eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › "Dostawa energii elektrycznej dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu"Ogłoszenie z dnia 2023-04-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa energii elektrycznej dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GRODZISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Daleka 11a

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat-grodziski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-grodziski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiat-grodziski.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa energii elektrycznej dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c0ff935-c4c2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00182464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013556/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa energii elektrycznej do budynków i lokali będących własnością lub w Zarządzie Powiatu Grodziskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142387

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 105433,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pierwsza część postępowania obejmuje poniższe obiekty:
I. Obiekt
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48

1) Grupa taryfowa: C21
2) Prąd trójfazowy
3) Moc umowna: 40,0 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym 125 A i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40.
4) Grupa przyłączeniowa: IV
5) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 400 V.
6) Energia elektryczna dostarczana będzie do:
Rodzaj przyłącza kablowe
7) Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego, co stanowi granicę eksploatacji.
8) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 89 MWh.
9) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezpośredni
10) Budynek posiada kompensacje mocy biernej
11) Nr PPE: PL_ZEWD_1405000305_08, nr licznika: 04144081

II. Obiekt
Lokalizacja: Milanówek ul. Piasta 30

1) Grupa taryfowa: C11
2) Prąd trójfazowy
3) Moc umowna: 20,0 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym 100 A i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40.
4) Grupa przyłączeniowa: IV
5) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 400 V.
6) Energia elektryczna dostarczana będzie do:
Rodzaj przyłącza kablowe
7) Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego, co stanowi granicę eksploatacji.
8) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 40 MWh.
9) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezpośredni
10) Nr PPE: PL_ZEWD_1405000302_02, nr licznika: 42100515
III. Obiekt
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 C m 17 (lokal mieszkalny)

1) Grupa taryfowa: G11
2) Prąd trójfazowy
3) Moc umowna: 4,0 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym 20 A i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40.
4) Grupa przyłączeniowa: IV
5) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 220 V.
6) Energia elektryczna dostarczana będzie do:
Rodzaj przyłącza kablowe
7) Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego, co stanowi granicę eksploatacji.
8) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 0,1 MWh.
9) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezpośredni
10) Nr PPE: PL_ZEWD_1405000316_09, nr licznika: 2918495

Informacje dotyczące I części postępowania:
Zamawiający należy do odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, gdzie cena maksymalna energii elektrycznej, zgodnie z art. 2 pkt 2 lit b ustawy (wyżej wymienionej) wynosi 785zł/MWh (netto). Oferta wykonawcy, który poda stawkę wyższą niż 785 zł/MWh, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Zamawiający informuje, że na dachu obiektu przy ul. Żyrardowskiej 48 planowane jest wybudowanie i podłączenie instalacji fotowoltaicznej do 50kWp najpóźniej w III kwartale 2023 r.
Dostawcą energii dla obiektów objętych I częścią postępowania do dnia 09.04.2023 r. jest firma Respect Energy S.A. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa.
Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.
Zamawiający posiada podpisane umowy na czas nieokreślony na dystrybucję energii elektrycznej do wyżej wymienionych posesji z firmą: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa ul. Marsa 95, kod 04-470 Warszawa.
Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii według cen i stawek sprzedawcy energii. Podane wartości zużycia energii są orientacyjne i służą jedynie do porównania cen złożonych ofert. Rzeczywiste wartości mogą być inne. Na każdy z obiektów wystawiona będzie niezależna faktura bądź osobne rozliczenie dla każdego z budynków na jednej fakturze.
Dane do wystawienia faktury:

NABYWCA:
Powiat Grodziski,
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:529-179-88-95

ODBIORCA:
Starostwo Powiatu Grodziskiego
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.) przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach na adres email: starostwo@powiat-grodziski.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.5.5.) Wartość części: 73373,95 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Druga część postępowania obejmuje następujące obiekty:

I. Obiekt
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 30

1) Grupa taryfowa: C11
2) Prąd trójfazowy
3) Moc umowna: 11,0 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 40 A
i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40.
4) Grupa przyłączeniowa: V
5) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 400 V.
6) Energia elektryczna dostarczana będzie do:
Przyłącze nr 1
(nazwa przyłącza) Linia kablowa Yaky
(napięcie) 0,4 [kV]
7) Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego.
8) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 15,4 MWh
9) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: typ półpośredni
10) Nr PPE: PL_ZEWD_1405000318_03, nr licznika: 00356159


II. Obiekt
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32

1) Grupa taryfowa: C11
2) Prąd trójfazowy
3) Moc umowna: 17,0 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 50 A
i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40.
4) Grupa przyłączeniowa: V
5) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 400 V.
6) Energia elektryczna dostarczana będzie do:
Rodzaj przyłącza kablowe
7) Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego, co stanowi granicę eksploatacji.
8) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 41 MWh.
9) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezpośredni
10) Nr PPE: PL_ZEWD_1405000317_01; numer licznika: 44299839


Informacje dotyczące II części postępowania:
Zamawiający należy do odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, gdzie cena maksymalna energii elektrycznej, zgodnie z art. 2 pkt 2 lit b ustawy (wyżej wymienionej) wynosi 785zł/MWh (netto). Oferta wykonawcy, który poda stawkę wyższą niż 785 zł/MWh, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Dostawcą energii dla obiektów objętych II częścią postępowania do dnia 09.04.2023 r. jest firma Respect Energy S.A. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa.
Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.
Zamawiający posiada podpisane umowy na czas nieokreślony na dystrybucję energii elektrycznej do wyżej wymienionych posesji z firmą: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa ul. Marsa 95, kod 04-470 Warszawa.
Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii według cen i stawek sprzedawcy energii. Na każdy z obiektów wystawiona będzie niezależna faktura bądź osobne rozliczenie dla każdego z budynków na jednej fakturze. Podane wartości zużycia energii są orientacyjne i służą jedynie do porównania cen złożonych ofert. Rzeczywiste wartości mogą być inne.
Dane do wystawienia faktury:

NABYWCA:
Powiat Grodziski,
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:529-179-88-95

ODBIORCA:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.) przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach na adres email: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.5.5.) Wartość części: 32059,40 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

NIE ZŁOŻONO ŻADNEJ OFERTY

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

NIE ZOSTAŁA ZŁOŻONA ŻADNA OFERTA

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.