eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łodygowice › Świadczenie usług psychologicznych w ramach Centrum dla Rodzin w Gminie ŁodygowiceOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług psychologicznych w ramach Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁODYGOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182657

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 75

1.5.2.) Miejscowość: Łodygowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-325

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48338630500

1.5.8.) Numer faksu: +48338630501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@lodygowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodygowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług psychologicznych w ramach Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7f5f2a2-c97a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027475/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług psychologicznych i terapeutycznych w ramach projektu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7f5f2a2-c97a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 2) W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 3) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia5 wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 8) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@lodygowice.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Łodygowice z siedzibą: ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice, gmina@lodygowice.pl, tel. 33 863 05 00;b) w Urzędzie Gminy Łodygowice został powołany inspektor ochrony danych osobowych, kontakt: iod@infosystem-projekt.pl, tel. 33 863 05 00;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RIP.271.04.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 i 74-76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ;h) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pana) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia
Pani/Pana danych osobowych;(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIP.271.04.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych i terapeutycznych w ramach Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice. Usługa będzie świadczona w Centrum dla Rodzin, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice (siedziba GOPS) od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiających (za wyjątkiem pikników, które zostaną zorganizowane w weekendy lub dni wolne od pracy). Zamawiający zapewnia pomieszczenia wyposażone w biurko, krzesła, drukarkę, telefon. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt materiały dydaktyczne niezbędne do świadczenia usługi, w tym koszty dojazdów do Centrum. Rekrutację uczestników do projektu przeprowadza Zamawiający na podstawie Narzędzia Oceny Ryzyka Relacyjnego. Wykonawca przy realizacji usług odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Zamówienie podzielone jest na 2 części.
Część I
Usługi psychologa - praca z dziećmi (maksymalnie 576 godzin) zakres udzielanych porad: wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów dziecka, zdiagnozowanie lęków dziecka, stosowanie technik, które skutecznie mają opanować gniew dziecka, a nawet rodzica, określenie stopnia i prawidłowości rozwoju dziecka, ustalenie, jak pomóc dziecku, które nie potrafi komunikować się z rówieśnikami, wsparcie umiejętności koncentracji ucznia, poprawianie relacji rodzic-dziecko, udział w prowadzonych zajęciach dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz podczas pikników zorganizowanych w ramach projektu, prowadzenie konsultacji zarówno indywidualnych (praca z dzieckiem), jak i grupowych (zajęcia z rodzicami), dokumentowanie, monitorowanie i ocena przebiegu procesu na podstawie Narzędzia Oceny Ryzyka Relacyjnego przekazanego przez Grupę ds. wdrażania modelu, ścisła współpraca z Koordynatorem Projektu, Koordynatorem Implemencji Projektu oraz Grupą ds. wdrażania modelu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: cena – 60% (waga) oraz doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia– 40% (waga).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych i terapeutycznych w ramach Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice. Usługa będzie świadczona w Centrum dla Rodzin, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice (siedziba GOPS) od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiających (za wyjątkiem pikników, które zostaną zorganizowane w weekendy lub dni wolne od pracy). Zamawiający zapewnia pomieszczenia wyposażone w biurko, krzesła, drukarkę, telefon. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt materiały dydaktyczne niezbędne do świadczenia usługi, w tym koszty dojazdów do Centrum. Rekrutację uczestników do projektu przeprowadza Zamawiający na podstawie Narzędzia Oceny Ryzyka Relacyjnego. Wykonawca przy realizacji usług odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Zamówienie podzielone jest na 2 części.
Część II
Usługi psychologa - praca z dorosłymi (maksymalnie 576 godzin) zakres udzielanych porad: pomoc w kryzysie życiowym, zawodowym oraz rozwojowym, problemy egzystencjalne, poszukiwanie sensu życia, niska samoocena, brak akceptacji siebie, eliminowanie ograniczających przekonań, problemy wychowawcze, trudności w życiu osobistym i zawodowym, trudności związane z emocjami, radzenie sobie ze złością, kryzys w związku, zaburzenia w relacjach międzyludzkich, brak asertywności i stawiania granic, wsparcie w przechodzeniu przez zmianę oraz adaptacja do zmian, zaburzenia lękowe,
depresja, trauma, bezsenność, samotność, zaburzenia psychosomatyczne, pielęgnacja zdrowia psychicznego, psychoedukacja i wsparcie psychologiczne, pomoc w przypadkach alkoholizmu i innych nałogów, prowadzenie konsultacji indywidualnych, grupowych, rodzinnych, dokumentowanie, monitorowanie i ocena przebiegu procesu na podstawie Narzędzia Oceny Ryzyka Relacyjnego przekazanego przez Grupę ds. wdrażania modelu, czynny udział podczas pikników zorganizowanych w ramach projektu, ścisła współpraca z Koordynatorem Projektu, Koordynatorem Implemencji Projektu
oraz Grupą ds. wdrażania modelu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: cena – 60% (waga) oraz doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia– 40% (waga).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, wyrażone jako minimalne poziomy zdolności, dotyczące:
1.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
1.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
1.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
1.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga, aby osoby, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się następującymi kwalifikacjami zawodowymi:
Dla części I
psycholog do pracy z dziećmi – 1 osoba - ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia, co najmniej 2- letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie.
Dla części II
psycholog do pracy z dorosłymi – 1 osoba - ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia, co najmniej 2- letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie.
W związku z planowaną realizacją zamówienia dla obu części zamówienia równolegle w tych samych dniach i godzinach Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji przez jedną osobę. Wykonawca może złożyć ofertę na obie części zamówienia z zastrzeżeniem, iż nie może wskazać tej samej osoby do realizacji zamówienia w więcej niż jednej części.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część i dla każdej części wskaże tę samą osobę do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie ofertę dla części o niższym numerze. Pozostałe oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone (np. Wykonawca składa ofertę dla części I i II wskazując dla obu części tę samą osobę, wówczas Zamawiający rozpatruje wyłącznie ofertę w części I zamówienia).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
d) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ V.1.2.4 (dla części dla której składana jest oferta) a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
f) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
g) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
h) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
i) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt V.1.2.4 dla danej części zamówienia – Załącznik Nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert – zgodnie z Zał. nr 2 i 3 do SWZ w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufania lub podpisem osobistym. 2) Upoważnienie lub pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). Pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. 4) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt. V.5-6 SWZ (jeżeli dotyczy); 5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie to należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o których mowa w 454 ust. 2 ustawy Pzp, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy w zakresie:
1) zmian w zakresie osoby świadczącej usługę, o której mowa w §1;
2) zmiany podwykonawcy;
3) powierzenia/rezygnacji przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawcy/ów i/lub zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom;
4) zwiększenia lub zmniejszenia zakresu obowiązków Wykonawcy, przy czym zmniejszenie zakresu obowiązków nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia Wykonawcy;
5) zmiany sposobu realizacji umowy;
6) zmiany warunków płatności;
7) sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;
8) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
9) zmiany terminu wykonania umowy;
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby świadczącej usługę, o której mowa w §1 ust.8, w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowa osoba spełnia wymagania określone dla Wykonawcy w SWZ i posiada doświadczenie nie krótsze niż osoba o której mowa w §1 ust.8.
4. Zmiany mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:
1) zmiana zasad finansowania zadania wynikająca ze zmian w planie finansowym bądź budżecie Zamawiającego lub też uzgodnienia z instytucją finansującą zadanie, 2) zaistnienie konieczności wykonania usług dodatkowych bądź zaniechania wykonania części przedmiotu zamówienia 3) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 4) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 5) w przypadku konieczności zastąpienia osoby, która została wskazana do realizacji przedmiotu umowy – z powodu wystąpienia okoliczności losowych, w szczególności śmierci, choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby. W takiej sytuacji Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże w zamian osobę o wymaganych kwalifikacjach; 6) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych działaniem siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższa uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron, które powstały po zawarciu umowy, a których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w szczególności takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki), 7) wystąpienie okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu umowy, 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, d) opis wpływu zmiany na harmonogram prac i termin wykonania umowy. Przewiduje się również waloryzację wynagrodzenia – szczegółowo opisane w załączniku do SWZ Istotne postanowienia przyszłej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać używając w tym celu interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.