eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łodygowice › Świadczenie usług psychologicznych w ramach Centrum dla Rodzin w Gminie ŁodygowiceOgłoszenie z dnia 2023-04-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług psychologicznych w ramach Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁODYGOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182657

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 75

1.5.2.) Miejscowość: Łodygowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-325

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48338630500

1.5.8.) Numer faksu: +48338630501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@lodygowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodygowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7f5f2a2-c97a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług psychologicznych w ramach Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7f5f2a2-c97a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00187066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027475/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług psychologicznych i terapeutycznych w ramach projektu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148967

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIP.271.04.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 178128 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych i terapeutycznych w ramach Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice. Usługa będzie świadczona w Centrum dla Rodzin, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice (siedziba GOPS) od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiających (za wyjątkiem pikników, które zostaną zorganizowane w weekendy lub dni wolne od pracy). Zamawiający zapewnia pomieszczenia wyposażone w biurko, krzesła, drukarkę, telefon. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt materiały dydaktyczne niezbędne do świadczenia usługi, w tym koszty dojazdów do Centrum. Rekrutację uczestników do projektu przeprowadza Zamawiający na podstawie Narzędzia Oceny Ryzyka Relacyjnego. Wykonawca przy realizacji usług odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Zamówienie podzielone jest na 2 części.
Część I
Usługi psychologa - praca z dziećmi (maksymalnie 576 godzin) zakres udzielanych porad: wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów dziecka, zdiagnozowanie lęków dziecka, stosowanie technik, które skutecznie mają opanować gniew dziecka, a nawet rodzica, określenie stopnia i prawidłowości rozwoju dziecka, ustalenie, jak pomóc dziecku, które nie potrafi komunikować się z rówieśnikami, wsparcie umiejętności koncentracji ucznia, poprawianie relacji rodzic-dziecko, udział w prowadzonych zajęciach dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz podczas pikników zorganizowanych w ramach projektu, prowadzenie konsultacji zarówno indywidualnych (praca z dzieckiem), jak i grupowych (zajęcia z rodzicami), dokumentowanie, monitorowanie i ocena przebiegu procesu na podstawie Narzędzia Oceny Ryzyka Relacyjnego przekazanego przez Grupę ds. wdrażania modelu, ścisła współpraca z Koordynatorem Projektu, Koordynatorem Implemencji Projektu oraz Grupą ds. wdrażania modelu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.5.5.) Wartość części: 89856 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych i terapeutycznych w ramach Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice. Usługa będzie świadczona w Centrum dla Rodzin, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice (siedziba GOPS) od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiających (za wyjątkiem pikników, które zostaną zorganizowane w weekendy lub dni wolne od pracy). Zamawiający zapewnia pomieszczenia wyposażone w biurko, krzesła, drukarkę, telefon. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt materiały dydaktyczne niezbędne do świadczenia usługi, w tym koszty dojazdów do Centrum. Rekrutację uczestników do projektu przeprowadza Zamawiający na podstawie Narzędzia Oceny Ryzyka Relacyjnego. Wykonawca przy realizacji usług odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Zamówienie podzielone jest na 2 części.
Część II
Usługi psychologa - praca z dorosłymi (maksymalnie 576 godzin) zakres udzielanych porad: pomoc w kryzysie życiowym, zawodowym oraz rozwojowym, problemy egzystencjalne, poszukiwanie sensu życia, niska samoocena, brak akceptacji siebie, eliminowanie ograniczających przekonań, problemy wychowawcze, trudności w życiu osobistym i zawodowym, trudności związane z emocjami, radzenie sobie ze złością, kryzys w związku, zaburzenia w relacjach międzyludzkich, brak asertywności i stawiania granic, wsparcie w przechodzeniu przez zmianę oraz adaptacja do zmian, zaburzenia lękowe,
depresja, trauma, bezsenność, samotność, zaburzenia psychosomatyczne, pielęgnacja zdrowia psychicznego, psychoedukacja i wsparcie psychologiczne, pomoc w przypadkach alkoholizmu i innych nałogów, prowadzenie konsultacji indywidualnych, grupowych, rodzinnych, dokumentowanie, monitorowanie i ocena przebiegu procesu na podstawie Narzędzia Oceny Ryzyka Relacyjnego przekazanego przez Grupę ds. wdrażania modelu, czynny udział podczas pikników zorganizowanych w ramach projektu, ścisła współpraca z Koordynatorem Projektu, Koordynatorem Implemencji Projektu
oraz Grupą ds. wdrażania modelu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.5.5.) Wartość części: 88272 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67392 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 103104 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67392 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BPR Consulting Paulina Rydz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101781500

7.3.3) Ulica: Radwańska 27/2u

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-540

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67392 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-20

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67392 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 106650 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67392 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BPR Consulting Paulina Rydz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101781500

7.3.3) Ulica: Radwańska 27/2u

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-540

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67392 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.