eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Spytkowice › "Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy SP w Miejscu".Ogłoszenie z dnia 2021-09-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy SP w Miejscu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Spytkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Spytkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-116

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 33 879 18 20

1.5.8.) Numer faksu: +48 33 879 879 15 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppri@spytkowice.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spytkowice.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ , https://bip.malopolska.pl/ugspytkowice,m,379764,2021.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy SP w Miejscu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21cfa6c6-157b-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00180430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004771/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy SP w Miejscu (branża konstrukcyjno-bud., elektryczna)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym bez negocjacji postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-f91a1259-d9dc-11eb-b885-f28f91688073

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PPRI.271.1.11.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 13483,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw przy SP w
Miejscu” w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania: budowę boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej, budowę placu zabaw o nawierzchni
bezpiecznej oraz budowę: obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej w miejscu
publicznym, ogrodzenia boiska o wysokości 6m, bieżni o nawierzchni poliuretanowej
bezpiecznej wraz z przejściem w skok w dal, słupów oświetleniowych z instalacją elektryczną
zasilającą i rozdzielnią iluminacji zewnętrznej, budowę chodników z kostki betonowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15990,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15990,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15990,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „KOPROBUD” Ryszard Głowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6830008123

7.3.3) Ulica: Radziszowska

7.3.4) Miejscowość: Skawina

7.3.5) Kod pocztowy: 32-050

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15990,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.