eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › "Świadczenie kompleksowej usługi technicznej podczas oficjalnego otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru w dniu 17 września 2021 w Białymstoku."Ogłoszenie z dnia 2021-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie kompleksowej usługi technicznej podczas oficjalnego otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru w dniu 17 września 2021 w Białymstoku.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Białystok

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonimska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpm@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.miastobialystok.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie kompleksowej usługi technicznej podczas oficjalnego otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru w dniu 17 września 2021 w Białymstoku.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06ac7141-e63d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000363/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.58 Świadczenie kompleksowej usługi technicznej podczas oficjalnego otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru w dniu 17 września 2021 w Białymstoku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00121596/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPM-IX.271.10.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 173000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi technicznej podczas oficjalnego otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru w dniu 17 września 2021 r., o godz. 12:00 przy
ul. Węglowej 1 w Białymstoku, która obejmuje między innymi:
1) dostarczenie, montaż, demontaż sceny o wymiarach 12x10m wraz z podestem oraz reżyserki;
2) zapewnienie, dostarczenia i zawieszenie 4 szt. flag państwowych w sposób estetyczny
i stabilny wzdłuż słupów konstrukcji głównej sceny;
3) zapewnienie nagłośnienia, oświetlenia oraz streaming’u uroczystości;
4) dostarczenie, montaż, obsługa oraz demontaż 3 ekranów LED;
5) dostarczenie, rozstawienie oraz zebranie miedzy innymi: barierek metalowych ochronnych lekkich, agregatu prądotwórczego, kordonów hotelowych, krzeseł drewnianych lakierowanych, stojaków na drzewce sztandarów, dozowników do dezynfekcji rąk, mównicy z plexi, mobilnego masztu flagowego;
6) zapewnienie i obsługę filmowania z powietrza uroczystości za pomocą drona z kamerą
w rozdzielczości HD, umożliwiającego przesłanie sygnału wideo w sposób bezprzewodowy w czasie rzeczywistym oraz uzyskanie pozwoleń;
7) zapewnienie doświadczonej i profesjonalnej obsługi technicznej: realizatora dźwięku, inżyniera systemu, techników estradowych, kamerzystów oraz pozostałej obsługi technicznej uroczystości;
8) uporządkowanie terenu bezpośrednio po zakończonej uroczystości;
9) dostarczenie po uroczystości w przeciągu 24 godzin zapisu ze wszystkich 4 kamer oraz nagrania z drona, całego przebiegu uroczystości (tzw. surówki) oraz filmu ok 3 min.
z przebiegu uroczystości nagranego przy współpracy z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony rozdziale III SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

92370000-5 - Usługi techników dźwięku

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 196795,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 196795,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 196795,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Muzyczna UNION Katarzyna Bogdańska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9662035114

7.3.3) Ulica: Sybiraków 12/4

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-204

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. Fabryka Mebli Sękowski, Bogdan Sękowski, ul. Łąkowa 218,
89-650 Białystok - „Dostarczenie, montaż, demontaż sceny wraz z podestem, reżyserki oraz kompleksowa obsługa”.
2. MPO Sp. z o.o., ul. 42. Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok - Podstawienie 4 sztuk oznaczonych dedykowanych pojemników o pojemności 120 L na zużyte środki ochrony osobistej oraz ich wywozu po zakończonej uroczystości.
3. Horus Energia Sp. z o.o., ul. Drobiarska 43, 05-070 Sulejówek - Zapewnienie zasilania energetycznego pod postacią agregatu prądotwórczego wyciszonego, wraz z obsługą.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196795,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.