eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › ZORGAN. I PRZEPR. WYJ. SZKOL. PRZECIWDZIAŁ. WYPAL. ZAWOD. I DOSKONAL. UMIEJĘTN. OPIEK. DLA 24 OS. SPRAW. PIECZĘ ZAST. W DN 4-8.10.2021 W R PROJ "RODZ JEST NAJWAŻN" FIN ZE ŚR EFS W RAM RPO WZ 2014-20Ogłoszenie z dnia 2021-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZORGAN. I PRZEPR. WYJ. SZKOL. PRZECIWDZIAŁ. WYPAL. ZAWOD. I DOSKONAL. UMIEJĘTN. OPIEK. DLA 24 OS. SPRAW. PIECZĘ ZAST. W DN 4-8.10.2021 W R PROJ „RODZ JEST NAJWAŻN” FIN ZE ŚR EFS W RAM RPO WZ 2014-20

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811799290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Północna 15

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 95 747 23 03

1.5.8.) Numer faksu: + 48 95 747 23 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcprmysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprmysliborz.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZORGAN. I PRZEPR. WYJ. SZKOL. PRZECIWDZIAŁ. WYPAL. ZAWOD. I DOSKONAL. UMIEJĘTN. OPIEK. DLA 24 OS. SPRAW. PIECZĘ ZAST. W DN 4-8.10.2021 W R PROJ „RODZ JEST NAJWAŻN” FIN ZE ŚR EFS W RAM RPO WZ 2014-20

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13ae7288-14d2-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00179163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00046891/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Szkolenia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i doskonalące umiejętności opiekuńcze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rodzina jest najważniejsza 2019 - 2023 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: *.doc, *.docx, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.csv, *.pdf, *.jpg, *.git, *.png, *.tif,.zip, *.rar., *.padex, *.xades

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i
środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Myśliborzu (zwane dalej: Zamawiającym) ul. Północna 15, 74 – 300 Myślibórz tel./faks +48/ 95 7 47 23
03 e- mail: sekretariat@pcprmysliborz.pl. 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych Panią Alicję Małowiecką. Kontakt: ul. Północna 15,74-300 Myślibórz, tel./faks+48/95 747
23 03 wew. 509, e – mail iod@pcprmysliborz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Usługa realizacji
czynności przewidzianych dla psychologa w ramach projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”. Postępowanie umieszczone
w rejestrze, a odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne przepisy ustawy Pzp.
Rozwinięcie w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AO.431.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 135738 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu i doskonalącego umiejętności opiekuńcze dla 24 osób sprawujących pieczę zastępczą i maksymalnie 10 podopiecznych (dzieci) w dniach 04-08 października 2021 r. w ramach projektu „rodzina jest najważniejsza” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.
2. Szkolenie odbędzie się w miejscowości nadmorskiej w województwie zachodniopomorskim wskazanej przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-04 do 2021-10-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą:
- posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności opiekuńczych oraz przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu
- która zrealizowała co najmniej 3 szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności opiekuńczych oraz przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu

Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia będzie liczone od daty najwcześniej przeprowadzonego szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności opiekuńczych oraz przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu.

Uwaga!
W przypadku kiedy Wykonawca wykazuje, że będzie dysponował więcej niż jedną osobą do przeprowadzenia szkoleń, to każda z tych osób musi spełniać powyższy warunek udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wraz z ofertą wstępne oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą wstępne oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
Wykonawcy mogą składać oferty wspólne. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie rozdział V ust. 2 niniejszego Ogłoszenia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wykazać łącznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z postanowieniami niniejszego Ogłoszenia. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie rozdziału V ust. 2 niniejszego Ogłoszenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika powinien być dołączony do oferty.
Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
2) oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,
3) oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.
10. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zawarte w ogłolszeniu o zamówieniu (specyfikacji warunków zamówienia), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ogłolszenia o zamówieniu (specyfikacji warunków zamówienia) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji warunków zamówienia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 i 79 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 124 pkt 1 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykon wspólnie ubiegający się o udz zam występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) składa wraz z ofertą pełnom do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zam publ albo reprezentowania w postęp i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). Wykonawcy mogą składać oferty wspólne. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnom należy dołączyć do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubieg się o udz zam (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wyklucz na podst rozdz V ust. 2 ogłosz.
Wykonawcy wspólnie ubieg się o udz zam powinni wykazać łącznie spełnienie war udz w post oraz złożyć dokum potw spełnianie tych war zgodnie z postan Ogłosz. Żaden z wyk wspólnie ubieg się o udz zam publ nie może podlegać wyklucz na podst rozdz V ust. 2 Ogłosz. Wykonawcy wspólnie ubieg się o zam ustanawiają pełnomocn do reprezentowania ich w postęp albo reprezent ich w postęp i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publ. Dok ustanawiający pełnom powinien być dołączony do oferty. W przypadku wyboru przez Zam oferty złożonej przez wykonawców wspólnych, wykonawcy (tj. konsorcjum lub wspólnicy spółki cywilnej) zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykon. Umowa winna zawierać zawierającą, co najmniej: zobow do realiz wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby umowa zawarta przez Konsorcjum:
określała sposób reprez wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum–głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z real umowy, stwierdzała o odpowiedzialności solid partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia.
Wykon wyst wspól ponoszą solidarną odp za niewykon lub nienależyte wykon zobow. Dok, o których mowa w rozporz w spr podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zam od wyk zawarte w ogłosz o zam (SWZ), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ogłosz o zam (SWZ) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatn baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę ośw lub dokum.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę ośw lub dokum, o których mowa w rozdziale VI SWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 i 79 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 124 pkt 1 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej) powinny spełniać następujące wymagania:
oferta, wraz z załącznikami, powinna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa,
sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w rozdziale VI i VII ogłosz o zam (SWZ),
wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpow za niewykon lub nienależyte wykon zobowiązania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§12
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy polegających na:
1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
a) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizacje przedmiotu umowy we wskazanym terminie,
b) w sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu niniejszej Umowy,
c) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:
- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy;
- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,
- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią
2) zmianie wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; w takiej sytuacji wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, termin realizacji umowy może ulec przesunięciu. Przedmiot umowy może zostać zrealizowany w innym ustalonym przez strony terminie.
3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d niniejszego paragrafu wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty
4. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP lub za pośrednictwem Portalu mini Portal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.