eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czernichów › Dostawa nawozów mineralnych w roku 2023 IIOgłoszenie z dnia 2023-04-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa nawozów mineralnych w roku 2023 II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W CZERNICHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000096187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 17

1.5.2.) Miejscowość: Czernichów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-070

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: czernichow.edu@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernichow.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c74451f-ca10-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nawozów mineralnych w roku 2023 II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c74451f-ca10-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00178379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039670/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Nawozy mineralne na rok 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151402

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSRC/270/3/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów azotowych, w szczególności:
a) Saletra amonowa 32%N ZAKSAN lub równoważna o granulacji 2-5 mm - nie mniej niż 95%, w ilości 12,0 ton – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia);
b) Roztwór saletrzano-mocznikowy RSM 32 lub równoważny - gęstość nasypowa: 1,32 kg/dm3 (±0,01), N (azot całkowity): 32% (±0,6), w ilości 30,0 ton – dostawa marzec 2023 (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia);
c) Mocznik granulowany 46% N PULGRAN z inhibitorem ureazy lub równoważny o granulacji 3-5 mm, nie mniej niż 90%, w ilości 17,0 ton – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 24400000-8 - Nawozy azotowe i związki azotu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24410000-1 - Nawozy azotowe

24440000-0 - Różne nawozy

4.5.5.) Wartość części: 156450,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów wieloskładnikowych, w szczególności:
a) Nawóz wieloskładnikowy NPS 18:46:5 lub równoważny o granulacji 2-5 mm, nie mniej niż 92%, Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3, N (azot całkowity): 18%, N (azot amonowy): 18%, P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie): 46%, P2O5 (rozpuszczalny w wodzie): 41%, SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):5%, w ilości 11,0 ton – dostawa 6,0 tony w kwietniu 2023, 6,0 ton w sierpniu 2023), (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia);
b) Nawóz wieloskładnikowy NPKS 6-8N:20P:30K:7S lub równoważny, azot amonowy (N-NH4)(6%), pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie(20%), tlenek potasu (K2O)(30%), trójtlenek siarki (SO3)(7%), w ilości 34,0 ton (34 ton – dostawa marzec lub kwiecień 2023, (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia);
c) Sól potasowa 60% K, w ilości 13,0 tony – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia);
d) Kreda nawozowa granulowana, min 50% CaO, w ilości 18,0 ton – dostawa 7,0 ton marzec 2023, 11,0 ton - sierpień 2023 (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 24400000-8 - Nawozy azotowe i związki azotu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24410000-1 - Nawozy azotowe

24440000-0 - Różne nawozy

4.5.5.) Wartość części: 250640,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dolistnych i innych I, w szczególności:
a) BioFol PLEX lub równoważny w ilości 40 litrów – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Azot (N) całkowity 2,00 % (m/m), Magnez 0,30 % (m/m), Siarka 5,00 % (m/m), Bor 0,15 % (m/m), Miedź 0,05 % (m/m), Żelazo 0,20 % (m/m), Mangan 0,10 % (m/m), Cynk 0,50 % (m/m), Węgiel 1,25 % (m/m), Wyciąg z Alg 5,00 % (m/m), Hormony roślinne ilości śladowe, Betaina ilości śladowe, Aminokwasy ilości śladowe, Wit. B1 ilości śladowe oraz przeznaczenia);
b) GranuFol MIKRO lub równoważny w ilości 70 kg – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Mangan (Mn) 8,00 % (m/m), Magnez (Mg0) 4,00 % (m/m), Miedź (Cu) 6,40 % (m/m), Żelazo (Fe) 0,25 % (m/m), Cynk (Zn) 0,30 % (m/m), Bor (B) 4,00 % (m/m), Molibden (Mo) 0,50 % (m/m), Siarka (S) 10,26 % (m/m) (SO3) 25,65 % (m/m) oraz przeznaczenia);
c) GranuFol CUMAN lub równoważny w ilości 40 kg – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Trójtlenek siarki (SO3)całkowity 43,3%, Miedź elementarna (Cu) 5%, Mangan elementarny (Mn) 25,0% oraz przeznaczenia)
d) GranuFol MAG lub równoważny w ilości 250 kg – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Żelazo (Fe) całkowite w formie siarczanu 0,42 % 4,2 g/kg, Tlenek magnezu (MgO) całkowity w formie siarczanu 20,00 % 200,0 g/kg, Tlenek siarki (SO3) całkowity 41,00 % 410,0 g/kg oraz przeznaczenia);
e) GranuFol CORNPOT lub równoważny w ilości 25 kg – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Azot (N) całkowity 30 g/kg, Fosfor (P2O5) 210 g/kg, Potas (K2O) 80 g/kg, Siarka (SO3) 234 g/kg, Cynk (Zn) 100 g/kg, Magnez (MgO) 32 g/kg, Mangan (Mn) 20 g/kg, Miedź (Cu) 10 g/kg, Bor (B) 5 g/kg oraz przeznaczenia);
f) Nitron S lub równoważny w ilości 1000 l – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Azot - Całkowity azot (N) 24,6 % , 320g/l, Siarka całkowita (SO3) 5,4%, 68 g/l postaci tiosiarczanu, oraz przeznaczenia).
g) BioFol SUNAGREEN lub równoważny w ilości 6l – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Kwas 2-aminobenzoesowy 5,0 ±0,5 g/l, Kwas 2- hydroksybenzoesowy 2,5±0,5 g/l, pH 5,0-7,0, oraz przeznaczenia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 24410000-1 - Nawozy azotowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24410000-1 - Nawozy azotowe

24440000-0 - Różne nawozy

4.5.5.) Wartość części: 22432,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 141048,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141048,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 141048,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EDMAR Marzena i Edward Dziurzyńscy Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 00226897

7.3.3) Ulica: Pobiednik Wielki 122

7.3.4) Miejscowość: Pobiednik Wielki

7.3.5) Kod pocztowy: 32-125

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 141048,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-06 do 2023-04-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 237600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 237826,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 237600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGRO PATENT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922302799

7.3.3) Ulica: ul. Elizy Orzeszkowej 3

7.3.4) Miejscowość: Radymno

7.3.5) Kod pocztowy: 37-550

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 237600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-12 do 2023-08-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22877,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22877,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22877,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rafał Przybylik AGRO-MASZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6492219829

7.3.3) Ulica: Siadcza 52

7.3.4) Miejscowość: Siadcza

7.3.5) Kod pocztowy: 42-436

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22877,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-06 do 2023-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.