eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Świadczenie usług pralniczych na rzecz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.Ogłoszenie z dnia 2023-04-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pralniczych na rzecz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 231139207

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Janusza Korczaka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dcro.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcro.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/742515

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pralniczych na rzecz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c003ad37-c4be-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00183144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141069

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DI-Z.26.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych na rzecz Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Usługa obejmuje pranie następującego materiału: odzieży medycznej i roboczej, poszwy, poszewki, kołdry, poduszki, podkłady materiałowe, odzież bloku operacyjnego, odzież wydawaną dla pacjentów (koszule, pidżamy), koce i inne. Zamawiający na bazie doświadczeń z lat ubiegłych oszacował wielkość prania (ilość kilogramów).
Szacunkowa, średnia ilość prania w jednym (1) miesiącu – 2 800 kg. Szacunkowa ilość prania w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy) – 33 600 kg.
Usługa prania obejmuje następujące czynności po stronie Wykonawcy:
a) odbiór materiału brudnego z magazynów bielizny brudnej Zamawiającego, jego załadunek i transport do pralni (Uwaga: magazyny Zamawiającego zlokalizowane są w dwóch pawilonach oddalonych od siebie o ok. 600 metrów),
b) moczenie, pranie, suszenie, maglowanie lub prasowanie, składanie oraz sortowanie materiału,
c) foliowanie (w pakietach) mundurków personelu medycznego oraz transportowanie ich na wieszakach,
d) pranie i dezynfekcja materacy, poduszek, kołder i innego asortymentu,
e) segregowanie, składanie i pakowanie czystego materiału wg asortymentu,
f) dostarczanie własnym transportem i rozładunek czystego i suchego materiału do dwóch magazynów czystej bielizny w siedzibie Zamawiającego, magazyny Zamawiającego zlokalizowane są w dwóch pawilonach,
g) wydanie Zamawiającemu posegregowanego asortymentowo w rozbiciu na poszczególne oddziały i zapakowanego materiału wraz z opisem asortymentowym,
h) odbiór i zdawanie prania odbywać się będzie na podstawie kwitów zdawczo-odbiorczych obustronnie potwierdzonych i zawierających asortyment, ilość sztuk w asortymencie podanym przez Zamawiającego,
i) wykonywanie drobnych prac krawieckich polegających na naprawianiu uszkodzonego w praniu asortymentu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 205400,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 205400,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 205400,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Praxima Krakpol Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356301355

7.3.3) Ulica: Dworcowa 2

7.3.4) Miejscowość: Trzebinia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-540

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 205400,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.