eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › ZORGAN. I PRZEPR. WYJ. SZKOL. PRZECIWDZIAŁ. WYPAL. ZAWOD. I DOSKONAL. UMIEJĘTN. OPIEK. DLA 24 OS. SPRAW. PIECZĘ ZAST. W DN 4-8.10.2021 W R PROJ "RODZ JEST NAJWAŻN" FIN ZE ŚR EFS W RAM RPO WZ 2014-20Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ZORGAN. I PRZEPR. WYJ. SZKOL. PRZECIWDZIAŁ. WYPAL. ZAWOD. I DOSKONAL. UMIEJĘTN. OPIEK. DLA 24 OS. SPRAW. PIECZĘ ZAST. W DN 4-8.10.2021 W R PROJ „RODZ JEST NAJWAŻN” FIN ZE ŚR EFS W RAM RPO WZ 2014-20

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811799290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Północna 15

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 95 747 23 03

1.5.8.) Numer faksu: + 48 95 747 23 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcprmysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprmysliborz.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZORGAN. I PRZEPR. WYJ. SZKOL. PRZECIWDZIAŁ. WYPAL. ZAWOD. I DOSKONAL. UMIEJĘTN. OPIEK. DLA 24 OS. SPRAW. PIECZĘ ZAST. W DN 4-8.10.2021 W R PROJ „RODZ JEST NAJWAŻN” FIN ZE ŚR EFS W RAM RPO WZ 2014-20

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13ae7288-14d2-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163297

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00046891/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Szkolenia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i doskonalące umiejętności opiekuńcze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Rodzina jest najważniejsza 2019 - 2023 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00179163/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AO.431.10.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 135738 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu i doskonalącego umiejętności opiekuńcze dla 24 osób sprawujących pieczę zastępczą i maksymalnie 10 podopiecznych (dzieci) w dniach 04-08 października 2021 r. w ramach projektu „rodzina jest najważniejsza” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.
2. Szkolenie odbędzie się w miejscowości nadmorskiej w województwie zachodniopomorskim wskazanej przez Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie ze stosowanym odpowiednio przepisem art. 308 ust. 2 ustawy p.z.p. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne, zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że w związku ze złożeniem dokumentów i oświadczeń, do których złożenia wzywał Zamawiający, dopiero w dniu 28 września 2021 r., możliwy najbliższy termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przypadałby na 5 października 2021 r. Uniemożliwia to wykonanie przedmiotowego zamówienie, które było przewidziane do realizacji w okresie: 4-8 października 2021 r. Powyższe stanowi wadę postępowania, która ma charakter nieusuwalny i powodujący, że umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie wskutek wystąpienia wady podlegała unieważnieniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54060 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.