, inspektor@cbi24.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.5.2023, Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy Pzp
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4460935,77 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
OPCJA PODSTAWOWA
Inwestycja:
Element 1:
- przebudowa ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Szkolnej 8 wraz
z dachem w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni, jaką daje poddasze szkoły na sale lekcyjne.
- umożliwienie komunikacji pomiędzy kondygnacjami i bryłami budynku poprzez zadaszenie tarasu.
- likwidacja barier architektonicznych szkoły poprzez budowę windy.
- w ramach termomodernizacji wymiana stolarki okienno-drzwiowej (w tym witryn stalowych wejścia głównego) na stolarkę aluminiową spełniającą wymogi normy cieplnej.
- przebudowa na wszystkich kondygnacjach budynku związana z ulokowaniem strefy przeciwpożarowej oraz przebudowa części pomieszczeń w związku z nowym układem sal
- rewitalizacja elewacji budynku i łącznika
- roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne oraz teletechnika

Element 2:
- rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział.

Element 3:
przebudowa i rewitalizacja obiektów zewnętrznych:
- przeniesienie i ogrodzenie placu zabaw
- wykonanie toru „Pumptrack”

Lokalizacja inwestycji
- Dz. nr 533 obr. Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd

Do poszczególnych elementów należy wykonanie:
AD1. element 1
a) przebudowa ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Szkolnej 8 wraz
z dachem w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni, jaką daje poddasze szkoły na sale lekcyjne.
- demontaż istniejącego dachu wraz z pokryciem i konstrukcją
- roboty rozbiórkowe i demontaże instalacji wewnętrznych, ścianek i pokrycia posadzki ostatniej kondygnacji
- wykonanie rozbudowy ostatniej kondygnacji wraz z konstrukcja dachową , pokryciem i wykończeniem wewnętrznym i zewnętrznym
- nowe instalacje elektryczne i sanitarne na ostatniej kondygnacji
- odbudowa instalacji teletechnicznej (internetowej) w minimalnym zakresie, tj. w każdej z sal i pomieszczeniu biurowym musi być zlokalizowany minimum jedno gniazdo internetowe z gniazdem sieci zasilającej
Ponadto wszystkie zlokalizowane w pomieszczeniach skrzynki zbiorcze i urządzenia należy odbudować lub przenieść w najbliższe miejsce.

b) umożliwienie komunikacji pomiędzy kondygnacjami i bryłami budynku poprzez zadaszenie tarasu.
- roboty rozbiórkowe na tarasie i części budynku łącznika miedzy bryłami
- zabudowa tarasu wraz z pokryciem dachowym
- roboty wykończeniowe

c) likwidacja barier architektonicznych szkoły poprzez budowę windy.
- roboty rozbiórkowe w konstrukcyjne przy dobudowie szybu windowego
- montaż windy w szybie
- roboty wykończeniowe dobudowy
- instalacje wewnętrzne

d) w ramach termomodernizacji wymiana stolarki okienno-drzwiowej (w tym witryn stalowych wejścia głównego) na stolarkę spełniającą wymogi normy cieplnej.
- demontaże istniejącej stolarki okienno-drzwiowej i ślusarki (materiał do dyspozycji Inwestora)
- montaże nowej stolarki i ślusarki
- wymiany parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- obróbki i wykończenia ościeży a w przypadku uszkodzeń, remonty ścian przyległych
UWAGA: Inwestor zrezygnował z części okien do wymiany. Rysunki pomocnicze w załączeniu w celu określenia zakresu robót.

e) przebudowa na wszystkich kondygnacjach budynku związana z ulokowaniem strefy przeciwpożarowej oraz przebudowa części pomieszczeń w związku z nowym układem sal
- demontaże i rozbiórki w pomieszczeniach przebudowywanych
- nowy układ ścian wraz z wykończeniem sal i pomieszczeń
- przebudowy instalacji wewnętrznych w celu dostosowania do nowego układu

f) rewitalizacja elewacji budynku i łącznika
- umycie i wzmocnienie istniejącej elewacji budynku
- docieplenie wg projektu technicznego (wyłączone z postepowania)
- wykonanie nowej elewacji budynku w nowej kolorystyce (Inwestor wymaga oprócz wykonania elewacji w pełnym zakresie w częściach gdzie będzie to wymagane, tj. rozbudowy, dobudowy i przeróbki w elewacji, wyłącznie na oczyszczeniu, wzmocnieniu, dezynfekcji i przemalowaniu istniejącej wyprawy elewacyjnej z dodatkami przeciw mchom i grzybom)

g) roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne oraz teletechnika
- instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne zgodnie z PT
- instalacja hydrantowa
UWAGA: Inwestor zamienia wykonanie instalacji hydrantowej z rur ze stali nierdzewnej na stal ocynkowaną
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacje elektryczne wewnętrzne
- instalacja piorunochronna
- odbudowa instalacji teletechnicznej (internetowej) w minimalnym zakresie, tj. w każdej z sal i pomieszczeniu biurowym musi być zlokalizowany minimum jedno gniazdo internetowe z gniazdem sieci zasilającej
Ponadto wszystkie zlokalizowane w pomieszczeniach skrzynki zbiorcze i urządzenia należy odbudować lub przenieść w najbliższe miejsce

AD2. element 2
a) rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział.
- zgodnie z dokumentacją techniczną i zamienną
Temat:
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIETRZWAŁDZIE O ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Adres: dz. nr 533, Gietrzwałd, gm. Gietrzwałd
Przedmiotem wykonania jest rozbudowa istniejącego przedszkola o dodatkowy oddział przedszkolny przy budynku Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie.

Szczegółowy zakres wykonania przedstawia dokumentacja techniczna sporządzona przez
Archerezja Zwolińska+Projektanci Magdalena Zwolińska, ul. Zielona Dolina 28, 11-036 Gronity

W zakres wykonania wchodzi:
Roboty budowlane:
- konstrukcyjne
- architektoniczne
(wg w/w dokumentacji projektowej)
Roboty instalacyjne:
- Instalacja ogrzewania i wentylacji mechanicznej wykonać na podstawie rysunków zamiennych
Należy przystosować lub wykonać alternatywnie wentylację w formie grawitacyjnej z zastosowaniem nawiewników higroskopijnych w stolarce i wentylatorami niskoszumowymi w przewodach grawitacyjnych wyprowadzonych w połaci dachowej.
- Instalacja elektryczna
- Instalacja wodno – kanalizacyjna
- Instalacja centralnego ogrzewania
- Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjne oraz domofonowa
Zagospodarowanie terenu:
- przebudowy sieci i przyłączy
- nawierzchnie komunikacji
- ściany oporowe
Powyższe roboty wykonać wg w/w dokumentacji projektowej
Zamawiający powołał już kierownika rozbudowy przedszkola, wymagana będzie zmiana.

AD3. element 3
a) przeniesienie placu zabaw
- demontaż ostrożny istniejącego placu zabaw i zamontowanie w nowej lokalizacji na tej samej działce
- przygotowanie podłoża placu
- ogrodzenie terenu

b) wykonanie toru „Pumptrack”
Temat: PUMPTRACK w Gietrzwałdzie
Adres: dz. nr 533, Gietrzwałd, gm. Gietrzwałd
Przedmiotem wykonania jest tor „Pumptrack” w Gietrzwałdzie.
Szczegółowy zakres wykonania przedstawia dokumentacja techniczna sporządzona przez
Archerezja Zwolińska+Projektanci Magdalena Zwolińska,ul. Zielona Dolina 28, 11-036 Gronity

W zakres wykonania wchodzi:
Roboty budowlane:
- nawierzchnia z masy asfaltowej (nawierzchnia maksymalnie gładka), warstwa gr min 5 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej ażurowej
- ławka do odpoczynku
- kosz na śmieci
- tablica informacyjna
- stojaki na rowery
(wg w/w dokumentacji projektowej)

Poza zakresem wykonania:
Roboty instalacyjne: oświetlenie terenu istniejące
Wycinka drzew
Roboty ziemne-Zamawiający wykona nasypy we własnym zakresie

Powyższe roboty należy wykonać wg w/w dokumentacji projektowej

Prawo opcji
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na podjęciu przez Zamawiającego po otwarciu ofert decyzji czy realizowany będzie jedynie zakres podstawowy zamówienia czy zakres podstawowy i „Opcja dodatkowa” rozszerzająca zakres podstawowy. Wybór Zamawiającego będzie podyktowany stosunkiem cen przedstawionych w ofertach do środków jakie Zamawiający Zamierza przeznaczyć na realizację zadania.
Zamawiający określa, poniżej zakres rzeczowy „opcji dodatkowej”. Zamawiający skorzysta z prawa opcji jeżeli pozwolą mu na to posiadane środki finansowe.
W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
Przedmiotem opcji jest:
OPCJA DODATKOWA
Element 3:
przebudowa i rewitalizacja obiektów zewnętrznych
- rozbudowa placu zabaw o nowe zabawki
- wykonanie ogrodu dla dzieci przedszkolnych
- przebudowa/przełożenie lub wymiana nawierzchni placu przed budynkiem głównym w celu likwidacji nierówności

Lokalizacja inwestycji
- Dz. nr 533 obr. Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd

Do poszczególnych elementów należy wykonanie:

AD3. element 3

a) rozbudowa placu zabaw
- dodatkowe wyposażenie placu zabaw w nowe zabawki

b) wykonanie ogrodu dla dzieci przedszkolnych
- likwidacja podłoża z mączki ceglanej
- zgodnie z dokumentacją techniczną
Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa sporządzona przez GREENEA Iwona Michalewicz-Schilling

c) przebudowa/przełożenie lub wymiana nawierzchni placu przed budynkiem głównym w celu likwidacji nierówności
- demontaż istniejącego pokrycia z kostki betonowej
- demontaże krawężników i obrzeży
- uzupełnienia podbudowy i wyrównanie podkładów
- regulacja studzienek i zaworów
- nowa nawierzchnia i krawężniki, obrzeża.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa , specyfikacje, rysunki techniczne oraz pomocnicze przedmiary.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja prawa opcji polegać będzie na podjęciu przez Zamawiającego po otwarciu ofert decyzji czy realizowany będzie jedynie zakres podstawowy zamówienia czy zakres podstawowy i „Opcja dodatkowa” rozszerzająca zakres podstawowy. Wybór Zamawiającego będzie podyktowany stosunkiem cen przedstawionych w ofertach do środków jakie Zamawiający Zamierza przeznaczyć na realizację zadania.
Zamawiający określa, poniżej zakres rzeczowy „opcji dodatkowej”. Zamawiający skorzysta z prawa opcji jeżeli pozwolą mu na to posiadane środki finansowe. Maksymalna wartość opcji i wartość zamówienia podstawowego łącznie nie mogą przekroczyć środków jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.
W razie nieudzielenia zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.
Przedmiotem opcji jest:
OPCJA DODATKOWA
Element 3:
przebudowa i rewitalizacja obiektów zewnętrznych
- rozbudowa placu zabaw o nowe zabawki
- wykonanie ogrodu dla dzieci przedszkolnych
- przebudowa/przełożenie lub wymiana nawierzchni placu przed budynkiem głównym w celu likwidacji nierówności

Lokalizacja inwestycji
- Dz. nr 533 obr. Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd

Do poszczególnych elementów należy wykonanie:

AD3. element 3

a) rozbudowa placu zabaw
- dodatkowe wyposażenie placu zabaw w nowe zabawki

b) wykonanie ogrodu dla dzieci przedszkolnych
- likwidacja podłoża z mączki ceglanej
- zgodnie z dokumentacją techniczną
Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa sporządzona przez GREENEA Iwona Michalewicz-Schilling

c) przebudowa/przełożenie lub wymiana nawierzchni placu przed budynkiem głównym w celu likwidacji nierówności
- demontaż istniejącego pokrycia z kostki betonowej
- demontaże krawężników i obrzeży
- uzupełnienia podbudowy i wyrównanie podkładów
- regulacja studzienek i zaworów
- nowa nawierzchnia i krawężniki, obrzeża.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona w oparciu o kryteria:
1. Cena
2. Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną budowę/przebudowę obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej trzech milionów złotych (wartość jednej roboty), Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ oraz dokumentu określonego w rozdziale VI.A
3. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego.
4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – z wykazu powinno wynikać, iż Wykonawca spełnia warunki określone w rozdziale – propozycję wzoru wykazu robót, Zamawiający zamieścił jako załącznik do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty;
2. Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.
3. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Ustala się wadium w wysokości 20.000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
2. Szczegóły określono w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określono w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Zmiana umowy:
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
– minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie, sporządzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;
– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys;
– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie
5 % w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie;
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:
a) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji;
3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy;
c) wystąpienia niezależnych od stron okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do realizowanego przedmiotu umowy,
d) terminu realizacji przedmiotu umowy w wypadku wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zamawiającego https://gmina-gietrzwald.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy ewentualnych zmian umowy:
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.
3. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót.
5. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy.
6. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
II. Odstąpienie od umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 iart.455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej wart.258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust.1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.