eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › "Dostawa energii elektrycznej dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu"Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa energii elektrycznej dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GRODZISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Daleka 11a

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat-grodziski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-grodziski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa energii elektrycznej dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c0ff935-c4c2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013556/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa energii elektrycznej do budynków i lokali będących własnością lub w Zarządzie Powiatu Grodziskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-grodziski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-grodziski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ. 1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o
których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) - dalej jako „rozporządzenie”.
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej
„zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1
rozporządzenia).
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (§ 2 ust. 2
rozporządzenia).
4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporządzenia).
5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w
przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 Pzp (§ 5 rozporządzenia). cd w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679”.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: email:
iod@powiat-grodziski.pl, telefon: ( 22) 724-05-01 wew. 200,
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania „Dostawa energii elektrycznej dla nieruchomości
stanowiących własność Powiatu" - oznaczenie sprawy ZP.272.1.6.2023,
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych sobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
Ogłoszenie nr z dnia prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pierwsza część postępowania obejmuje poniższe obiekty:
I. Obiekt
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48

1) Grupa taryfowa: C21
2) Prąd trójfazowy
3) Moc umowna: 40,0 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym 125 A i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40.
4) Grupa przyłączeniowa: IV
5) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 400 V.
6) Energia elektryczna dostarczana będzie do:
Rodzaj przyłącza kablowe
7) Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego, co stanowi granicę eksploatacji.
8) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 89 MWh.
9) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezpośredni
10) Budynek posiada kompensacje mocy biernej
11) Nr PPE: PL_ZEWD_1405000305_08, nr licznika: 04144081

II. Obiekt
Lokalizacja: Milanówek ul. Piasta 30

1) Grupa taryfowa: C11
2) Prąd trójfazowy
3) Moc umowna: 20,0 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym 100 A i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40.
4) Grupa przyłączeniowa: IV
5) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 400 V.
6) Energia elektryczna dostarczana będzie do:
Rodzaj przyłącza kablowe
7) Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego, co stanowi granicę eksploatacji.
8) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 40 MWh.
9) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezpośredni
10) Nr PPE: PL_ZEWD_1405000302_02, nr licznika: 42100515
III. Obiekt
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 C m 17 (lokal mieszkalny)

1) Grupa taryfowa: G11
2) Prąd trójfazowy
3) Moc umowna: 4,0 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym 20 A i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40.
4) Grupa przyłączeniowa: IV
5) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 220 V.
6) Energia elektryczna dostarczana będzie do:
Rodzaj przyłącza kablowe
7) Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego, co stanowi granicę eksploatacji.
8) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 0,1 MWh.
9) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezpośredni
10) Nr PPE: PL_ZEWD_1405000316_09, nr licznika: 2918495

Informacje dotyczące I części postępowania:
Zamawiający należy do odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, gdzie cena maksymalna energii elektrycznej, zgodnie z art. 2 pkt 2 lit b ustawy (wyżej wymienionej) wynosi 785zł/MWh (netto). Oferta wykonawcy, który poda stawkę wyższą niż 785 zł/MWh, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Zamawiający informuje, że na dachu obiektu przy ul. Żyrardowskiej 48 planowane jest wybudowanie i podłączenie instalacji fotowoltaicznej do 50kWp najpóźniej w III kwartale 2023 r.
Dostawcą energii dla obiektów objętych I częścią postępowania do dnia 09.04.2023 r. jest firma Respect Energy S.A. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa.
Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.
Zamawiający posiada podpisane umowy na czas nieokreślony na dystrybucję energii elektrycznej do wyżej wymienionych posesji z firmą: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa ul. Marsa 95, kod 04-470 Warszawa.
Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii według cen i stawek sprzedawcy energii. Podane wartości zużycia energii są orientacyjne i służą jedynie do porównania cen złożonych ofert. Rzeczywiste wartości mogą być inne. Na każdy z obiektów wystawiona będzie niezależna faktura bądź osobne rozliczenie dla każdego z budynków na jednej fakturze.
Dane do wystawienia faktury:

NABYWCA:
Powiat Grodziski,
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:529-179-88-95

ODBIORCA:
Starostwo Powiatu Grodziskiego
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.) przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach na adres email: starostwo@powiat-grodziski.pl

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-10 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium: Cena
wykonania zamówienia – 100 %
Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SWZ. Oferta z najniższą
ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty
najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C- liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad- cena oferty badanej
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Uzyskana liczba punktów w ramach
kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5
wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać
wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Druga część postępowania obejmuje następujące obiekty:

I. Obiekt
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 30

1) Grupa taryfowa: C11
2) Prąd trójfazowy
3) Moc umowna: 11,0 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 40 A
i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40.
4) Grupa przyłączeniowa: V
5) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 400 V.
6) Energia elektryczna dostarczana będzie do:
Przyłącze nr 1
(nazwa przyłącza) Linia kablowa Yaky
(napięcie) 0,4 [kV]
7) Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego.
8) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 15,4 MWh
9) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: typ półpośredni
10) Nr PPE: PL_ZEWD_1405000318_03, nr licznika: 00356159


II. Obiekt
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32

1) Grupa taryfowa: C11
2) Prąd trójfazowy
3) Moc umowna: 17,0 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 50 A
i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40.
4) Grupa przyłączeniowa: V
5) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 400 V.
6) Energia elektryczna dostarczana będzie do:
Rodzaj przyłącza kablowe
7) Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego, co stanowi granicę eksploatacji.
8) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 41 MWh.
9) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezpośredni
10) Nr PPE: PL_ZEWD_1405000317_01; numer licznika: 44299839


Informacje dotyczące II części postępowania:
Zamawiający należy do odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, gdzie cena maksymalna energii elektrycznej, zgodnie z art. 2 pkt 2 lit b ustawy (wyżej wymienionej) wynosi 785zł/MWh (netto). Oferta wykonawcy, który poda stawkę wyższą niż 785 zł/MWh, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Dostawcą energii dla obiektów objętych II częścią postępowania do dnia 09.04.2023 r. jest firma Respect Energy S.A. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa.
Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.
Zamawiający posiada podpisane umowy na czas nieokreślony na dystrybucję energii elektrycznej do wyżej wymienionych posesji z firmą: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa ul. Marsa 95, kod 04-470 Warszawa.
Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii według cen i stawek sprzedawcy energii. Na każdy z obiektów wystawiona będzie niezależna faktura bądź osobne rozliczenie dla każdego z budynków na jednej fakturze. Podane wartości zużycia energii są orientacyjne i służą jedynie do porównania cen złożonych ofert. Rzeczywiste wartości mogą być inne.
Dane do wystawienia faktury:

NABYWCA:
Powiat Grodziski,
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP:529-179-88-95

ODBIORCA:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.) przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach na adres email: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 - Elektryczność

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-10 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium: Cena
wykonania zamówienia – 100 %
Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SWZ. Oferta z najniższą
ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty
najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C- liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad- cena oferty badanej
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Uzyskana liczba punktów w ramach
kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5
wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać
wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2a i 2b do SWZ oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
zgodnie z Załącznikiem nr 3a i 3b do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)
oświadczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej
zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego tj.:
1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 6a i 6b do SWZ; W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00117639/01 z dnia 2023-03-02
2023-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego tj.:
1) kopia aktualnej (ważnej) koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki lub w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze na którym znajduje się miejsce dostaw
energii elektrycznej – oświadczenie o zawarciu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
7. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) powyżej , liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem
oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom,
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów.
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których
mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże,
że posiada aktualną (ważną) koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
lub w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze na którym znajduje się miejsce dostaw energii elektrycznej
– oświadczenie o zawarciu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla I części postępowania warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) minimum jedna
dostawa energii elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 90.000,00 zł brutto. W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze
dostawy, Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została
wykonana. Wartość będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia warunku,
Dla II części postępowania warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) minimum jedna
dostawa energii elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 45.000,00 zł brutto. W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze
dostawy, Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została
wykonana. Wartość będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia warunku.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, w przypadku
wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego działa osoba, której
umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, takich jak odpis lub informacje z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, zamawiający
może żądać pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawców.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wprowadza się zasady dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy
Pzp:
1) zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o miesięczny „Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych”
publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług
określający zmianę ceny towarów i usług w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, podanego dla
pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 6 m-cy od daty zawarcia Umowy;
2) wartość publikowanego wskaźnika przekraczająca 15,00% uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia,
przy czym początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada po upływie 6 m-cy od daty zawarcia Umowy;
3) zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która przysługuje Wykonawcy za wykonanie tej
części Przedmiotu umowy, której realizacja przypadła po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o
zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 10%.
2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-grodziski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-28 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.